Meld. St. 4 (2016–2017)

Sametingets virksomhet 2015

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sametingets årsrapport for 2015 ble vedtatt av Sametingets plenum 3. mars 2016. I tråd med punkt 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten har Sametinget delt sin årsrapport inn i seks hoveddeler. Rapporten er strukturert etter følgende benevnelser og rekkefølge: I) Leders beretning, II) Introduksjon til virksomheten og hovedtall, III) Årets aktiviteter og resultater, IV) Styring og kontroll i virksomheten, V) Vurderinger av framtidsutsikter og VI) Årsregnskap.

I denne meldingen til Stortinget er noen saker i Sametingets årsrapport løftet fram og kommentert. Det blir gitt omtaler av Sametingets bruk av tildelte budsjettmidler i 2015 på et utvalg områder. Det blir også gitt en oversikt over konsultasjoner i 2015 og første halvdel av 2016.

Til forsiden