Meld. St. 7 (2017–2018)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016–2017

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Stortingets forretningsorden § 14 nr. 8 bokstav b forutsetter at regjeringen legger frem en årlig melding om oppfølging av stortingsvedtak som inneholder en anmodning til regjeringen (anmodningsvedtak), og om behandling av representantforslag som er vedtatt oversendt regjeringen til utredning og uttalelse (utredningsvedtak).

Til og med 2014 ble stortingsmeldingen lagt frem samtidig med statsbudsjettet for det kommende året. I Innst. 128 S (2014–2015) til Meld. St. 4 (2014–2015) ba komiteen om at tidspunktet for fremleggelsen av stortingsmeldingen skulle endres. På den bakgrunn endret regjeringen tidspunktet for fremleggelsen av meldingen.

Regjeringen legger vekt på at Stortinget skal få en tydelig tilbakemelding om regjeringens oppfølging av de enkelte anmodnings- og utredningsvedtak. Tilbakemelding gis i proposisjoner eller meldinger fra fagdepartementene. På den måten får fagkomiteene anledning til en ordinær behandling av spørsmålet om regjeringens oppfølging.

Departementenes årlige budsjettproposisjoner gir en oversikt over hvordan anmodnings- og utredningsvedtakene under det aktuelle departement er fulgt opp. Fremstillingen skal også omfatte vedtak fra tidligere stortingssesjoner der hvor oppfølgingen ikke er avsluttet.

Den årlige stortingsmeldingen gir for hvert vedtak en kort oppsummering av omtalen som er gitt i Prop. 1 S. Videre skal det fremgå hvorvidt Stortinget har hatt kommentarer til oppfølgingen av vedtaket. I tråd med praksis tidligere år, er omtalen i stortingsmeldingen avgrenset til å omhandle oppfølgingen av vedtakene fra forutgående stortingssesjon (2016–2017), samt de vedtakene i sesjonen før denne (2015–2016) som ikke er fulgt opp.

Tabell 1.1 Antall anmodningsvedtak de siste 10 stortingssesjonene

Stortingssesjon

Antall vedtak

Vedtakspunkter1

2007–2008

24

24

2008–2009

35

35

2009–2010

8

8

2010–2011

7

52

2011–2012

33

58

2012–2013

25

25

2013–2014

82

82

2014–2015

192

195

2015–2016

393

477

2016–2017

386

459

1 Stortingets anmodningsvedtak består på noen områder av mange underpunkter. En summering av underpunkter og vedtak viser at det i sesjonen 2016–2017 var totalt 459 vedtakspunkter.

Som tabell 1.1 viser, har det vært en sterk vekst i antallet nye anmodningsvedtak i de senere årene. I perioden 2007–2013 ble det i gjennomsnitt per år fattet 22 anmodningsvedtak, mens det i perioden 2013–2017 i gjennsomnitt per år er fattet 263 anmodningsvedtak. I siste stortingsperiode var det en vekst fra 82 vedtak i stortingssesjonen 2013–2014 til nærmere 400 vedtak i 2015–2016 og 2016–2017.

1.2 Årets melding til Stortinget

Statsministerens kontor har innhentet uttalelser fra departementene om oppfølging og behandling av anmodningsvedtakene fra stortingssesjonen 2016–2017. Svarene er tatt inn i kapittel 2 i meldingen.

I kapittel 3 gjengis tilsvarende uttalelser fra departementene om oppfølging og behandling av anmodningsvedtak fra sesjonen 2015–2016, som ikke er fulgt opp.

Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016–2017.