Naturskadeforsikringsloven

§ 4 - Tolkningsuttalelse – forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 11

Brevdato: 28.04.2023

Tolkningsuttalelse – forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 11  

Vi viser til Norsk Naturskadepools brev 11. april 2023, hvor det bes om en tolkningsuttalelse om forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool § 11 fjerde ledd. Forskriften har hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring.

Spørsmålet er om det vil være i strid med forskriften § 11 fjerde ledd annet punktum dersom et forsikringsselskap benytter naturskadekapital til å dekke egne tidligere administrasjonskostnader. Vi forstår det slik at det med administrasjonskostnader siktes til kostnadene de enkelte forsikringsselskapene har til å drifte naturskadeforsikringsordningen utover kostnader til erstatningsutbetalinger og oppgjørskostnader (se NOU 2019: 4 side 71 med videre henvisning til rapport 31. mars 2011 fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet). Etter hva vi forstår, er administrasjonskostnadene til nå verken hensyntatt ved fastsettelsen av premiesatsene etter forskriften § 11 første ledd, ved skadeutligningene i Norsk Naturskadepool eller ved beregningene av avsetninger til naturskadekapital etter forskriften § 11 fjerde ledd første punktum.

Vi vurderer først hvordan forskriften skal forstås mer generelt når det gjelder dekning av administrasjonskostnader. Deretter går vi inn på spørsmålet om selskapene i ettertid kan bruke avsatt naturskadekapital til å dekke administrasjonskostnader som har påløpt i tidligere år, og som har vært dekket av selskapene selv, når det ikke har vært tatt hensyn til slike kostnader i premieberegningen.

Forskriften § 11 fjerde ledd lyder:

«Overstiger den opptjente premie selskapets relative andel av erstatningsutbetalingene som skjer via NP og skadereserver for uoppgjorte skader, skal differansen avsettes som særskilt naturskadekapital i selskapet. Naturskadekapitalen tilhører selskapet og skal utelukkende anvendes til dekning av framtidige naturskader.»

Bestemmelsens ordlyd tilsier etter dette at det ikke er adgang til å benytte avsatt naturskadekapital til dekning av tidligere administrasjonskostnader. Den kan kun brukes til fremtidige naturskader.

Forskriften § 11 første ledd fastslår at poolens styre fastsetter naturskadepremien «under hensyn til at den samlete premie over tid skal svare til NPs og de enkelte selskapers skadebeløp og administrasjonskostnader». Vi ser det som mest nærliggende å lese ordlyden i § 11 første ledd slik at både poolens og de enkelte selskapers administrasjonskostnader omfattes av bestemmelsen.

Det reiser seg da et spørsmål om forholdet mellom § 11 fjerde ledd og bestemmelsen i § 11 første ledd. Det er naturlig å forstå forskriften slik at når den gir adgang til å ta hensyn til selskapenes administrasjonskostnader ved premiefastsettelsen, bygger det på en forutsetning om at dette da også er kostnader som selskapene skal kunne få dekket innenfor ordningen. Det må kunne legges til grunn at midler som kreves inn for et bestemt formål, også skal brukes til dette formålet. Vi viser dessuten til at § 11 første ledd synes å bygge på et synspunkt om at naturskadeordningen over tid verken skal gå med overskudd eller underskudd, jf. i denne retning også Prop. 62 L (2021–2022) side 42 og NOU 2019: 4 side 43. Hvis selskapenes administrasjonskostnader ikke blir dekket innenfor naturskadeordningen, men må dekkes av selskapene selv, vil det føre til at det vil bli opparbeidet et overskudd av naturskadekapital hos selskapene tilsvarende den delen av premien som hensyntar selskapenes administrasjonskostnader. (Forutsetningen her er da at premien over tid beregnes riktig ut fra de andre elementene som skal tas med i beregningen.)

Forskriften har ikke egne regler om beregningen av administrasjonskostnadene og hvordan de skal dekkes. I § 10 i forskriften er det gitt regler om dekning av oppgjørskostnader. En tilsvarende regulering har forskriften ikke når det gjelder administrasjonskostnader.

Vi har ikke gått nærmere inn i spørsmålet om hvordan forskriften skal forstås når det gjelder håndteringen av administrasjonskostnadene, det vil si hva som skal kunne regnes som administrasjonskostnader, og hvordan de skal trekkes fra. Uansett hvordan man tolker forskriften på dette punktet, mener vi at det er naturlig å forstå ordet «naturskadekapital» i forskriften § 11 fjerde ledd annet punktum slik at det siktes til det nettobeløpet man sitter igjen med etter at andelen av erstatningsutbetalinger og relevante kostnader er trukket fra. Det følger riktignok av § 11 fjerde ledd første punktum at differansen som skal avsettes som naturskadekapital, er opptjent premie fratrukket «selskapets relative andel av erstatningsutbetalingene som skjer via NP». Kostnader er ikke nevnt i denne bestemmelsen. Det fremgår imidlertid av § 7 at både erstatningsutbetalingene og renter og kostnader er omfattet av skadeutligningen. Vi antar dette må få betydning for forståelsen av § 11 fjerde ledd første punktum. Vi ser det etter dette slik at kapitalen som er avsatt som «særskilt naturskadekapital i selskapet», er et endelig nettobeløp, og at det er dette nettobeløpet som etter bestemmelsens ordlyd «utelukkende [skal] anvendes til dekning av fremtidige naturskader».

Norsk Naturskadepool har opplyst at § 11 første ledd hittil har vært praktisert slik at selskapenes administrasjonskostnader ikke har blitt hensyntatt i premiefastsettelsen. Det synes å være uomtvistet blant aktørene på naturskadeforsikringsområdet at poolen så langt har praktisert premiefastsettelsen slik. Videre forstår vi det slik at administrasjonskostnadene så langt har blitt dekket av selskapene selv, og ikke gjennom ordningen. Spørsmålet er dermed om selskapene i ettertid kan bruke avsatt naturskadekapital til å dekke administrasjonskostnader som har påløpt i tidligere år.

Som det fremgår foran, er ordlyden i § 11 fjerde ledd annet punktum klar ved at den avsatte naturskadekapitalen bare kan brukes til «framtidige naturskader». Det vil etter vårt syn stride både mot ordlyden i § 11 fjerde ledd annet punktum, forskriftens system, slik det er beskrevet foran, og formålet med naturskadeordningen om man skal kunne bruke avsatt naturskadekapital til å dekke historiske administrasjonskostnader. Dette må gjelde uavhengig av om det er tatt hensyn til administrasjonskostnader i premiefastsettelsen eller ikke. Vi viser i den forbindelse til at poolens medlemmer gjennom representasjon på årsmøtet og i styret har hatt mulighet til å påvirke den årlige premiefastsettelsen og utligningen, og at eventuelle tvister om slike spørsmål kan bringes inn for domstolene.