§ 2 - Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring

Saksnr. 1996/03147 E KJR/AS
Dato: 28.03.1996

 
Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring


Vi viser til brev av 20.2.96 fra Forbrukerrådet m fl med anmodning om å endre lov 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring § 2 første ledd slik at det i henvisningen til naturskadeloven § 19 gjøres unntak for den særlige tre månedersfristen som gjelder etter naturskadeloven 25 mars 1994 nr 7 § 19 annet ledd annet punktum for å bringe en avgjørelse fra Ankenemnda for Statens Naturskadefond inn for domstolene.


Etter Justisdepartementets oppfatning følger det både av ordlyden i naturskadeforsikringsloven § 2 og forarbeidene til de to bestemmelsene at 3-månedersfristen i naturskadeloven ikke får anvendelse for saker etter naturskadeforsikringsloven.

I naturskadeforsikringslovens § 2 første ledd heter det at forsikringsselskapet eller sikrede når det er tvil om det foreligger naturskade kan "forelegge spørsmålet for ankenemda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadelovens § § 18 og 19" (vår understreking). De særlige begrensningene i adgangen til bringe Ankenemndas avgjørelser inn for domstolene etter naturskadeloven § 19 annet ledd synes derfor ut fra en streng fortolkning av ordlyden å falle utenfor det henvisningen i naturskadeforsikringsloven er ment å dekke.

Det fremgår også av forarbeidene til reglene om naturskadeforsikring at formålet med henvisningen til naturskadeloven §§ 18 og 19 (den gang §§ 20 og 21) har vært å gi sikrede en enkel klageadgang når det gjelder spørsmålet om det foreligger en naturskade, jf Ot prp nr 46 (1978-79) s 3 og 18. Det synes derimot ikke å ha vært meningen å gjøre unntak fra de reglene om søksmålsadgang og foreldelse som gjelder for andre forsikringsforhold.

Som det videre påpekes i brevet til Justisdepartementet, ble 3-månedersfristen i naturskadeloven § 19 annet ledd annet punktum innført ved lovendring 25 mars 1994 nr 7 uten at forholdet til naturskadeforsikringsloven ble nærmere diskutert. Den hovedbegrunnelsen som er anført for fristbestemmelsen i lovforarbeidene (Ot prp nr 12 (1993-94) s 29), retter seg spesielt mot klagesakene etter naturskadeloven og er uten relevans for naturskadeforsikringssakene.

Departementet kan for øvrig heller ikke se at det vil være rimelig med en kortere søksmålsfrist i naturskadeforsikringssaker enn i andre forsikringsforhold.

Det er etter dette forsikringsavtalelovens alminnelige regler om søksmålsfrister og foreldelse som gjelder for saker etter naturskadeforsikringsloven, og ikke reglene i naturskadeloven § 19 annet ledd. Departementet vil likevel vurdere om det er behov for å klargjøre dette forholdet ytterligere i lovteksten. Departementet vil samtidig vurdere om det er behov for andre presiseringer i de foreldelsesreglene som gjelder for naturskadeforsikringssaker.