Naturoppsynsloven

LOV 1996-06-21 nr 38 Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)

Naturoppsynsloven er en paraplylov som hjemler oppsynsmyndighet gjennom kontroll med bestemmelsen i naturmangfoldloven, markaloven, viltloven, motorferdselloven, laks- og innlandsfiskeloven, friluftsloven, småbåtloven, kulturminneloven og deler av forurensningsloven.

Se loven på lovdata.no
Til toppen