Meld. St. 5 (2021–2022)

Tilbaketrekning av Prop. 243 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Regjeringen Solberg fremmet 24. september 2021 Prop. 243 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger).

I proposisjonen ble det foreslått endringer i statsbudsjettet for 2021 som følge av forlengelser av særregler for dagpenger og omsorgspenger i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Til dokumentets forside