Meld. St. 39 (2016–2017)

Evaluering av bioteknologiloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 16. juni 2017 om evaluering av bioteknologiloven blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside