Meld. St. 4 (2016–2017)

Sametingets virksomhet 2015

Til innholdsfortegnelse

2 Sametingets regnskap 2015

Vedlegg 1 til sak 19/15 Sametingets årsmelding 2015

Ledelseskommentarer

Formål

Sametinget er organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet (nettobudsjetterte virksomheter). I henhold til Finansdepartementets rundskriv R-106 innebærer det at Sametinget:

  • I tillegg til inntekter fra bevilgning over 50-post kan disponere eksterne inntekter fullt ut til virksomhetens formål.

  • Får overført resultat av årets drift til påfølgende budsjettår. Virksomheten disponerer eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat.

Sametinget fordeler bevilgningene etter egne prioriteringer, men i tråd med Stortingets budsjettvedtak.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til:

  • Reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten.

  • Rundskriv 115 «Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap».

  • Reglement for Sametingets økonomiforvaltning fastsatt av Kommunal- og moderniserings-departementet.

  • Tildelingsbrev for 2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor det fremkommer at Sametinget skal følge nye krav til årsrapport.

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Sametingets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vesentlige forhold ved årsregnskapet

Sametingets ansatte og politiske rådgivere ble i 2014 flyttet til en ikke premiebetalende gruppe i Statens pensjonskasse. I påvente av svar fra Statens pensjonskasse og departementet avsatte Sametinget midler til medlemsinnskudd av pensjon for 2014 og 2015. Disse midlene er i 2015 frigjort og tilført Sametinget.

Investeringer i maskiner, inventar, datamaskiner og lignende er økt med 45 % i forhold til 2014. Økningen skyldes investeringer av teknisk utstyr, kontorutstyr, tolkeanlegg, videokonferanse, møblering av møterom, kontorer og fellesarealer til nybygget i Karasjok. For øvrig er det foretatt investeringer i datamaskiner, nettverksutstyr og AV-utstyr.

De største investeringer som er planlagt i 2016 relaterer seg til vedlikehold av sametingsbygget, samt gjenværende investeringer til nybygget i Karasjok. For øvrig gjennomføres de årlige investeringer i datamaskiner, servere og annet teknisk utstyr.

Revisjonsordning

Riksrevisjonen er Sametingets revisor og bekrefter årsregnskapet for Sametinget. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert pr. d.d., men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet 2. kvartal 2016.

Revisjonsberetningen er unntatt offentlighet frem til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men revisjonsberetningen vil bli offentligjort på Sametingets nettsider så snart dokumentet kan offentliggjøres.

Karasjok, 2. februar 2016

Aili Keskitalo Rune Fjellheim

President Direktør

Prinsippnote årsregnskapet

Årsregnskap for Sametinget er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene). Årsregnskapet er avlagt i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4, nærmere omtalt i i Finansdepartementets rundskriv R-115, punkt 6, og eventuelle tilleggskrav fastsatt av eget departement.

Årsregnskapet er utarbeidet med utgangspunkt i punkt 3.5 «Reglement for Sametingets økonomiforvaltning» fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Regnskapsprinsipp og regnskapsføring:

  • Ettårsprinsippet

  • Fullstendighetsprinsippet

  • Bruttoprinsippet

Årsregnskapet er utarbeidet etter periodiseringsprinsippet med unntak av aktivering av eiendeler i balansen i samråd med KMD, jfr. Bestemmelsene punkt 3.4.2 og punkt 3.5 i «Reglement for Sametingets økonomiforvaltning».

Beskrivelse på hvordan enkelte poster føres i regnskapet:

Utgifter og inntekter

Periodisering gjennomføres ved postering i resultat- og balanse for å oppnå at periodens resultat blir korrekt. Inntekter og utgifter bokføres i den perioden/året de tilhører, uavhengig av tidspunktet for betaling.

Bevilgning

Sametinget mottar et samlet tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartement, hvorav man inntektsfører bevilgningene fra hver enkelt departement på en inntektskonto og hvor debetpostering er Kundefordringer. Ved innbetaling av bevilgningene fra hvert enkelt departement krediteres kundefordring og bankkontoen debiteres.

Tilskudd

Innvilgede tilskudd bokføres det året det blir innvilget som en utgift med en debetpostering på utgiftskonto og en kreditpostering på leverandørgjeld. Ved utbetaling av tilskuddet blir leverandørgjeldskontoen debitert og bankkontoen kreditert.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er utarbeidet etter de samme prinsippene som for årsregnskapet. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen «Netto rapportert til bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene.

Nettobudsjetterte virksomheter har en forenklet rapportering til statsregnskapet. Virksomhetens betalingsformidling skal skje gjennom statens konsernkontoordning og oppgjørskonto i Norges Bank.

Beholdninger på oppgjørskonti overføres til nytt år.

Resultatregnskap

Tabell 2.1 

Note

31.12.2015

31.12.2014

Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger

1

433 825 549

421 268 000

Inntekt fra gebyrer

1

2 904

1 023

Inntekt fra tilskudd og overføringer

1

5 904 000

6 313 351

Salgs- og leieinntekter

1

5 173 158

3 077 856

Andre driftsinntekter

1

2 838 255

3 498 000

Sum driftsinntekter

447 743 866

434 158 230

Driftskostnader

Lønn og sosiale kostnader

2

102 982 145

99 278 430

Kjøp av maskiner, inventar, datamaskiner o.l.

3

5 487 779

2 986 685

Andre driftskostnader

3

61 393 294

57 975 388

Sum driftskostnader

169 863 218

160 240 503

Driftsresultat

277 880 648

273 917 727

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

4

-3 876

7 422

Finanskostnader

4

8 124

19 180

Sum finansinntekter og finanskostnader

-12 000

-11 759

Resultat av periodens aktiviteter

277 868 648

273 905 968

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Utbetalinger av tilskudd til andre

5

273 740 375

268 906 574

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

273 740 375

268 906 574

Resultat av periodens aktiviteter etter tilskuddforvaltning

4 128 273

4 999 394

Avregninger

Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet

14

4 128 273

4 999 394

Sum avregninger

4 128 273

4 999 394

Periodens resultat

4 128 273

4 999 394

Disponeringer

-4 128 273

-4 999 394

Balanse

Tabell 2.2 

Note

31.12.2015

31.12.2014

Eiendeler

A. Anleggsmidler

III Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

6

0

0

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

Sum anleggsmidler

0

0

B. Omløpsmidler

II Fordringer

Kundefordringer

7

1 479 828

2 932 172

Andre fordringer

8

2 710 920

1 107 428

Sum fordringer

4 190 748

4 039 599

III Kasse og bank

Bankinnskudd

9

162 308 792

153 082 948

Sum kasse og bank

162 308 792

153 082 948

Sum omløpsmidler

166 499 540

157 122 548

Sum eiendeler

166 499 540

157 122 548

Virksomhetskapital og gjeld

C. Virksomhetskapital

II Opptjent virksomhetskapital

Oppspart avkastning Samefolkets fond

10

0

991 099

Sum opptjent virksomhetskapital

0

991 099

Sum virksomhetskapital

0

991 099

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser

Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter)

11

4 131 225

3 551 225

Avsetning vedlikehold

12

4 351 846

4 765 846

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

8 483 071

8 317 071

III Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2 465 006

1 214 735

Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning

13

132 769 440

130 800 976

Avsetning medlemsandel SPK(2 %)

46 976

1 540 857

Skyldig skattetrekk

3 924 916

3 944 745

Skyldige offentlige avgifter

376 262

607 395

Avsatte feriepenger

8 769 849

8 644 073

Annen kortsiktig gjeld

5 764 786

3 031 977

Sum kortsiktig gjeld

154 117 234

149 784 757

IV Avregning med statskassen

Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet

14

3 899 235

-1 970 379

Sum avregning med statskassen

3 899 235

-1 970 379

Sum gjeld

166 499 540

156 131 449

Sum virksomhetskapital og gjeld

166 499 540

157 122 548

Noter til årsregnskapet

Note 1 Driftsinntekter

Tabell 2.3 

31.12.2015

31.12.2014

Inntekt fra bevilgninger

Årets bevilgning fra overordnet departement

284 159 000

271 540 000

Årets bevilgning fra andre departement

147 881 000

149 728 000

+ inntekt til pensjon og gruppelivsforsikring 2015

1 785 549

0

Sum inntekt fra bevilgninger

433 825 549

421 268 000

Inntekt fra gebyrer

Gebyrer driftsinntekt

2 904

1 023

Sum inntekt fra gebyrer

2 904

1 023

Inntekt fra tilskudd og overføringer

Inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer / etater

Tilskudd fra Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune

0

522 855

Tilskudd opplæringskontoret – lærlingtilskudd

0

10 496

Tilskudd fra Riksantikvaren

5 904 000

5 780 000

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer / etater

5 904 000

6 313 351

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer

5 904 000

6 313 351

Salgs- og leieinntekter

Befaringsinntekter, avgiftsfri

5 054 173

2 675 818

Andre oppdragsinntekter, avgiftsfri

0

100 948

Inntekter annen virksomhet ekternt, avg.fri

0

-906

Tilfeldige inntekter

118 985

301 997

Sum salgs- og leieinntekter

5 173 158

3 077 856

Andre driftsinntekter

Gaver

0

2 000

Andre tilskudd og overføringer

1 847 156

696 000

Forbruk av Samefolkets fond

991 099

2 800 000

Sum andre driftsinntekter

2 838 255

3 498 000

Sum driftsinntekter

447 743 866

434 158 230

Note 2 Lønn og sosiale kostnader

Tabell 2.4 

31.12.2015

31.12.2014

Lønn

92 598 317

90 694 275

Feriepenger

9 024 212

8 950 045

Arbeidsgiveravgift

1 177 064

1 014 579

Pensjonskostnader*

481 381

166 427

Sykepenger og andre refusjoner

-2 929 252

-2 709 435

Andre ytelser

2 630 424

1 162 537

Sum lønn og sosiale kostnader

102 982 145

99 278 430

Antall årsverk:

142

141

Sametingets ansatte og politiske rådgivere ble i 2014 flyttet til en ikke premiebetalende gruppe i Statens pensjonskasse. Dette innebærer at medlemsinnskuddet ikke lenger faktureres av SPK. I påvente av avklaring fra Statens pensjonskasse og departementet har Sametinget avsatt medlemsinnskudd av pensjon i balansen i 2014 og fortsatt å avsette den i 2015. I løpet av 2015 fikk Sametinget svar fra departementet om at det som er avsatt i 2014 og 2015 kan frigjøres og tilføres Sametingets virksomhet innenfor rammen for nettobudsjetterte virksomheter.

De avsatte midlene for 2014 til pensjon under kortsiktig gjeld er bokført mot avregning bevilgningsfinansiert virksomhet. Videre er de avsatte midlene i 2015 til pensjon under kortsiktig gjeld, som er nullet ut og inntektsført virksomheten.

Virksomheten betaler pensjonspremie for heltidspolitikere i Sametinget. Sametinget betaler pensjonspremie og arbeidsgiverandel til Statens pensjonskasse (SPK) for heltidspolitikere og utgiften dekkes av virksomhetens bevilgning. Pensjonene er kostnadsført basert på 2015 satsene multiplisert med påløpt pensjonsgrunnlag i virksomheten.

Note 3 Andre driftskostnader

Tabell 2.5 Kjøp av maskiner, inventar, datamaskiner o.l.

31.12.2015

31.12.2014

Programvarelisenser

0

63 438

Maskiner, listeføres

2 856 881

230 471

Inventar, listeføres

2 122 518

1 467 071

Innkjøp kunst, utsmykking

30 450

0

Datamaskiner, servere etc. listeføres

283 452

1 073 267

Telefon, mobiltelefon m.m.listeføres

194 479

152 439

Sum kjøp av maskiner, inventar, datamaskiner o.l.

5 487 779

2 986 685

Tabell 2.6 Andre driftskostnader

31.12.2015

31.12.2014

Husleie

9 276 153

7 813 910

Vedlikehold egne bygg og anlegg

688 131

713 059

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler

1 575

38 117

Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler

2 449 744

2 134 625

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.

1 476 404

1 047 720

Mindre utstyrsanskaffelser

1 622 738

842 590

Leie av maskiner, inventar og lignende

3 114 542

2 548 892

Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne

12 962 272

12 745 612

Reiser og diett

21 402 531

20 079 836

Øvrige driftskostnader

8 399 204

10 011 027

Sum andre driftskostnader

61 393 294

57 975 388

Note 4 Finansinntekter og -kostnader

Tabell 2.7 

31.12.2015

31.12.2014

Finansinntekter

Renteinntekter

3 876

-6 256

Agiogevinst

0

-1 166

Sum finansinntekter

3 876

-7 422

Finanskostnader

Rentekostnad

8 124

19 177

Sum finanskostnader

8 124

19 180

Note 5 Tilskuddsforvaltningen og andre overføringer fra staten

Tabell 2.8 

31.12.2015

31.12.2014

Tilskudd til kommuner

66 659 685

63 201 182

Tilskudd til fylkeskommuner

12 027 638

11 102 800

Tilskudd til ikke-finansielle foretak

162 198 887

149 047 361

Tilskudd til husholdninger

2 170 917

1 500 300

Tilskudd til ideelle organisasjoner

22 890 137

35 230 475

Tilskudd til statsforvaltningen

7 793 111

8 824 456

Sum utbetalinger av tilskudd til andre

273 740 375

268 906 574

Note 6 Investering i aksjer og andeler

Tabell 2.9 

Forretningskontor

Ervervsdato

Antall aksjer

Eierandel

Stemmeandel

Årets res. i selskapet

Balanseført EK i selskapet

Balanseført verdi virks. regnskap

Beaivvaš Sámi Našunalteahter AS

Kautokeino

01.02.2010

40

40,0 %

40,0 %

313 000

4 200 000

0

Senter for Nordlige Folk AS

Kåfjord

20.04.2009

6 540

30,0 %

30,0 %

48 000

16 064 000

0

Åarjelhsaemien Teatere AS

Mo i Rana

09.09.2012

55

55,0 %

55,0 %

-151 000

1 190 721

0

Samisk Hus Oslo AS*

Oslo

10.12.2013

392

65,8 %

65,8 %

-8 000

221 000

0

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS

Kautokeino

07.04.2014

90

47,4 %

47,4 %

-28 000

175 000

0

Vardobáiki

Evenes

20.03.2015

600

48,3 %

48,3 %

-285 000

700 312

0

Balanseført verdi 31.12.2015

0

* Samisk Hus Oslo AS ble etablert 10.12.2013 og er i drift fra 1.1.2014. Det foreligger ingen regnskap for år 2014 for institusjonen.

Note 7 Kundefordringer

Tabell 2.10 

31.12.2015

31.12.2014

Kundefordringer til pålydende

1 514 986

977 131

Kundefordringer, departementer

0

2 000 000

Avsetning tap på kundefordring

-35 158

-44 960

Sum kundefordringer

1 479 828

2 932 172

Note 8 Andre fordringer

Tabell 2.11 

31.12.2015

31.12.2014

Forskuddsbetalt lønn

0

34 449

Reiseforskudd

25 000

11 097

Lån til ansatte

0

12 500

Andre fordringer

2 685 920

1 049 382

Sum andre fordringer

2 710 920

1 107 428

Note 9 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Tabell 2.12 

31.12.2015

31.12.2014

Innskudd statens konsernkonto

162 308 792

153 082 948

Sum bankinnskudd og kontanter

162 308 792

153 082 948

Note 10 Oppspart avkastning Samefolkets fond

Tabell 2.13 

31.12.2015

31.12.2014

Innskutt virksomhetskapital 01.01.

991 099

3 791 099

Endring i oppspart avkastning Samefolkets fond – Forbruk

-991 099

-2 800 000

Oppspart avkastning Samefolkets fond 31.12.

0

991 099

Note 11 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer

Tabell 2.14 

31.12.2015

31.12.2014

Riksantikvaren – Tilskudd til prosjekt BARK

349 481

349 481

Riksantikvaren – Tilskudd til registering samiske bygninger

1 531 744

1 531 744

Riksantikvaren – Tilskudd til prosjekt BARK

820 000

820 000

Riksantikvaren – Tilskudd til registering samiske bygninger

850 000

850 000

Riksantikvaren – Tilskudd til registering samiske bygninger

330 000

0

Riksantikvaren – Krigsminner i Nord-Salten

150 000

0

Riksantikvaren – Kulturhistorisk landskap Troms – KULA

50 000

0

Riksantikvaren – Vassdragsundersøkelser

50 000

0

Sum ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer

4 131 225

3 551 225

Note 12 Avsetning vedlikehold bygg

Tabell 2.15 

31.12.2015

31.12.2014

Avsetning vedlikehold sametingsbygningen

4 351 846

4 765 846

Sum avsetning vedlikehold sametingsbygningen

4 351 846

4 765 846

Sametinget eier sametingsbygningen i Karasjok. Sametinget er ansvarlig for kostnader knyttet til løpende vedlikehold og mer langsiktige vedlikeholdsoppgaver. Planmessig vedlikehold vil over tid føre til at vedlikeholdskostnadene blir lavere.

Da Sametinget som statlig institusjon er selvassurandør må det i tillegg til planmessig vedlikehold avsettes midler til reparasjoner av skader som for eksempel lekkasje, oversvømmelse eller hærverk. Derfor er det nødvendig at Sametinget gjennom flere år avsetter midler som kan benyttes når større vedlikehold eller reparasjoner må tas. Det må foretas avsetninger over flere år for å bygge opp nok midler for vedlikehold som har et akseptabelt nivå. Det er fra 2008 avsatt midler til ekstraordinære vedlikeholds- og reparasjonskostnader.

For 2015 er vedlikehold av bygget påbegynt og det er derfor brukt kr 414000 av avsatt midler i 2015.

Note 13 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning

Tabell 2.16 

31.12.2015

31.12.2014

Leverandørgjeld næring

23 753 458

27 748 482

Leverandørgjeld kultur

19 176 464

20 814 165

Leverandørgjeld opplæring

50 797 545

47 122 834

Leverandørgjeld språk

9 000 700

8 959 450

Leverandørgjeld Samefolkets fond

5 581 850

6 532 900

Leverandørgjeld direkte tilskudd

4 340 250

2 020 500

Leverandørgjeld andre virkemidler

20 119 173

17 602 645

Sum gjeld tilskuddsforvaltning

132 769 440

130 800 976

Note 14 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet

Tabell 2.17 

Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet 01.01

-1 970 379

Innteksført pensjon og gruppelivsforsikring for 2014

1 741 341

Endring i avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (periodens resultat)

4 128 273

Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet pr 31.12

3 899 235

Bevilgningsrapportering

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Sametinget har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som Sametinget har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser Sametinget står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva Sametinget har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver kombinasjon av kapittel/post.

Oppstilling av bevilgningsrapportering omfatter en øvre del som viser hva som rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser virksomhetens saldo og likvidbevegelser på oppgjørskonto i Norges Bank.

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet i oppstillingens nedre del, viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser som virksomheten er oppført med i statens kapitalregnskap.

Oppstilling av bevilgningsrapportering

Tabell 2.18 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev

Utgiftskap.

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

560

Sametinget

50

Sametinget

277 634 000

560

Samefolkets fond

54

Samefolkets fond

5 195 000

223

Sametinget

50

Tilskudd til Sametinget

40 331 000

231

Barnehager

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

15 660 000

320

Almenne kulturformål

53

Sametinget

78 986 000

762

Primærhelsetjenester

50

Samisk Helse

5 388 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

50

Forskning og utvikling

1 000 000

1429

Riksantikvaren

50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

3 396 000

1800

Olje- og energidepartementet

50

Overføring Sametinget

1 000 000

-

Kulturdepartementet

-

Spillemidler til samisk idrett 2014

750 000

163

Nødhjelp, hum. bistand og menneske.rett. mv.

72

Menneskerettigheter

715 000

118

Nordområdetiltak mv.

70

Nordområdetiltak og prosj.samarb. m/Russland

385 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

22

Forskning – valgforskning

1 000 000

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Sametingets arbeid med kommunereformen

600 000

Sum utgiftsført

432 040 000

Tabell 2.19 

Beholdninger rapportert i likvidrapport

Note

Regnskap 2015

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank

9

153 082 948

Endringer i perioden

9

9 225 844

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

162 308 792

Tabell 2.20 Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

Konto

Tekst

Note

2015

2014

Endring

1961

Beholdninger på konto(er) i Norges Bank

9

162 308 792

153 082 948

9 225 844

1910

Beh. på konto(er) i Norges Bank, Samefolketsfond

9

0

0

0

1351

Beaivvaš Sámi Našunalateahter AS

6

40 000

40 000

0

1352

Senter for Nordlige Folk AS Davvi álbmogiid guovddáš OS

6

1 308 000

1 308 000

0

1353

Åarjelhsaemien Teatere AS

6

55 000

55 000

0

1354

Samisk Hus Oslo AS

6

39 200

39 200

0

1355

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS

6

90 000

90 000

0

1356

Vardobáiki

6

150 000

0

150 000

Til forsiden