Meld. St. 21 (2018–2019)

Nytt regjeringskvartal

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 2019: Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016–2017

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2016: Samfunnets kritiske funksjoner. Hvilken funksjonsevne må samfunnet opprettholde til enhver tid?

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt 2014: Fremtidig regjeringskvartal. Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Forsvarsbygg 2017: Miljøvennlige materialer ved eksplosjoner og beskytning. Forsvarsbygg rapport 0064/2017/NKSB

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017: Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase. Veileder for oppdragsgivende departement.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014, Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal – miljø, teknologi og samhandling. Rapport fra arbeidsgruppe

Kvorning, J. mfl. 2015: Parallelloppdrag nytt regjeringskvartal. Evalueringskomiteens rapport

Opak, Metier og LPO Arkitekter 2013: Konseptvalgutredning for fremtidig regjeringskvartal

Opak, Metier og LPO arkitekter 2013: KVU regjeringskvartalet. Pressekonferanse med overlevering 27. juni 2013. Presentasjon

Oslo kommune 2016: Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for nytt regjeringskvartal. Høringsuttalelse fra Oslo kommune ved offentlig ettersyn. Brev

Oslo kommune 2013: Bystyrets vedtak av 19. desember 2013. Byrådssak 1135/13

Riksantikvaren 2013: Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk

Statsbygg 2017: Konkurranseprogram. Begrenset plan- og designkonkurranse nytt regjeringskvartal

Statsbygg 2017: Juryens rapport. Begrenset plan- og designkonkurranse nytt regjeringskvartal

Statsbygg 2016: Rom- og funksjonsprogrammet. Nytt regjeringskvartal

Statsbygg 2016: Rom- og funksjonsprogrammet vedlegg 2. Kartlegging av arbeidsformer i departementene. Nytt regjeringskvartal

Statsbygg 2012: Særtrykk av verneforslaga i samband med landevernsplan FAD

Statsbygg 2011: Regjeringskvartalet. Føringer for videre arbeid

Statsbygg og Norsk Gjenvinning Entreprenør AS 2012: Miljøsanering og avfallshåndtering. Sikring og opprydding i Regjeringskvartalet. Sluttrapport

Team Urbis 2018: RKV – Plassering av Picassos kunstverk

Statlig reguleringsplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017: Vedtak av statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal, Vedtaksbrev

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016: Fastsettelse av planprogram for nytt regjeringskvartal, Vedtaksbrev

Statsbygg, Multiconsult, Civitas og Forsvarsbygg 2017: Nytt regjeringskvartal. Høringsuttalelser ved offentlige ettersyn av reguleringsplan – oppsummering og kommentarer

Statsbygg 2017: Nytt Regjeringskvartal. Reguleringsbestemmelser

Statsbygg 2017: Nytt regjeringskvartal. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Statsbygg 2017: Nytt regjeringskvartal. Planbestemmelser

Statsbygg 2017: Nytt regjeringskvartal. Kvalitetsprogram

Statsbygg 2017: Nytt regjeringskvartal. Miljøprogram

Statsbygg 2017: Nytt regjeringskvartal. Plankart

Statsbygg 2016: Delutredning byliv, byrom og ytre perimetersikring

Statsbygg 2016: ROS-analyse

Statsbygg 2016: Delutredning grønnstruktur og biologisk mangfold

Statsbygg 2016: Delutredning kulturminner og kulturmiljø

Statsbygg 2016: Delutredning støy

Statsbygg 2016: Delutredning lokal luftkvalitet

Statsbygg 2016: Delutredning lokalklima

Statsbygg 2016: Delutredning blågrønn faktor, overvann og flomveier

Statsbygg 2016: Delutredning klimagassutslipp

Statsbygg 2016: Klimatilpasning, Teknisk underlagsnotat

Statsbygg 2016: Geologi og grunnforhold, Teknisk underlagsnotat

Statsbygg 2016: Forurenset grunn, Teknisk underlagsnotat

Statsbygg 2016: Brannsikkerhet, Teknisk underlagsnotat

Statsbygg 2016: Energibruk, Teknisk underlagsnotat

Statsbygg 2016: Mulighetsstudie Ring 1, Teknisk underlagsnotat

Nettartikler og nettsider

Brev fra politidirektøren https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/rkv/rkv_politiet.pdf

Dokumenter tilknyttet plansaken Cort Adelers gate 41, «Trekanttomten» https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201005330

Eiendomshistorikk for regjeringskvartalet https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/bst/eiendomshistorikk.pdf

Kunst, arkitektur og bygninger i regjeringskvartalet https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/regjeringskvartalet/bygninger/id712727/

Konseptvalgsutredning og kvalitetssikringsrapport for fremtidig regjeringskvartal, med referansedokumenter https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/regjeringskvartalet/kvu-ks1/id731746/?id=731746

Opprydding og sanering i Regjeringskvartalet https://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Regjeringskvartal-nytt/utviklingsfasen/Regjeringskvartalet-etter-22-juli/

Planprogram for statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal https://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Regjeringskvartal-nytt/utviklingsfasen/Reguleringsplan/Planprogram/

Regjeringens temaside om Regjeringskvartalet https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/regjeringskvartalet/id669703/#

Statsbyggs temaside om Nytt regjeringskvartal https://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Regjeringskvartal-nytt/

Stortingsdokumenter

Dokument 8:103 S (2016–2017) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet

Innst. 274 S (2017–2018) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet

Prop. 1 S (2016–2017), Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 1 S (2017–2018), Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 85 S (2017–2018) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

Prop. 1 S (2018–2019), Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrifter, lover og standarder

Forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetssikkerhetsforskriften), FOR-2018-12-20-2053

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) § 1-5 og § 7-1; LOV-2018-06-01-24; Forsvarsdepartementet

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) § 7-3; LOV-2018-06-01-24; Forsvarsdepartementet

NOU 2012: Rapport fra 22. juli-kommisjonen

NS 3720: Metode for klimagassberegninger for bygninger

NS 3940: 2012 Areal- og volumberegninger av bygninger. Standard Norge

NS 5832: 2014 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse. Standard Norge

NS 5834: 2016 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom. Standard Norge