Meld. St. 5 (2021–2022)

Tilbaketrekning av Prop. 243 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger)

Til innholdsfortegnelse

2 Departementets vurdering

Regjeringen har foretatt en ny vurdering av enkelte elementer i forslaget, og vil fremme en ny proposisjon om midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger). Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å trekke tilbake Prop. 243 S (2020–2021).

Til dokumentets forside