Meld. St. 8 (2022–2023)

Menneskerettar for personar med utviklingshemming — – Det handlar om å bli høyrt og sett

I stortingsmeldinga om menneskerettar for personar med utviklingshemming utgreier regjeringa for det menneskerettslege grunnlaget for politikken for personar med utviklingshemming. Meldinga innehelder ein analyse av korleis situasjonen er i dag for personar med utviklingshemming, saman med ei beskriving av tidlegare politikk. Meldinga utdjupar nokon av dei overordna utfordringane på feltet, og innsatsar for å møte desse utfordringane. Stortingsmeldinga innehalde åtte rettskapittel, som beskriv målsetjingar, dagens situasjon og regjeringas innsatsar på område som er viktige for å sikre menneskerettane for personar med utviklingshemming.

Les dokumentet

Lettleste versjoner

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget