Naturskadeforsikringsloven

LOV-1989-06-16 nr 70 Lov om naturskadeforsikring

Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser