Meld. St. 8 (2022–2023)

Menneskerettar for personar med utviklingshemming — – Det handlar om å bli høyrt og sett

Til innhaldsliste

Forkortingar

AFT Arbeidsførebuande trening

AKU Arbeidskraftundersøkinga

ARP Aktivitets- og utgreiingsplikta

ASK Alternativ og supplerande kommunikasjon

ASVL Arbeidssamvirkenes Landsforening

BPA Brukarstyrt personleg assistent

Bufdir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat Barne-, ungdoms- og familieetaten

CRPD FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne

EMD Den europeiske menneskerettsdomstolen

EMK Den europeiske menneskerettskonvensjonen

FFO Funksjonshemmedes Fellesforbund

FHI Folkehelseinstituttet

FO Fellesorganisasjonen

FOU Forsking og utgreiing

ICDP International Child Development Programme

IPS Individuell jobbstøtte

LDO Likestillings- og diskrimineringsombodet

NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

NHF Norges Handikapforbund

NAV Arbeids- og velferdsetaten

NIBR Norsk institutt for by- og regionforskning

NKVTS Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NOU Noregs offentlege utgreiingar

NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

PYC Parenting Young Children

RNB Revidert nasjonalbudsjett

RVTS Regionalt ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging

SAFO Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

SFO Skulefritidsordning

SP FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar

SSB Statistisk sentralbyrå

SRF Statens sivilrettsforvaltning

PPT Pedagogisk-psykologisk teneste

VTA Varig tilrettelagt arbeid

VTA (O) Varig tilrettelagt arbeid i ordinær verksemd

WAD EUs webdirektiv (Web Acessibility Directive)

ØSK FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar

Til forsida