Meld. St. 21 (2018–2019)

Nytt regjeringskvartal

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. april 2019 om Nytt regjeringskvartal blir sendt Stortinget.