Midlertidig forskrift om anvendelse av EuVECA-forordningen og EuSEF-forordningen

Fastsatt av Finansdepartementet 25. juni 2021 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 1 a-1 tredje ledd og § 1 a-2 tredje ledd.

§ 1 Anvendelse av EuVECA-forordningen

Forordning (EU) nr. 345/2013 (EuVECA-forordningen), jf.lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 1 a-1 første ledd, skal anvendes uten endringene som følger av forordning (EU) nr. 2017/1991.

§ 2 Anvendelse av EuSEF-forordningen

Forordning (EU) nr. 346/2013 (EuSEF-forordningen), jf.lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2 a-1 første ledd, skal anvendes uten endringene som følger av forordning (EU) nr. 2017/1991.

§ 3 Ikrafttredelse og opphevelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2021.
Forskriften oppheves når EØS-komiteens beslutning nr. 2014/2020 trer i kraft.