Meld. St. 17 (2015–2016)

Trygghet og omsorg— Fosterhjem til barns beste

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Angel, B.Ø. og Blekesaune, M. (2014): Flyttinger i barnevernet – risikofaktorer, erfaringer og forklaringer, Universitetet i Agder

Ankestyrelsen (2014): Anbringelsesstatistik 2013

Backe-Hansen, E., Madsen, C., Kristoffersen, L.B. og Hvinden, B. (2014): Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie, NOVA-rapport nr. 9/14

Backe-Hansen, E., Christiansen, Ø. og Havik, T. (2013): Utilsiktet flytting fra fosterhjem. En litteratursammenstilling, NOVA-notat nr. 2/13

Backe-Hansen, E., Havik, T. og Grønningsæter, A.B. (2013): Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram, NOVA-rapport nr. 16/13

Backe-Hansen, E., Bakketeig, E., Gautun, H. og Grønningsæter, A.B. (2011): Institusjonsplassering – siste utvei? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet, NOVA-rapport 21/11

Backe-Hansen, E., Egelund, T. og Havik, T. (2010): Barn og unge i fosterhjem – en kunnskapsstatus, NOVA

Bakketeig, E. og Backe-Hansen, E. (2008): Forskningskunnskap om ettervern, NOVA-rapport nr. 17/08

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2016): Tildelingsbrev Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2016

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015): Tildelingsbrev Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2015

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011): Rundskriv Q-13/2011. Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010): Rundskriv Q-28/2010. Retningslinjer for statlige familiehjem og beredskapshjem – om ansvarsfordeling og krav til kompetanse

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010): Fosterhjemsavtalen

Barne- og likestillingsdepartementet (2009): Q-1157.Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Barne- og likestillingsdepartementet (2007): Rundskriv Q-06/2007.Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet.

Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Q-1102. Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem

Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Q-1104. Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder

Barne- og familiedepartementet (2004): Rundskriv Q-1072B. Retningslinjer for fosterhjem

Barne- og familiedepartementet (2003): Rundskriv Q-19/2003.Strategidokument – statlig overtakelse av fylkeskommunale oppgaver, barnevern og familievern

Berntsen, W. (2011): Undersøkelse blant fosterforeldre 2010, Synovate Norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016): Familieråd – gode løsninger for barnet i slekt og nettverk http://www.bufdir.no/barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Familierad/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015): Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder http://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet (2015): Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester for barnets beste

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015): Årsrapport 2014

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015): Kvalitet og bruk av fosterhjem. En evaluering av forskjellige typer fosterhjem

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015): Veileder for rekruttering i slekt og nettverk. www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/slektognettverk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015): Tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015): Tilsyn med barn i fosterhjem. Veileder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014): Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014): Skolerapport. Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014): Fosterhjem i slekt og nettverk – artikkelsamling

BUP, Helse Nord-Trøndelag og Bufetat region Midt (2013): Prosjektplan «Akutten i Nord-Trøndelag». Samordning av akutt og utredningstilbud for barn og unge i Nord-Trøndelag

BYMIF (2016): www.bymif.no

Christiansen, Ø., Havik, T. og Andersen, N. (2010): «Arranging stability for children in long-term out-of-home care», i Children and youth services review 2010, 32(7), s. 913-921

Deloitte (2014): Evaluering av fosterhjem med forsterkningstiltak – bruk, kvalitet og kostnad

Deloitte (2014): Evaluering af ICS – Integrated Children’s System, Socialstyrelsen

Deloitte (2012): Barnevern i små kommuner – status og utfordringer, KS FoU

Dyrhaug, T. og Sky, V. (2015): Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012, SSB-rapport 2015/16

Eide, K. og Broch, T. (2010): Enslige mindreårige flyktninger. Kunnskapsstatus og forskningsmessige utfordringer, RBUP

Ekhaugen, T. og Rasmussen, I. (2015): Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune, Vista Analyse rapport 2015/51

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Farmer, E. (2009): «Making Kinship care work», i Adoption & Fostering, 33, s. 15-27

FN (2010): Guidelines for the Alternative Care of Children, UN General Assembly A/RES/64/142, 23. februar 2010

FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen)

Forandringsfabrikken (2013): SøskenRåd

Forandringsfabrikken (2013): MinoritetsRåd

Forskrift om Barnesakkyndig kommisjon: Forskrift 24. september 2009 nr. 12010 om Barnesakkyndig kommisjon

Forskrift om fosterhjem: Forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Forskrift om internkontroll etter barnevernloven: Forskrift 14. desember 2005 nr. 1584 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

Forskrift om medvirkning og tillitsperson: Forskrift 1. juni 2014 nr. 697 om medvirkning og tillitsperson

Gundersen, T., Farstad, G.R. og Solberg, A. (2011): Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet, NOVA-rapport 17/11

Gustavsson, N. og MacEachron, A. (2010): «Sibling connections and Reasonable Efforts in Public Child Welfare Families in society», i The Journal of contemporary Social Services 2010, 91(1), s. 39-44

Haagkonvensjonen 1996: Haagkonvensjonen 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn

Havik, T. (2007): Slik fosterforeldrene ser det II: Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, 1

Havik, T. og Moldestad, B. (2003): «Etter plasseringen: Samvær og samarbeid», i Backe-Hansen, E. (red.) Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi, s. 110-126

Havik, T. (1996): «Fosterfamilien», i Fosterhjemskontakt, 14(5), Norsk Fosterhjemsforening

Havnen, K.J.S. og Christiansen, Ø. (2014): Kunnskapsstatus om familieråd. Erfaringer og effekter, RKBU Vest/Unirand Research Helse

Havnen, K.J.S. (2006): «Kva er det eigentleg med familieråd?», i Falck, S. (red.) Hva er det med familieråd?Samlerapport fra prosjektet «Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge», NOVA-rapport 18/06, s. 105-166

Heckman, J.J. (2012): The case of investing i disadvantaged young children, EENEE Policy Brief 1/2012

Hegar, R.L. og Rosenthal, J.A. (2009): «Kinship care and sibling placement: Child Behavior, family relationships, and school outcomes», i Children and Youth Services Review 2009, 31(6), s. 670-679

Hjort, J.L. (2010): Barnevern i de nordiske landene, NOVA notat 2/10

Hustad, B.C., Soelberg, F. og Strømsvik, C.L. (2015): Hvilket potensial er det for å rekruttere fosterforeldre?, Nordlandsforskning, Arbeidsnotat nr. 1010/2015

Höjer, I., Sebba, J. og Luke, N. (2013): The impact of fostering on foster carer’s children. An international litterature review, University of Oxford

IMDi (2016): Bosetting av enslige mindreårige flyktninger http://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/slik-bosettes-flyktninger/enslige-mindrearige-flyktninger/

Innst. 340 S (2014-2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til ratifikasjon av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn

Innst. 329 L (2014-2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover

Jakobsen, M., Demott, M.A. og Heir, T. (2014): «Prevalence of Psychiatric Disorders Among Unaccompanied Asylum-Seeking Adolescents in Norway», i Clinical Pratice & Epidemiology in Mental Health 2014, 10, s. 53-58

Jensen, T.K., Skårdalsmo, E.M.B. og Fjermestad, K.W. (2014): «Development of mental health problems – a follow-up study of unaccompanied refugee minors», i Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2014, 8(29)

Johansen, I. (2014): Turnover i det kommunale barnevernet, SSB-rapport 2014/18

Jørgensen, E.T. (2015): «Moderskap med restriksjoner», i Tidskriftet Norges Barnevern 2015, 3, s. 183-201

Kayed, N.S., Jozefiak, T., Rimehaug, T., Tjelflaat, T., Brubakk, A.M. og Wichstrøm, L. (2015): Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner, RKBU Midt og NTNU

Kristofersen, L.B. (2009): Barnevern og ettervern – Hjelpetiltak for 16-22 åringer og levekår for unge voksne, NOVA-rapport nr. 10/09

Lehmann, S., Havik, O.E., Havik, T. og Heiervang, E.R. (2013): «Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors», i Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2013, 7(39)

Léveillé, S. og Chamberland, C. (2010): «Toward a general model for child welfare and protection services: A meta-evaluation of international experiences regarding the adoption of the Framework for the Assessment of Children in Need and Their Families (FACNF)», i Children and Youth Services Review 2010, 32(7), s. 929-944

Lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (Lov om Haagkonvensjonen 1996)

Lov 12. juni 2013 nr. 608 om socialtilsyn (Lov om Socialtilsyn)Lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem (Lov om pensjon for oppdragstaker i barnevernet)Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (Menneskerettsloven)Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (Folketrygdloven)Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (Barnevernloven)Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (Ekteskapsloven)Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven)

Lurie, J. (2013): Erfaringer fra en felles døgninstitusjon. Samarbeidsmodell mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge, rapport nr. 24/2013, NTNU Samfunnsforskning

Mehlbye, J. (2014): Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver – delrapport 4. Udviklingen i kommunernes anvendelse af kommunale og specialiserede plejefamilier i perioden 2012 til 2013, KORA

Moldestad, B. og Skilbred, D. (2009): «Foreldres opplevelse av foreldreskap på avstand», i Fontene Forskning 2009, 2, s. 41-52

Myrvold, T., Møller, G., Zeiner, H., Vardheim, I., Helgesen, M. og Kvinge, T. (2012): Den vanskelige samhandlingen. Evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet, NIBR-rapport 2011:25

Nordens Välfärdscenter (2015): Barn kan inte vänta. Översikt av kunskapsläget och exempel på genomförbara förbättringar, Nordens Välfärdscenter

NOU 2015:7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

NOU 2014:8 Tolkning i offentlig sektor – et spørsmål om rettsikkerhet og likeverd, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling – Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Oterholm, I. (2015): Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurdering, avhandling ph.d., Høgskolen i Oslo og Akershus

Ot.prp. nr. 9 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) m.v., Barne- og familiedepartementetOt.prp. nr. 44 (1991-1992) Om lov om barneverntjenester (barnevernloven), Barne- og familiedepartementet

Paulsen, V., Thorshaug, K. og Berg, B. (2014): Møter mellom innvandrere og barnevernet. Kunnskapstatus, NTNU Samfunnsforskning

Prop. 102 LS (2014-2015) Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover, og samtykke til ratifikasjon av konvensjonen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementetProp 1 S (2014-2015) For budsjettåret 2015. Utgiftskapittel: 800-868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementetProp 1 S (2013-2014) For budsjettåret 2014. Utgiftskapittel: 800-868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementetProp. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

PwC (2015): KS – Utredning av rammeverk for fosterhjem

PwC (2014): Kartlegging av økonomiske rammevilkår for fosterforeldre

Rambøll (2014): Oppgave- og finansieringsansvaret for det samlede tilbudet til utsatte sped- og småbarn

Rasmussen, I., Dyb, V.A., Heldal, N. og Strøm, S. (2010): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom, Vista-rapport nr. 2010/07

Regjeringserklæringen (2013): Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id743014/

Saus, M. (2006): Metoder for barnevernet i samiske områder, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge

Sinclair, I. og Wilson, K. (2003): «Matches and mismatches: The contribution of carers and children to the success of foster placements», i British Journal of Social Work, 33(7), s. 871-884

Skilbred, D. og Moldestad, B. (2010): «Når barn bor i fosterhjem: utfordringer i samarbeidet mellom foreldre og barneverntjenesten», i Tidskriftet Norges Barnevern 2010, 87(1), s. 32-46

Slettebø, T. (2008): Foreldres medbestemmelse i barnevernet, avhandling phd., NTNU

Social- og Integrationsministeriet (2012): Et nyt socialtilsyn – Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne

Socialstyrelsen (2014): Specialiserede plejefamilier. Viden- og inspirationskatalog

Socialstyrelsen (2014): Barn och unga – insatser år 2013

Socialstyrelsen (2014): Manual til BRA-fam. En standardiserad bedömningsmetod för rekrytering av familjehem

Socialstyrelsen (2013): Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga

Socialstyrelsen (2012): Child welfare in a state of change – Final report from the BBIC project

SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga, Socialdepartementet

SSB (2015): Barnevern, 2014

Statens helsetilsyn (2015): Tilsynsmelding 2014

Statens helsetilsyn (2015): Oppsummering av tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem, «- Bare en ekstra tallerken på bordet?», rapport nr. 1/2015

Statens helsetilsyn (2012): Oppsummering av landsomfattende tilsyn med kommunalt barnevern 2011 – undersøkelse og evaluering, rapport nr. 2/2012

Stefansen, K. og Hansen, T. (2014): «En god forberedelse til å bli fosterforeldre». Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE, NOVA-rapport nr. 3/14

Storø, J. (2012): Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet, Universitetsforlaget

Sundt, H. (2012): Slektsfosterhjem i Norden – opplæring og oppfølging, NOFCA

Sundt, H. (2010): «Ansvarsfordeling mellom fosterforeldre, foreldre og barneverntjenesten», i Sundt, H. (red.) Fosterhjemshåndboka, s. 101-108

UDI (2015): Tall og fakta 2014. Faktaskriv

Vinnerljung, B., Berlin, M. og Hjern, A. (2010): «Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn», i Socialstyrelsen Social Rapport 2010, s. 227-266

Vinnerljung, B. (2011): «Hjälp fosterbarn att klara sig bättre i skolan», i Fredriksson, A. og Kakuli, A. (red.) Ett annat hemma. Om samhällets ansvar för placerade barn, s. 51-68

Vis, S.A, Storvold, A., Skilbred, D.T, Christiansen, Ø. og Andersen, A. (2015): Statusrapport om barnevernets undersøkelsesarbeid – høsten 2014, RKBU Nord-rapport

Vis, S.A. og Thomas, N. (2009): «Beyond talking – children's participation in Norwegian care and protection Cases», i European Journal of Social Work, 12( 2), s. 155-168

Washington, K. (2007): «Research Review: Sibling placement in foster care: a review of evidence», i Child and Family Social Work 2007, 12, s. 426 – 433

Wiggen, K.S. (2014): Enslige mindreårige flyktninger, 2011. Arbeid, utdanning og inntekt, SSB-rapport 2014/09

Winokur, M. Holtan, A. og Batchelder, K.E. (2014): «Kinship Care for the Safety, Permanency, and Well-being of Children Removed from the Home for Maltreatment: A Systemtiv Review», i Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, 2, The Campbell Collaboration

Wincour, M., Holtan, A. og Valentine, D. (2009): «Kinship Care for the Safety, Permanency, and Well-being of Children Removed from the Home for Maltreatment», i Cambell Systematic Reviews 2009, 1, The Campbell Collaboration

Til dokumentets forside