Meld. St. 15 (2019–2020)

Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

AFP

Avtalefestet pensjon

ARK

NAV Arbeidsrådgivning

BFD

Barne- og familiedepartementet

Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten

DFS

Det frivillige skyttervesen

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DANOR-bataljonen

Dansk - norsk bataljon

DNT

Den Norske Turistforening

DOK 5

Ombudsmannen for Forsvarets årlige rapport til Stortinget

DPS

Distriktspsykiatrisk senter

eFP

Enhanced Forward Presence

EMT

Emergency Medical Team

EU

Den europeiske union

FSAN

Forsvarets sanitet

FSK

Forsvarets spesialkommando

FAST

Fly Away Security Team

FVT

Forsvarets veterantjeneste

G

Grunnbeløpet i folketrygden (99 858 kroner pr. 1. mai 2019)

IFOR

Implementation Force

IMPS

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring

IPS

Individuell jobbstøtte

KFOR

Kosovo Force

KMV

Nasjonalt kompetansemiljø for veteransaker i NAV

MINUSMA

UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

NAD

Norwegian Aeromedical Detachment

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NAV

Arbeids- og velferdsetaten

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NMP

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk

NORAF

Norwegian Police Support to the Afghan Authorities

NORTU

Norwegian Task Unit

NUPI

Norsk utenrikspolitisk institutt

NROF

Norske Reserveoffiserers Forbund

NVK

Nasjonal veterankonferanse

NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

OEF

Operation Enduring Freedom

OfF

Ombudsmannen for Forsvaret

OMT

Ordning for militært tilsatte

OPCW

Organisation for the Prohibiton of Chemical Weapons

OSSE

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

PREP-kurs

Kommunikasjonskurs for par

PRT

Provisional Reconstruction Team

PTSD

Posttraumatisk stresslidelse

PwC

PricewaterhouseCoopers

RVTS

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

SFOR

Stabilization Force

SIOPS

Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner

SPK

Statens pensjonskasse

SRF

Statens sivilrettsforvaltning

SSB

Statistisk sentralbyrå

TIPH

Temporary International Presence in Hebron

TMBN

Telemark bataljon

UNDAC

United Nations Disaster Assessment and Coordination

UNEF

United Nations Emergency Force

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon

UNOSOM

United Nations Operation in Somalia

UNPROFOR

United Nations Protection Force

UNTSO

United Nations Truce Supervision Organization

VmV

Veteran møter Veteran

Til dokumentets forside