Meld. St. 30 (2019–2020)

En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Regjeringens mål er en effektiv offentlig sektor som leverer gode tjenester til innbyggerne, har høy grad av tillit i befolkningen, og finner nye løsninger på samfunnsutfordringer i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet.

For å nå målet har regjeringen utviklet tre prinsipper for å fremme innovasjon i offentlig sektor:

  • Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere.

  • Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.

  • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

Denne meldingen presenterer utviklingstrekk, status, endringsbehov og regjeringens politikk for det videre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

I kapittel 2 og 3 presenteres regjeringens mål og tiltak for innovasjon i offentlig sektor, samt definisjoner og utgangspunkt.

I kapittel 4 omtales rammebetingelsene for det daglige arbeidet i offentlig sektor, som styring, finansielle strukturer, lover og regler, organisasjonsformer og krav til utredninger. Rammebetingelsene kan gjøre innovasjon i offentlig sektor mulig, de kan oppmuntre til og legge til rette for innovasjon, eller de kan begrense mulighetene.

I kapittel 5 beskrives virkemiddelapparatet for innovasjon i offentlig sektor. Flere aktører har virkemidler som skal støtte opp om innovasjon i offentlig sektor gjennom finansiering og rådgivning.

I kapittel 6 omtales mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for å løse oppgavene i offentlig sektor på nye og bedre måter. God digital infrastruktur, kunstig intelligens, 5G og den store fremveksten av data åpner nye muligheter for at offentlig sektor kan tilby bedre og mer sammenhengende digitale tjenester til innbyggerne.

I kapittel 7 omtales viktigheten av en innovasjonsvennlig kultur, som én sentral forutsetning for innovasjon. Kultur forstås i denne meldingen som den samlede adferd på et arbeidssted, og dermed som en kombinasjon av blant annet ferdigheter, holdninger og verdier. Både politikere, ledere og medarbeidere spiller viktige roller i å fremme innovasjon, og i kapitlet presenteres kjennetegn for innovasjonskultur. Disse kan offentlige virksomheter ta utgangspunkt i for å vurdere og videreutvikle kulturen i egen virksomhet.

I kapittel 8 beskrives sammenhengen mellom kompetanse og innovasjon. Kompetanse er en kombinasjon av kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier. For å lykkes med innovasjon er det derfor en fordel både å ha fagkunnskap, ferdigheter og kjennskap til arbeidsmetoder som kan fremme innovasjon.

I kapittel 9 vises det til hvordan forsøk og eksperimentering i offentlig sektor kan bidra til innovasjon. Ved å prøve ut nye løsninger på avgrensede områder, kan man redusere risiko og kostnader, og undersøke effekten av tiltak man vurderer å introdusere for flere.

I kapittel 10 beskrives viktigheten av samarbeid med andre aktører for å kunne tenke annerledes, benytte muligheter og finne nye løsninger på små og store utfordringer. Både forskningsaktører, næringsliv, frivillig sektor og ikke minst innbyggere bidrar til at offentlig sektor kan utvikle og samskape bedre løsninger.

I kapittel 11 synliggjøres det hvordan næringslivet kan bistå offentlig sektor med å nå sine mål. Næringslivet er en sentral samarbeidspartner for offentlig sektor, både gjennom anskaffelser, partnerskap og andre samarbeidsformer. For å utnytte hele potensialet i næringslivet kan offentlig sektor både samarbeide med etablerte selskaper, og nyttiggjøre seg innovasjonskraften i oppstartsbedrifter og hos sosiale entreprenører.

I kapittel 12 trekkes det frem hvordan forskning kan bidra til mer innovasjon. Forskningsaktører bidrar både gjennom å gi ny kunnskap om hva som fungerer, ved å følge og dokumentere innovasjonsprosesser, og ved å være en driver for innovasjon gjennom å bidra til å utvikle nye, smarte løsninger.

I kapittel 13 omtales viktigheten av å spre de gode løsningene, og å realisere gevinstene innovasjon gir. Innovasjon skaper verdi for samfunnet og innbyggerne, og innovasjon som har vist seg å gi verdi bør flere få mulighet til å ta i bruk.

Til forsiden