Meld. St. 4 (2016–2017)

Sametingets virksomhet 2015

Til innholdsfortegnelse

3 Årsregnskap mot revidert budsjett 2015

Vedlegg 2 til sak 19/15 Sametingets årsmelding 2015

Regnskapet for 2015 presenteres i forhold til revidert budsjett for 2015.

Det vises til Sametingets reviderte budsjett for 2015, sak 19/15, vedtatt 3. juni 2015, hvor refordelingen av budsjettet for 2015 er foretatt.

3.1 Resultatregnskap – revidert budsjett 2015

Sametinget er en nettobudsjettert virksomhet og disponerer eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat. Eventuelt underskudd dekkes inn ved neste års budsjett.

Tabell 3.1 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Driftsinntekter

Bevilgninger fra departementene

428 590 000

428 590 000

0

0,0 %

Avkastning Samefolkets fond

991 099

992 000

901

0,1 %

Sum driftsinntekter

429 581 099

429 582 000

901

0,0 %

Virkemidler

Virkemidler

284 665 718

287 390 621

2 724 904

0,9 %

Sum virkemidler

284 665 718

287 390 621

2 724 904

0,9 %

Driftskostnader

Drift politisk nivå

29 272 966

30 213 000

940 034

3,1 %

Drift administrativt nivå

111 514 142

110 008 000

-1 506 142

-1,4 %

Sum driftskostnader

140 787 108

140 221 000

-566 108

-0,4 %

Resultat

4 128 273

1 970 379

2 157 894

Anvendelse av årsresultatet

Til annen egenkapital

-4 128 273

Sum anvendelse

0

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 4 128 273 pr 31.12.2015. Det var ved revidert budsjett for 2015 budsjettert med et overskudd på kr 1 970 379.

Sametinget foretar årlige budsjett revideringer i plenum i juni måned, på bakgrunn av vedtaket av årsrapport i mars.

3.2 Bevilgninger fra departementene

Fordeling av bevilgningene fra departementene er som følger:

Tabell 3.2 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD

277 634 000

277 634 000

0

0,0 %

Kunnskapsdepartementet – KD

40 331 000

40 331 000

0

0,0 %

Kunnskapsdepartementet – KD

15 660 000

15 660 000

0

0,0 %

Miljøverndepartementet – MD

3 396 000

3 396 000

0

0,0 %

Kulturdepartementet – KUD

78 986 000

78 986 000

0

0,0 %

Helse- og omsorgsdepartementet – HOD

5 388 000

5 388 000

0

0,0 %

Barne-, likestillings- og inkluderingsdept. – BLD

1 000 000

1 000 000

0

0,0 %

Olje- og energidepartementet

1 000 000

1 000 000

0

0,0 %

Sum

423 395 000

423 395 000

0

0,0 %

Samefolkets fond

5 195 000

5 195 000

0

0,0 %

Sum

428 590 000

428 590 000

0

0,0 %

Sametinget hadde ved sak 19/15, Sametingets reviderte budsjett 2015, en bevilgning på totalt kr 428 590 000.

I tillegg til ovennevnte bevilgninger, har Sametinget mottatt tilleggsbevilgninger og tilskudd som er inntektsført under andre hovedposter i regnskapet.

  • Kr 1 000 000 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å arbeide med valgforskning.

  • Kr 600 000 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til arbeidet med kommunereformen

  • Kr 750 000 fra Kulturdepartementet (KUD) til samisk idrett for 2015.

  • Kr 1 100 000 fra Utenriksdepartementet (UD) til internasjonalt arbeid.

  • Kr 2 000 000 fra Riksantikvaren til tildeling av tilskuddsmidler til vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljø.

  • Kr 4 200 000 fra Riksantikvaren til prosjektet identifisering og registrering av samiske hus i Norge for 2015.

  • Kr 150 000 fra Riksantikvaren til verdiskapingsprosjekt Krigsminner i Nord-Salten for 2015.

  • Kr 50 000 fra Riksantikvaren til kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Troms (KULA).

  • Kr 50 000 fra Riksantikvaren til videreføring av faglig program for vassdragsundersøkelser i Midt- og Nord-Norge.

  • Kr 34 000 fra Riksantikvaren til Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologisk kulturminner og kulturmiljø (BARK).

3.3 Virkemiddelregnskapet 2015

Tabell 3.3 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Språk

74 868 301

78 864 000

3 995 699

5,1 %

Kultur

106 716 162

106 143 000

-573 162

-0,5 %

Bibliotek

9 028 812

9 047 000

18 188

0,2 %

Barnehage

11 296 975

11 405 000

108 025

0,9 %

Grunnopplæring

25 015 443

25 325 000

309 557

1,2 %

Høyere utdanning og forskning

4 703 000

4 000 000

-703 000

-17,6 %

Helse- og sosial

3 323 647

3 696 000

372 353

10,1 %

Arealer og miljø

3 931 254

4 100 000

168 746

4,1 %

Kulturminnevern

3 272 063

3 150 000

-122 063

-3,9 %

Næring

33 122 230

33 174 621

52 391

0,2 %

Regionalutvikling

2 934 946

2 350 000

-584 946

-24,9 %

Samisk samarbeid og internasjonalt abeid

2 242 849

2 009 000

-233 849

-11,6 %

Andre tiltak

4 210 036

4 127 000

-83 036

-2,0 %

Sum

284 665 718

287 390 621

2 724 904

0,9 %

Totalt viser virkemiddelregnskapet for 2015 et overskudd på kr 2 724 904.

Sametingets virkemidler består av direkte bevilgninger og søkerbaserte tilskuddsordninger.

Sametingsrådet fordeler de søkerbaserte virkemidlene innenfor Sametingets budsjett med unntak av de virkemidlene som er lagt til plenumsledelsens disposisjon.

I 2015 er omdisponeringsfullmakten brukt til å dekke underskuddet på enkelte tilskuddspostene ved at andre tilskuddsposter har et overskudd (jfr. kapittel 20). Plenum er informert om dette under rådets beretning ved plenum i desember 2015.

3.4 Språk

Tabell 3.4 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Ansvar for samisk språk

387 500

400 000

12 500

3,1 %

Rammebetingelser for samisk språk

2 653 961

4 000 000

1 346 039

33,7 %

Språkbrukere

3 322 452

3 500 000

177 548

5,1 %

Bruken av samisk språk

68 504 388

70 964 000

2 459 612

3,5 %

Sum

74 868 301

78 864 000

3 995 699

5,1 %

3.4.1 Ansvar for samisk språk

Tabell 3.5 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Evaluering av tospråklighetstilskuddet

387 500

400 000

12 500

3,1 %

Sum

387 500

400 000

12 500

3,2 %

Det er inngått en avtale med Nordlandsforskning vedrørende evaluering av tospråklighetstilskudd. Evaluering er planlagt å være ferdigstilt i januar 2016. Første del er utbetalt og resterende blir utbetalt når evalueringen er fullført og er avsatt i 2015.

3.4.2 Rammebetingelser for samisk språk

Tabell 3.6 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Digitalisering av ordbøker og ordlister

114 250

1 000 000

885 750

88,6 %

Čállinrávagirji – ny utgave

189 684

500 000

310 316

62,1 %

Sámi giellagáldu

2 350 027

2 500 000

149 973

6,0 %

Sum

2 653 961

4 000 000

1 346 039

50,7 %

Overskuddet i Digitalisering av ordbøker og ordlister går til inndekning av underskudd på andre poster jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

Čállinrávagirji viser et overskudd. Etter planen skulle denne trykkes i november/desember 2015, men på grunn av at Sámi giellagáldu skal godkjenne den, ble trykkingen utsatt til 2016. Overskuddet i Čállinrávagirji går til inndekning av underskudd på andre poster jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

Sámi giellagáldu viser et overskudd på kr 149 973 som skyldes vakant stilling. Sametinget har fått bevilget statlige Interreg midler og regional medfinansiering fra Troms fylkeskommune etter søknad. Ny prosjektperiode er fra 01.08.2015 til 31.05.2018.

3.4.3 Språkbrukere

Tabell 3.7 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Samisk språkkampanje

449 025

500 000

50 975

10,2 %

Stipend til elever med samisk i fagkretsen i videregående skole

2 868 000

3 000 000

132 000

4,4 %

Talesyntese

5 428

0

-5 428

-

Sum

3 322 452

3 500 000

177 548

5,1 %

Samisk språkkampanje viser et overskudd på kr 50 975. Kampanjen ble avsluttet i 2015.

Stipend til elever med samisk i fagkretsen i videregående skole viser et overskudd på kr 132 000. Overskuddet skyldes en liten nedgang i antall elever som har søkt på stipendet. Overskuddet går til inndekning av underskudd på andre poster jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

3.4.4 Bruken av samisk språk

Tabell 3.8 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Tospråklighetstilskudd til kommuner

42 657 650

43 329 000

671 350

1,5 %

Tospråklighetstilskudd til fylkeskommuner

4 573 138

5 100 000

526 862

10,3 %

Samisk språksentre

14 175 600

14 375 000

199 400

1,4 %

Språkprosjekter

7 098 000

8 160 000

1 062 000

13,0 %

Sum

68 504 388

70 964 000

2 459 612

3,5 %

Tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskommuner og språksenter viser et overskudd. Overskuddet skyldes tilbaketrekning fra kommunene; Karasjok, Kåfjord, Snåsa og Troms- og Finnmark fylkeskommune. Overskuddet går til inndekning av underskudd på andre poster jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

Språkprosjekter viser et overskudd på kr 1 062 000. Overskuddet skyldes blant annet tilbaketrekning og tilbakebetaling av tidligere gitte tilskudd.

Tabell 3.9 Gyldige tilsagn pr. 31/12-15 og tilbaketrekt/-betalt i 2015

År

Beløp

i %

Tilbaketrekt

Tilbakebet.

2011

275 000

3,1 %

250 000

0

2012

487 500

5,4 %

20 000

0

2013

1 537 700

17,1 %

407 500

0

2014

2 397 950

26,6 %

2 000

28 000

2015

4 302 550

47,8 %

0

0

Sum

9 000 700

100,0 %

679 500

28 000

Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 707 500. Det avsettes kr 9 000 700 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2015 som er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

3.5 Kultur

Tabell 3.10 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Gode rammevilkår for samiske kunstnere

21 636 244

21 100 000

-536 244

-2,5 %

Samiske kulturinstitusjoner som arena for formidling og opplevelser av samisk kultur

79 005 918

78 969 000

-36 918

0,0 %

Samisk idrett

2 207 000

2 207 000

0

0,0 %

Samisk medietilbud

3 867 000

3 867 000

0

0,0 %

Sum

106 716 162

106 143 000

-573 162

-0,5 %

3.5.1 Gode rammevilkår for samiske kunstnere

Tabell 3.11 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Samisk kunstneravtale

7 100 000

7 100 000

0

0,0 %

Tilskudd til joik og samisk musikk

2 545 200

2 500 000

-45 200

-1,8 %

Tilskudd til litteratur

5 893 080

6 000 000

106 920

1,8 %

Forfatterskap

687 796

700 000

12 204

1,7 %

Noereh!

125 000

125 000

0

0,0 %

Tilskudd til kulturtiltak

5 285 168

4 675 000

-610 168

-13,1 %

Sum

21 636 244

21 100 000

-536 244

-2,5 %

Tilskudd til joik og samisk musikk, samt litteratur viser et overskudd. Overskuddet skyldes tilbaketrekning og tilbakebetaling av tidligere gitte tilskudd, og kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

Tilskudd til kulturtiltak viser et underskudd på kr -610 168. Underskuddet skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til posten jfr. kapittel 20 Omdisponeringer. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

3.5.2 Kulturinstitusjoner som arena for formidling og opplevelser av samisk kultur

Tabell 3.12 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Samiske festivaler

4 333 000

4 333 000

0

0,0 %

Samisk teater

22 056 000

22 056 000

0

0,0 %

Samiske museer

31 733 000

31 733 000

0

0,0 %

Samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner

15 502 217

15 558 000

55 783

0,4 %

Arenaer for kunst- og kulturformidling

2 081 700

2 139 000

57 300

2,7 %

Kompetanseheving ved samiske institusjoner

550 000

400 000

-150 000

-37,5 %

Samiske forlag

2 750 001

2 750 000

-1

0,0 %

Sum

79 005 918

78 969 000

-36 918

0,0 %

Arenaer for kunst- og kulturformidling for viser et overskudd på kr 55 783. Overskuddet skyldes tilbaketrekning og tilbakebetaling av tidligere gitte tilskudd. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

Kompetanseheving ved samiske institusjoner viser et underskudd på kr -150 000. Underskuddet skyldes merforbruk.

3.5.3 Samisk idrett

Tabell 3.13 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Samisk idrett

2 207 000

2 207 000

0

0,0 %

Sum

2 207 000

2 207 000

0

0,0 %

Sametinget har i tillegg fått bevilget kr 750 000 av Kulturdepartementet til samisk idrett. Denne bevilgningen er inntektsført og tildelt fra denne posten i 2015.

3.5.4 Samisk medier

Tabell 3.14 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Samisk medier

3 867 000

3 867 000

0

0,0 %

Sum

3 867 000

3 867 000

0

0,0 %

Søkerbaserte tilskuddordninger under kultur viser totalt et underskudd. Underskuddet skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til postene jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

Tabell 3.15 Gyldige tilsagn pr. 31/12-15 og tilbaketrekt/-betalt i 2015

År

Beløp

i %

Tilbaketrekt

Tilbakebet.

2007

0

-

60 000

0

2009

0

-

55 000

0

2010

0

-

75 000

0

2011

456 500

2,4 %

75 000

75 000

2012

1 224 500

6,4 %

82 000

84 000

2013

2 774 000

14,5 %

140 120

57 300

2014

5 352 800

27,9 %

90 451

15 500

2015

9 368 664

48,9 %

93 049

0

Sum

19 176 464

100,0 %

670 620

231 800

Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 902 420. Det avsettes kr 19 176 464 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2015.

3.6 Bibliotek

Tabell 3.16 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Formidlingsvirksomheter/bokbusser

8 947 000

8 947 000

0

0,0 %

Bibliotekutvikling

81 812

100 000

18 188

18,2 %

Sum

9 028 812

9 047 000

18 188

0,2 %

3.6.1 Formidlingsvirksomhet

Tabell 3.17 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Samisk bokbusser

8 947 000

8 947 000

0

0,0 %

Sum

8 947 000

8 947 000

0

0,0 %

3.6.2 Bibliotekutvikling

Tabell 3.18 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Konferanse om samisk litteratur og kultur

81 812

100 000

18 188

18,2 %

Sum

81 812

100 000

18 188

18,2 %

Sametingets bibliotek arrangerte samiske litteraturdager for å øke kompetansen om samisk litteratur. Konferansen om samisk litteratur og kultur ble avholdt 13.–14. oktober 2015 med 70 deltakere.

3.7 Barnehage

Tabell 3.19 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Innholdet i barnehagen

6 521 253

6 955 000

433 747

6,2 %

Språkstimulering i barnehagen

1 197 700

1 500 000

302 300

20,2 %

Språkbadmodeller

462 500

1 400 000

937 500

67,0 %

Pedagogisk materiell og leker

3 029 700

1 500 000

-1 529 700

-102,0 %

Samarbeid og sammenheng mellom hjem, barnehage og skole

85 822

50 000

-35 822

-71,6 %

Sum

11 296 975

11 405 000

108 025

0,9 %

3.7.1 Innholdet i barnehagen

Tabell 3.20 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling

6 521 253

6 955 000

433 747

6,2 %

Sum

6 521 253

6 955 000

433 747

6,2 %

Sametinget har arrangert barnehageseminarer for barnehageansatte i sørsamiske områder. Det er få barnehager som gir et sørsamisk barnehagetilbud, og behovet for å møtes og diskutere felles utfordringer er stort. Sametinget samarbeider med fylkesmannen i Nord-Trøndelag med de sørsamiske seminarene.

3.7.2 Språkstimulering i barnehagen

Tabell 3.21 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Samisk språkopplæring

1 197 700

1 500 000

302 300

20,2 %

Sum

1 197 700

1 500 000

302 300

20,2 %

3.7.3 Språkbadmodeller

Tabell 3.22 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Prosjekter og utviklingsarbeid

462 500

1 400 000

937 500

67,0 %

Sum

462 500

1 400 000

937 500

67,0 %

3.7.4 Pedagogisk materiell og leker

Tabell 3.23 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Pedagogisk materiell og leker

3 029 700

1 500 000

-1 529 700

-102,0 %

Sum

3 029 700

1 500 000

-1 529 700

-102,0 %

Tilskudd til de søkerbaserte ordninger til samiske barnehager ses samlet sett og viser et overskudd. Det vil si at underskudd på en av postene dekkes inn av overskudd i den andre posten. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

3.7.5 Samarbeid og sammenheng mellom hjem, barnehage og skole

Tabell 3.24 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Seminar om overgang fra barnehage til skole

85 822

50 000

-35 822

-71,6 %

Sum

85 822

50 000

-35 822

-71,6 %

Sametinget har arrangert to barnehageseminarer i 2015. Det ene er for barnehageansatte i sørsamiske områder som er omtalt under kapittel 7.1 Innholdet i barnehagen. Det andre seminaret er for ansatte i barnehagen og kan variere fra år til år hvilken gruppe ansatte vi holder seminaret for. I år bli det avholdt et seminar i Alta med tema «overgangen barnehage-skole» for barnehageansatte og lærere, den 11.–12. november 2015. Underskuddet skyldes høyere kostnader til eksterne forelesere en budsjettert.

Tilskudd til de søkerbaserte ordninger til samiske barnehager viser et overskudd. Overskuddet skyldes tilbaketrekning og tilbakebetaling av tidligere gitte tilskudd.

Tabell 3.25 Gyldige tilsagn pr. 31/12-15 og tilbaketrekt/-betalt i 2015

År

Beløp

i %

Tilbaketrekt

Tilbakebet.

2012

75 000

1,9 %

14 000

0

2013

439 500

11,4 %

52 550

0

2014

1 182 000

30,6 %

270 000

39 675

2015

2 165 250

56,1 %

6 000

222 068

Sum

3 861 750

100,0 %

342 550

261 743

Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 604 293. Det avsettes kr 3 861 750 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2015.

3.8 Grunnopplæring

Tabell 3.26 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Den samiske elevens rettigheter og skolens innhold og verdigrunnlag

25 015 443

25 325 000

309 557

1,2 %

Sum

25 015 443

25 325 000

309 557

1,2 %

3.8.1 Dem samiske elevens rettigheter og skolens innhold og verdigrunnlag

Tabell 3.27 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Revidering av læreplaner

90 119

500 000

409 881

82,0 %

Nettverk for samiskopplæring

300 000

300 000

0

0,0 %

Utvikling av læremidler

20 883 391

21 025 000

141 609

0,7 %

Kjøp av læremilder

291 389

0

-291 389

-

Sørsamisk læremiddel- og terminologiutvikling

1 000 000

1 000 000

0

0,0 %

Samisk læremiddelportal – Ovttas – Aktan – Aktasne

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen

950 544

1 000 000

49 456

4,9 %

Sum

25 015 443

25 325 000

309 557

1,2 %

Revidering av læreplaner viser et overskudd på kr 409 881. Overskuddet går til inndekning av underskudd på andre poster jfr. kapittel 20 Omdisponeringer. Arbeidet med læreplanene er avhengig av nasjonale initiativ. Eksempelvis må Sametinget avvente departementets arbeid med omstrukturering av videregående opplæring, før revidering av særskilte læreplaner kan iverksettes. Likeledes er Sametingets læreplanarbeid avhengig av fremgangen til departementets oppfølging av Ludvigsen utvalgets innstilling om en fremtidig skole. Dette er en prosess som sannsynligvis vil initiere fornying av eksisterende læreplaner og eventuelt etablering av nye læreplaner.

Utvikling av læringsressurser viser et overskudd på kr 141 609. Overskuddet skyldes tilbaketrekning av tidligere gitte tilskudd. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt.

Kjøp av læremidler viser et underskudd på kr -291 389. Underskuddet skyldes at det ikke er satt av midler til å dekke dette i budsjettet for 2015.

Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen viser et overskudd på kr 49 456. Overskuddet skyldes tilbaketrekning av tidligere gitte tilskudd. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt

De søkerbaserte tilskuddspostene under grunnopplæring viser et overskudd. Overskuddet skyldes tilbaketrekning av tidligere gitte tilskudd.

Tabell 3.28 Gyldige tilsagn pr. 31/12-15 og tilbaketrekt/-betalt i 2015

År

Beløp

i %

Tilbaketrekt

Tilbakebet.

2009

104 000

0,2 %

0

0

2010

2 945 000

6,2 %

0

0

2011

3 223 000

6,8 %

88 438

0

2012

7 404 250

15,5 %

102 171

0

2013

8 003 900

16,8 %

0

0

2014

13 849 845

29,1 %

0

0

2015

12 091 700

25,4 %

600 000

0

Sum

47 621 695

100,0 %

790 609

0

Det er gjort tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 790 609. Det avsettes kr 47 621 695 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2015.

3.9 Høyere utdanning og forskning

Tabell 3.29 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Samisk forskning

1 150 000

1 150 000

0

0,0 %

Rekruttering av studenter til samisk høyere utdanning og forskning

3 553 000

2 850 000

-703 000

-24,7 %

Sum

4 703 000

4 000 000

-703 000

-17,6 %

3.9.1 Samisk forskning

Tabell 3.30 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Kompetansesenter for samisk naturbruk

1 150 000

1 150 000

0

0,0 %

Sum

1 150 000

1 150 000

0

0,0 %

3.9.2 Rekruttering av studenter til samisk høyere utdanning og forskning

Tabell 3.31 

Regnskap

Budsjett 2015

Avvik

i %

Stipend til høyere utdanning

3 553 000

2 850 000

-703 000

-24,7 %

Sum

3 553 000

2 850 000

-703 000

-24,7 %

Stipend for høyere utdanning viser et underskudd på kr 703 000. Underskuddet skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til posten jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

3.10 Helse og sosial

Tabell 3.32 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

En likeverdig helse og sosialtjeneste

2 873 647

3 246 000

372 353

11,5 %

Vold i nære relasjoner

450 000

450 000

0

0,0 %

Sum

3 323 647

3 696 000

372 353

10,1 %

3.10.1 En likeverdig helse og sosialtjeneste

Tabell 3.33 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Brukerrettede tilbud for eldre samer

562 000

562 000

0

0,0 %

Samisk legeforening

150 000

150 000

0

0,0 %

Helse- og sosialprosjekter

2 161 647

2 534 000

372 353

14,7 %

Sum

2 873 647

3 246 000

372 353

11,5 %

Overskuddet på kr 372 353 under helse- og sosialprosjekter skyldes tilbaketrekning og tilbakebetaling av tidligere gitte tilskudd. Overskuddet går til inndekning av underskudd på andre poster jfr. kapittel 20.

Omdisponeringer. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

3.10.2 Vold i nære relasjoner

Tabell 3.34 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Utredning om vold i nære relasjoner i samiske samfunn

450 000

450 000

0

0,0 %

Sum

450 000

450 000

0

0,0 %

Helse- og sosialprosjekter viser et overskudd. Overskuddet skyldes tilbaketrekning av tidligere gitte tilskudd.

Tabell 3.35 Gyldige tilsagn pr. 31/12-15 og tilbaketrekt/-betalt i 2015

År

Beløp

i %

Tilbaketrekt

Tilbakebet.

2011

105 000

2,2 %

0

0

2012

90 000

1,9 %

330 435

431 871

2013

158 500

3,3 %

56 047

0

2014

1 507 500

31,4 %

45 000

0

2015

2 943 000

61,3 %

12 500

12 500

Sum

4 804 000

100,0 %

443 982

444 371

Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 888 353. Det avsettes kr 4 804 000 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2015.

3.11 Arealer og miljø

Tabell 3.36 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Ansvar og rammebetingelser i forvaltningen av arealer og ressurser

3 931 254

4 100 000

168 746

4,1 %

Sum

3 931 254

4 100 000

168 746

4,1 %

3.11.1 Ansvar og rammebetingelser i forvaltningen av arealer og ressurser

Tabell 3.37 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Areal og miljømeldingen

281 254

450 000

168 746

37,5 %

Oppfølgningen av samiske rettigheter til arealer og ressurser

3 650 000

3 650 000

0

0,0 %

Sum

3 931 254

4 100 000

168 746

4,1 %

Areal og miljømeldingen viser et overskudd på kr 168 746. Overskuddet skyldes at skribenter som skal skrive artikler til meldingen ikke får utbetalt andre del av honoraret før artiklene er innlevert. Flere av skribenter klarte ikke å levere artikkel innen den opprinnelige fristen, som var utgangen av året 2015. Dermed har de ikke kunnet fakturere hele beløpet. Enkelte vil også antakelig legge ved reiseregning for deltakelse på fagseminaret ved sluttfaktura.

3.12 Kulturminnevern

Tabell 3.38 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Rammebetalingelser for samisk kulturminnevern

203 910

250 000

46 090

18,4 %

Forvaltning av samiske kulturminner

3 068 153

2 900 000

-168 153

-5,8 %

Sum

3 272 063

3 150 000

-122 063

-3,9 %

3.12.1 Rammebetingelser for samisk kulturminnevern

Tabell 3.39 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Kulturminnevernkonferanse

203 910

250 000

46 090

18,4 %

Sum

203 910

250 000

46 090

18,4 %

Kulturminnekonferanse viser et overskudd på kr 46 090. Sametingets kulturminnekonferanse arrangeres for å danne en del av grunnlaget i forbindelse med utarbeidelsen av en egen sametingsmelding om samisk kulturminnevern. Konferansen ble avholdt og gjennomført i Kautokeino 11.–12. mars 2015.

3.12.2 Forvaltning av samiske kulturminner

Tabell 3.40 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Tilskudd til kulturminnevern

2 310 555

2 400 000

89 445

3,7 %

Østsamisk kulturmiljø i Skoltebyen

758 426

500 000

-258 426

-51,7 %

Registering av samiske bygninger

-829

0

829

-

Sum

3 068 153

2 900 000

-168 153

-5,8 %

Overskuddet til samisk kulturminnevern på kr 89 445, skyldes tilbaketrekning og tilbakebetaling av tidligere gitte tilskudd. Sametinget har i tillegg fått bevilget kr 2 000 000 av Riksantikvaren til tildeling av tilskuddsmidler til vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljø. Bevilgningen er inntektsført og tildelt under denne posten. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

Østsamisk kulturmiljø i Skoltebyen viser et underskudd på kr 258 426. Underskuddet skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til posten jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

Det er foretatt en avsetning på kr 330 000 til Registrering av samiske bygninger. Registering av samiske bygninger er et prosjekt som Sametinget har hatt i flere år og arbeidet videreføres til 2016. Sametinget fikk bevilget kr 4 200 000 til dette prosjektet fra Riksantikvaren i 2015.

I tillegg har Sametinget fått bevilget kr 150 000 fra Riksantikvaren til verdiskapingsprosjekt Krigsminner i Nord-Salten for 2015. Denne bevilgningen skal videreføres til Árran og er derfor avsatt til 2016.

De søkerbaserte tilskuddspostene under kulturminnevern viser et overskudd. Overskuddet skyldes tilbaketrekning og tilbakebetaling av tidligere gitte tilskudd.

Tabell 3.41 Gyldige tilsagn pr. 31/12-15 og tilbaketrekt/-betalt i 2015

År

Beløp

i %

Tilbaketrekt

Tilbakebet.

2008

0

-

75 000

69 950

2010

53 000

0,6 %

169 000

0

2011

265 500

3,0 %

72 800

0

2012

991 000

11,3 %

50 000

33 695

2013

1 309 500

14,9 %

3 000

0

2014

2 700 500

30,7 %

0

0

2015

3 464 000

39,4 %

0

0

Sum

8 783 500

100,0 %

369 800

103 645

Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 473 445. Det avsettes kr 8 783 500 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2015.

3.13 Næring

Tabell 3.42 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Rammebetingelser i primærnæringene

6 175 900

6 000 000

-175 900

-2,9 %

Attraktive lokalsamfunn

9 043 452

9 743 621

700 169

7,2 %

Kulturnæring

16 983 753

16 431 000

-552 753

-3,4 %

Verdiskapning og nyetableringer

919 125

1 000 000

80 875

8,1 %

Sum

33 122 230

33 174 621

52 391

0,2 %

3.13.1 Rammebetingelser i primærnæringene

Tabell 3.43 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Tilskudd til primærnæringene

6 175 900

6 000 000

-175 900

-2,9 %

Sum

6 175 900

6 000 000

-175 900

-2,9 %

Tilskudd til primærnæringene viser et underskudd på kr -175 900. Underskuddet skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til posten jfr. kapittel 20 Omdisponeringer. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

3.13.2 Attraktive lokalsamfunn

Tabell 3.44 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Næringsliv og bedriftsutvikling

5 863 302

6 743 621

880 319

13,1 %

Utmark, videreforedling og samisk reiseliv

3 180 150

3 000 000

-180 150

-6,0 %

Sum

9 043 452

9 743 621

700 169

7,2 %

Næringsliv og bedriftsutvikling viser et overskudd på kr 880 319. Overskuddet skyldes tilbaketrekning og tilbakebetaling av tidligere gitte tilskudd. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

Utmark, videreforedling og samisk reiseliv viser et underskudd på kr -180 150. Underskuddet skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til posten jfr. kapittel 20 Omdisponeringer. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

3.13.3 Kulturnæring

Tabell 3.45 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Sametingets kulturnæringsprosjekt

2 679 539

2 750 000

70 461

2,6 %

Tilskudd til utvikling og rekturttering i duodjinæringen

2 648 000

2 648 000

0

0,0 %

Duodjeinstituhtta

2 933 000

2 933 000

0

0,0 %

Næringsavtale for duodji

8 723 213

8 100 000

-623 213

-7,7 %

Sum

16 983 753

16 431 000

-552 753

-3,4 %

Utvikling av kompetanse basert kulturnæring viser et overskudd på kr 70 461.

Næringsavtalen for duodji viser et underskudd på kr -623 213. Underskuddet skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til posten jfr. kapittel 20 Omdisponeringer. Posten kommenteres også samlet i siste avsnitt i kapittelet.

3.13.4 Verdiskapning og nyetableringer

Tabell 3.46 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Kompetanseheving og oppfølging

919 125

1 000 000

80 875

8,1 %

Sum

919 125

1 000 000

80 875

8,1 %

Kompetanseheving og oppfølgning viser et overskudd på kr 80 875. Overskuddet går til inndekning av underskudd på andre poster jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

Søkerbaserte tilskuddordninger under næring viser et underskudd. Underskuddet skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til posten jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

Tabell 3.47 Gyldige tilsagn pr. 31/12-15 og tilbaketrekt/-betalt i 2015

År

Beløp

i %

Tilbaketrekt

Tilbakebet.

2011

116 000

0,5 %

68 000

0

2012

460 350

1,9 %

170 000

0

2013

1 993 900

8,4 %

1 326 921

384 600

2014

7 393 795

31,1 %

569 998

14 500

2015

13 789 413

58,1 %

44 550

0

Sum

23 753 458

100,0 %

2 179 469

399 100

Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 2 578 569. Det avsettes kr 23 753 458 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2015.

3.14 Regionalutvikling

Tabell 3.48 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Regionalt samarbeid

2 665 920

2 000 000

-665 920

-33,3 %

Lokalt samarbeid

269 026

350 000

80 974

23,1 %

Sum

2 934 946

2 350 000

-584 946

-24,9 %

3.14.1 Regionalt samarbeid

Tabell 3.49 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Regionalutviklingsprosjekter

2 665 920

2 000 000

-665 920

-33,3 %

Sum

2 665 920

2 000 000

-665 920

-33,3 %

Underskuddet på regionalutviklingsprosjekter på kr -665 920, skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til posten jfr. kapittel 20 Omdisponeringer. Posten kommenteres også i siste avsnitt i kapittelet.

3.14.2 Lokalt samarbeid

Tabell 3.50 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Oppfølgning av kommunereformen

269 026

350 000

80 974

23,1 %

Sum

269 026

350 000

80 974

23,1 %

Oppfølgning av kommunereformen viser et overskudd på kr 80 974. Sametinget har i tillegg fått bevilget kr 600 000 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Sametingets arbeid med kommunereformen. Denne bevilgningen er inntektsført på denne posten i 2015.

Regionalutvikling viser et underskudd. Underskuddet skyldes merforbruk og sametingsrådet har omdisponert midler til posten jfr. kapittel 20 Omdisponeringer.

Tabell 3.51 Gyldige tilsagn pr. 31/12-15 og tilbaketrekt/-betalt i 2015

År

Beløp

i %

Tilbaketrekt

Tilbakebet.

2011

75 000

1,7 %

0

0

2012

319 000

7,3 %

0

0

2013

425 000

9,7 %

74 000

0

2014

1 656 100

37,7 %

419 000

92 500

2015

1 915 000

43,6 %

23 080

0

Sum

4 390 100

100,0 %

516 080

92 500

Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 608 580. Det avsettes kr 4 390 100 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2015.

3.15 Samisk samarbeid og internasjonalt arbeid

Tabell 3.52 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Internasjonalt arbeid

2 242 849

2 009 000

-233 849

-11,6 %

Sum

2 242 849

2 009 000

-233 849

-11,6 %

3.15.1 Internasjonalt arbeid

Tabell 3.53 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Internasjonalt arbeid

1 009 000

1 009 000

0

0,0 %

Oppfølgning av WCIP 2014

1 233 849

1 000 000

-233 849

-23,4 %

Sum

2 242 849

2 009 000

-233 849

-11,6 %

Oppfølgning av WCIP 2014 viser underskudd på kr -233 849. Underskuddet skyldes større aktivitet enn forutsatt.

3.16 Andre tiltak

Tabell 3.54 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Samiskrelatert statistikk i Norge

375 000

375 000

0

0,0 %

Samiske hovedorganisasjoner

2 652 433

2 593 000

-59 433

-2,3 %

Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

528 995

529 000

5

0,0 %

Samiske likestillingsorganisasjoner

330 000

330 000

0

0,0 %

Jubileum 2017

300 000

300 000

0

0,0 %

Konferanser

168 108

0

-168 108

-

Forskning, utvikling, utredning og dok.midler

-144 500

0

144 500

-

Sum

4 210 036

4 127 000

-83 036

-2,0 %

Samiske hovedorganisasjoner viser underskudd på kr 59 433. Underskuddet skyldes en beregningsfeil av tilskuddet.

Konferanser viser underskudd på kr -168 108. Underskuddet skyldes gjennomføring av reindriftskonferanse i februar 2015 i Kautokeino. Det var ikke satt av midler til det i budsjettet for 2015.

Forsknings-, utviklings-, utrednings- og dokumentasjonsmidler viser et overskudd på kr 144 500. Overskuddet skyldes for mye avsatte midler i 2014 til evaluering av barnehager og dermed tilbakeført i 2015.

3.17 Samefolkets fond

Tabell 3.55 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Forbruk Samefolkets fond

4 433 846

6 192 000

1 758 154

28,4 %

Sum

4 433 846

6 192 000

1 758 154

28,4 %

Tabell 3.56 Samefolkets fond

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Digitalisering av ordbøker og ordlister

114 250

1 000 000

885 750

88,6 %

Språkprosjekter

839 800

1 700 000

860 200

50,6 %

Litteratur

1 350 000

1 350 000

0

0,0 %

Forfatterskap

687 796

700 000

12 204

1,7 %

Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen

500 000

500 000

0

0,0 %

Systematisk kartlegging av tradisjonell kunnskap

450 000

450 000

0

0,0 %

Stipend høyere utdanning

492 000

492 000

0

0,0 %

Sum

4 433 846

6 192 000

1 758 154

28,4 %

Søkerbaserte tilskuddordningene språkprosjekter, litteratur og tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen viser et overskudd.

Tabell 3.57 Gyldige tilsagn pr. 31/12-15 og tilbaketrekt/-betalt i 2015

År

Beløp

i %

Tilbaketrekt

Tilbakebet.

2010

117 500

2,4 %

0

0

2012

392 500

8,0 %

343 200

0

2013

1 405 500

28,7 %

54 656

0

2014

1 493 750

30,5 %

0

0

2015

1 486 700

30,4 %

0

0

Sum

4 895 950

100,0 %

397 856

0

Det er gjort tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 397 856. Det avsettes kr 4 895 950 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2015.

3.18 Driftsutgifter politisk nivå

Tabell 3.58 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Driftsutgifter politisk nivå

24 527 272

25 039 000

511 728

2,0 %

Virkemidler til Plenumsledelsens disposisjon

4 745 694

5 174 000

428 306

8,3 %

Sum

29 272 966

30 213 000

940 034

3,1 %

3.18.1 Drift politisk nivå

Tabell 3.59 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Plenum

11 848 114

11 500 000

-348 114

-3,0 %

Sametingets plenumsledelse

2 037 147

2 208 000

170 853

7,7 %

Sametingets kontrollutvalg

811 784

900 000

88 216

9,8 %

Samisk parlamentarisk råd

198 235

900 000

701 765

78,0 %

Sametingsrådet

8 947 779

8 500 000

-447 779

-5,3 %

Sametingets ungdomspolitisk utvalg

152 694

360 000

207 306

57,6 %

Eldreråd – Fagutvalget

385 449

411 000

25 551

6,2 %

Sametingets klagenemd

146 070

260 000

113 930

43,8 %

Sum

24 527 272

25 039 000

511 728

2,0 %

Totalt viser driftsregnskapet for politisk nivå et overskudd på kr 511 728.

Underskuddet på plenum skyldes høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet for 2015. I tillegg var det vanskelig å beregne hvor mye mer en plenumssamling i Oslo ville koste i forhold til en samling i Karasjok.

Overskuddet på plenumsledelsen skyldes en besparelse på over hundre tusen på midlene til fagkomiteene og at plenumsledelsen ikke har hatt behov for så mange møter som forutsatt.

Overskuddet på kontrollutvalget skyldes noe mindre aktivitet enn forutsatt.

Samisk parlamentarisk råd viser overskudd. Overskuddet skyldes lavere aktivitet enn forutsatt.

Underskuddet på Sametingsrådet skyldes høyere aktivitet enn budsjettert.

Sametingets ungdomspolitiske utvalg og Sametingets klagenemnd har overskudd. Overskuddet skyldes lavere aktivitet enn forutsatt.

3.18.2 Virkemidler til plenumsledelsens disposisjon

Tabell 3.60 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Politiske grupper i Sametinget

3 208 131

3 407 000

198 869

5,8 %

Opposisjonens arbeidsvilkår

1 634 850

1 767 000

132 150

7,5 %

Tilskudd til lister ved sametingsvalget 2013

-191 600

0

191 600

-

Sametingsvalget 2013

94 313

0

-94 313

-

Sum

4 745 694

5 174 000

428 306

8,3 %

Tilskudd til politiske grupper og tilskudd til opposisjonens arbeidsvilkår i Sametinget viser et overskudd. Overskuddet skyldes tilbaketrekning og tilbakeholding av tildelt tilskudd til noen grupper, pga. at tildelingskriterier ikke er oppfylt.

Tilskudd til lister ved sametingsvalget viser et overskudd på kr 191 600. Overskudd skyldes tilbakebetaling av tidligere tildelt tilskudd.

Sametingsvalget 2013 viser et underskudd på kr -94 313. Underskuddet skyldes uforutsette utgifter til oppdatering av Sametingets valgmanntall i 2015.

3.19 Driftsutgifter administrativt nivå

Tabell 3.61 

Regnskap

Revidert bud

Avvik

i %

Driftsutgifter administrasjon

111 514 142

110 008 000

-1 506 142

-1,4 %

Sum

111 514 142

110 008 000

-1 506 142

-1,4 %

Driftsutgifter administrativt nivå viser et underskudd på kr -1 506 142 i forhold til budsjettet. I tillegg til utgifter i forbindelse med digitaliseringsprosjektene som er nevnt under del 3 kapittel 14.2 skyldes merforbruket investeringer av teknisk utstyr, kontorutstyr, tolkeanlegg, videokonferanse, møblering av møterom, kontorer og fellesarealer til nybygget i Karasjok. For øvrig er det foretatt investeringer i datamaskiner, nettverksutstyr og AV-utstyr.

Det er foretatt en avsetning på kr 50 000 til kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Troms. Dette arbeidet blir ikke gjennomført før i 2016. Sametinget fikk bevilget kr 50 000 til dette prosjektet fra Riksantikvaren i 2015.

Det er videre avsatt kr 50 000 til videreføring av faglig program for vassdragsundersøkelser i Midt- og Nord-Norge i 2015. Dette arbeidet blir ikke heller gjennomført før i 2016. Sametinget fikk bevilget kr 50 000 til dette prosjektet fra Riksantikvaren i 2015.

3.20 Omdisponeringer

Sametingsrådet vedtok i oktober i sak SR 155/15 Omdisponering av regnskapet pr. oktober 2015. Denne omdisponeringen ble rapportert i rådets beretning under plenum i desember 2015.

Tabell 3.62 

Post

Beskrivelse

Budsjett 2015

Midler som kan omdisponeres

Omdisponeres til følgende poster

Budsjett 2015 etter omdisponering

10010

Utviklingstilskudd

10 832 000

-574 000

0

10 258 000

10050

Finnmárkku fylkkagielda/ Finnmark fylkeskommune

956 000

-143 000

0

813 000

10051

Romssa fylkkasuohkan/ Troms fylkeskommune

956 000

-144 000

0

812 000

10054

Utviklingstilskudd

1 276 000

-179 000

0

1 097 000

11100

Stipend for elever med samisk i fagkretsen i vgs

3 000 000

-132 000

0

2 868 000

12000

Sámi Giellagáldu

2 500 000

0

150 000

2 650 000

12700

Digitalisering av ordbøker

1 000 000

-890 000

0

110 000

12800

Callinravagirji

500 000

-300 000

0

200 000

Sum språk

21 020 000

-2 362 000

150 000

18 808 000

21110

Stipend for høyere utdanning

2 850 000

0

930 000

3 780 000

22600

Revidering av læreplaner

500 000

-350 000

0

150 000

Sum kunnskap

3 350 000

-350 000

930 000

3 930 000

17100

Andre kulturtiltak

4 675 000

0

500 000

5 175 000

Sum kultur

4 675 000

0

500 000

5 175 000

26000

Helse- og sosialprosjekter

2 534 000

-400 000

0

2 134 000

Sum helse- og sosial

2 534 000

-400 000

0

2 134 000

36000

Østsamisk kulturmiljø i Skoltebyen

500 000

0

400 000

900 000

Sum kulturminnevern

500 000

0

400 000

900 000

40000

Tilskudd til primærnæringer

6 000 000

500 000

6 500 000

41010

Utmarksnæringer og viderefordeling

2 000 000

0

651 000

2 651 000

41011

Samisk reiseliv

1 000 000

-700 000

0

300 000

41050

Driftstilskudd

1 600 000

0

200 000

1 800 000

41051

Investerings- og utviklingstilskudd

1 800 000

0

500 000

2 300 000

41053

Velferdsordninger

100 000

-50 000

0

50 000

41060

Kostnader næringsavtale

100 000

-50 000

0

50 000

41061

Hospitering

300 000

-184 000

0

116 000

42020

Kompetanseheving og oppfølgning

1 000 000

-300 000

0

700 000

Sum næring

13 900 000

-1 284 000

1 851 000

14 467 000

45000

Regionalutvikling

2 000 000

0

565 000

2 565 000

Sum regionalutvikling

2 000 000

0

565 000

2 565 000

Sum virkemidler

-4 396 000

4 396 000

0

Til forsiden