Meld. St. 10 (2018–2019)

Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken

Til innhaldsliste

Litteraturliste og bakgrunnsdokument

Andreasson, Ulf (2017). Tillid – det nordiske guld. Rapport til Nordisk Ministerråd. København: Nordisk ministerråd 2017:744

Arnesen, Daniel (2018). Mellom organisering, politikk og forvaltning: En studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor: Endringer, tilpasninger, konsekvenser. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Aaboen (2016). Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? Oslo: NOVA-rapport 3/16

Berge, Elna et al. (2018). Mer samordnet, åpnere og enklere. Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag fra Kulturdepartementet

Breivik, Gunnar og Rafoss, Kolbjørn (2017). Fysisk aktivitet; omgang, tilrettelegging og sosial ulikhet. Rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet.

DFØ (2017). Hvordan er regelverk for statlige tilskuddsordninger utformet? Rapport 5/2017

Eimhjellen, Ivar & Arnesen, Sveinung (2018). Organisasjonsengasjement blant innvandrarar. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Finansdepartementet (2018). Regelverk for økonomistyring i staten

Fladmoe, Audun & Folkestad, Audun (2017). Frivillighet og folkehelse. Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Bergen/Oslo: Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor

Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Fløtten, Tone & Hansen, Inger Lise Skog (2018). Fra deltakelse til mestring. Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Fafo-rapport 2018-04

Fritidserklæringen (2016)

Frivillighetserklæringen (2015)

Frivillighet Norge (2018). Kartlegging av behov, muligheter og løsninger for digitalisering av frivilligheten. Rapport på oppdrag fra Kulturdepartementet

Frivillighet Norge (2018). Verdifulle bidrag – om skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

Helse- og omsorgsdepartementet (2015): Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet

ideas2evidence (2018). Gjennomgang av post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet. Rapport på oppdrag frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet (2017). Strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

KPMG (2016). Forenklingspotensialet i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Rapport på oppdrag frå Kulturdepartementet

Kraglund, Karin Oline & Enjolras, Bernard (red.) (2017). Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2013–2017. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Kulturdepartementet (2017). Veileder: Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Kunnskapsdepartementet (2017). Veileder for sektoransvaret for forskning

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner (2018). Ung frivillighet 2018

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar og Norsk Musikkråd (2018). En evaluering av Frifond barn og unge og Frifond teater. Rapport på oppdrag frå Kulturdepartementet

Loga, Jill (2016). Frivillighet og forretning – En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marknad. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Lorentzen, Håkon (2012). Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Oslo: Institutt for samfunnsforsking

Lorentzen, Håkon; Dugstad, Line (2011). Den norske dugnaden: historie, kultur og fellesskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Meld. St. 12 (2016–2017) Alt å vinne – Ein ansvarleg pengespelpolitikk. Kulturdepartementet 2016

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017. Finansdepartementet 2017

Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2018–2028. Kunnskapsdepartementet 2018

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre. Helse- og omsorgsdepartementet 2018

NOU 1988: 17 Frivillige organisasjoner

NOU 2006: 15 Frivillighetsregister

NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014

NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring – Budsjett og regnskap i staten

NOU 2016: 21 Stiftelsesloven – Forslag til ny stiftelseslov

Oslo Economics (2018). Evaluering av tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM). Rapport på oppdrag frå Kulturdepartementet

Rambøll (2009). Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler. Rapport på oppdrag frå Kulturdepartementet

Rambøll (2018). Utredning sammenslåing/samordning Frifond organisasjon og nasjonal grunnstøtte. Rapport på oppdrag frå Kulturdepartementet

Statistisk Sentralbyrå (2018). Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner.

Sivesind, Karl Henrik (2016). Private bidrag til frivillig sektor – En kunnskapsoversikt. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Sivesind, Karl Henrik (2017). Avgrensing av den frivillige sektoren. Notat på oppdrag frå Kulturdepartementet

SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle. Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle. Statens ofentliga utredningar. Stockhold: regeringskanseliet

St.meld. nr. 16 (1993–94) Lat ikkje graset gro att mellom grannar. Sosial- og helsedepartementet 1993

St.meld. nr. 27 (1996–97) Om statens forhold til frivillige organisasjoner. Kulturdepartementet 1997

St.meld. nr. 39 (2006–2007) Frivillighet for alle. Kultur- og kirkedepartementet 2007

Stiftelsestilsynet (2017): Styrearbeid i norske stiftelser – nivå på honorarer og kostnader. Rapport frå Stiftelsestilsynet. Førde 2017

United Nations Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work

Vivento (2016). Forenkling av regnskapsrapportering fra frivillige organisasjoner. Foranalyse på oppdrag fra Kulturdepartementet

Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne & Fladmoe, Audun (2015). Betingelser for frivillig innsats: Motivasjon og kontekst. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Til forsida av dokumentet