Meld. St. 39 (2016–2017)

Evaluering av bioteknologiloven

Meldingen løfter frem og drøfter ulike problemstillinger innen bioteknologi. I meldingen presenterer regjeringen flere forslag til hvordan bioteknologifeltet bør reguleres fremover.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget