Nordenfjeldske Personforsikring AS gis tillatelse til omdanning til livsforsikringsselskap

Nordenfjeldske Personforsikring AS gis tillatelse til å omdanne Nordenfjeldske Personforsikring til livsforsikringsselskap samt tillatelse til å overta Danica Fondsforsikring AS. Tillatelsene gis med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikring §§ 2-1 og 3-6. Tillatelsene faller bort dersom de ikke benyttes innen 12 måneder.

Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

 

 

       

Deres ref

Vår ref

Dato

TBJ-60520

06/4185 FM TMe

08.11.2006

 

Tillatelse til omdanning til livsforsikringsselskap samt til sammenføyning av livsforsikringsselskaper

Det vises til Deres brev av 4. juli 2006, hvor De på vegne av Nordenfjeldske Personforsikring AS søker om tillatelse etter forsikringsloven § 2-1 til å omdanne Nordenfjeldske Personforsikring til livsforsikringsselskap samt tillatelse etter forsikringsloven § 3-6 til å overta Danica Fondsforsikring AS. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning i saken ved brev av 6. september 2006, med kopi til Dem. Det opplyses i søknaden at det sammenføyde selskapet vil benytte navnet Danica Pensjon AS. I telefonsamtale med advokat Åsfrid Vågslid Haga 2. oktober 2006 opplyses det at dersom dette foretaksnavnet ikke skulle være tillatt etter forsikringsloven § 3-4, vil selskapet subsidiært benytte navnet Danica Pensjonsforsikring AS.

Departementets vurdering

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikring § 2-1 tillatelse til at Nordenfjeldske Personforsikring AS kan drive livsforsikringsvirksomhet i henhold til forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 klasse I. "Alminnelig livsforsikring og tilleggsforsikring". Nordenfjeldske gis også tillatelse i henhold til forskriften § 7 til å overta skadeforsikring som omfattes av forskriften § 2 klasse 1 ”Ulykke (personforsikring)” og klasse 2. ”Sykdom (personforsikring)”. Nordenfjeldske Personforsikring AS' konsesjon til å drive skadeforsikringsvirksomhet opphører på det tidspunkt som denne tillatelsen tas i bruk.

Departementet gir med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikring § 3-6 videre tillatelse til sammenføyning mellom Nordenfjeldske Personforsikring AS som overtakende selskap og Danica Fondsforsikring AS som overdragende selskap. Foretaksnavnet Danica Pensjon AS oppfyller etter departementets syn ikke kravet i forsikringsloven § 3-4 om at foretaksnavnet skal inneholde ordet ”forsikring” eller ord med samme betydningsinnhold. Tillatelsen gis derfor på vilkår av at det subsidiære navnevalg Danica Pensjonsforsikring AS eller annet navn som inneholder ordet ”forsikring” eller ord med samme betydningsinnhold, benyttes som foretaksnavn for selskapet.

Det nye foretaket kan drive forsikringsvirksomhet i henhold til forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 klasse I "Alminnelig livsforsikring og tilleggsforsikring" og klasse III "Livsforsikring med investeringsvalg". Det nye foretaket gis med hjemmel i forsikringsloven § 1-3 første ledd tredje punktum tillatelse til å overta forsikringer i henhold til forskriften § 7 jf. § 2 i klassene I. "Ulykke (personforsikring)" og 2. "Sykdom (personforsikring)".

Tillatelsen gis på vilkår av at premieinntekter fra ulykkes- og sykeforsikringsvirksomhet inklusive yrkesskadeforsikring høyst utgjør 5 prosent av samlet premieinntekt for alle selskapets forsikringsformer. Selskapet gis allikevel tillatelse til å ha premieinntekter fra skadeforsikrings­virksomheten som går utover 5 prosent i de første tre driftsårene, forutsatt at premieinntektene ikke avviker vesentlig fra de i søknaden vedlagte budsjettoppstillinger.

Tillatelsene faller bort dersom de ikke benyttes innen 12 måneder.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 annet ledd første punktum godkjennes sammenføyningen mellom Nordenfjeldske Personforsikring AS og Danica Fondsforsikring AS.

Det gjøres oppmerksom på at vedtaket kan påklages iht. forvaltningslovens klageregler og innen tre uker fra under­retning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingdirektør

Gjenpart:       Kredittilsynet. ref. 06/6216