Meld. St. 30 (2019–2020)

En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse

Til innholdsfortegnelse

14 Virkninger

For å møte utfordringene offentlig sektor står overfor legger denne meldingen vekt på å skape nye løsninger ved å mobilisere samfunnets samlede ressurser på nye måter, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder, sikre gode rammebetingelser og støtte forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid.

Mange av tiltakene som er omtalt i meldingen er pågående initiativ eller tiltak som vil legge til rette for gevinster i form av bedre kvalitet, reduserte kostnader og tidsbesparelser.

Nye tiltak i denne stortingsmeldingen som krever bevilgninger, dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer eller med forbehold om når de kan gjennomføres.

Meldingens bidrag til måloppnåelse for verdensmålene for bærekraftig utvikling

Norge har et ansvar for å bidra til oppnåelsen av verdensmålene for bærekraftig utvikling innen 2030 og innovasjon er en forutsetning for å lykkes. Formålet med denne stortingsmeldingen er økt innovasjon i offentlig sektor. Indirekte vil meldingen derfor kunne bidra til bedre måloppnåelse for samtlige av bærekraftsmålene.

Flere av bærekraftsmålene legger vekt på betydningen av teknologiutvikling og forskning for en bærekraftig utvikling, blant annet mål 11 om bærekraftige byer og samfunn. Meldingen fremmer offentlig sektors rolle som pådriver for slike innovative og bærekraftige løsninger.

Bærekraftsmål 17, delmål 17 handler om å stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og sivilsamfunnet. Betydningen av slike partnerskap er vektlagt i meldingen, blant annet i kapitlene om samarbeid med innbyggere, næringsliv og forskningsaktører. Videre er betydningen av velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivå (delmål 16.6) og lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer (delmål 16.7) fremhevet i meldingen i kapitlene om rammebetingelser, kultur for innovasjon og samarbeid om innovasjon.

Til forsiden