Meld. St. 14 (2015–2016)

Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

Den foreslåtte virkemiddelbruken vil bidra til en effektiv oppnåelse av nasjonale og internasjonale mål og forpliktelser. Regjeringen har som utgangspunkt at naturmangfoldpolitikken skal videreutvikles og styrkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer. Virkemidlene skal utnyttes mer effektivt. Politikken foreslås i all hovedsak gjennomført med effektiv bruk av etablerte virkemidler. Gjennom konsekvensvurderingene av den konkrete bruken av virkemidler, som vern, utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller sektorvirkemidler, vil regjeringen påse at næringslivet, husholdningene og andre aktører ikke får urimelige byrder.

Til dokumentets forside