Meld. St. 39 (2016–2017)

Evaluering av bioteknologiloven

Til innholdsfortegnelse

3 Om lovens formål og virkeområde

3.1 Lovens formål

Bioteknologiloven § 1-1 fastslår at lovens formål er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle. Dette skal skje med respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og personlig integritet og uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg, basert på etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv.

De enkelte bestemmelsene i loven skal tolkes i lys av prinsippene som formålsbestemmelsen gir uttrykk for.

Verken Helsedirektoratet eller Bioteknologirådet har anbefalt endringer i formålsbestemmelsen.

3.2 Lovens virkeområde

Bioteknologilovens virkeområde fremgår av § 1-2:

«§ 1-2 Lovens virkeområde
Loven gjelder humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og omfatter assistert befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte og genterapi m.m.
Loven gjelder ikke for forskning som ikke har diagnostiske eller behandlingsmessige konsekvenser for deltakeren eller hvor opplysninger om den enkelte ikke føres tilbake til vedkommende. Unntatt fra dette er bestemmelsene i kap. 3.
Loven gjelder ikke for obduksjon som faller inn under lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking eller lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 228 om sakkyndig likundersøkelse.
Loven gjelder i riket. Kongen kan i forskrift bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen.»

Diskusjon om lovens virkeområde har særlig vært knyttet til lovens anvendelse på forskning som gjør bruk av genetiske undersøkelser. Denne problemstillingen er behandlet i punkt 8.6.

Bioteknologirådet mener det er behov for avklaring av reglene for salg av genetiske selvtester i Norge, blant annet hvilke tester som anses å være «ikke medisinske» og som derfor faller utenfor bioteknologilovens virkeområde. Dette omtales under punkt 8.4. Rådet mener også at lovens virkeområde bør utvides slik at genterapi for annet enn medisinske formål blir forbudt, blant annet gendoping og endring av menneskers egenskaper. Dette omtales i punkt 9.5 og 9.6.

Til dokumentets forside