Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2001: 2

Retten til miljøopplysninger— Allmennhetens rett til å få miljøopplysninger fra offentlige og private aktører og retten til å delta i offentlige beslutningsprosesser

Til innholdsfortegnelse

Ordforklaringer

AREALIS

Fylkesvise AREAlinformasjonsSystemer

Cartagena-protokollen

Cartagena-protokollen om biosikkerhet til konvensjonen om biologisk mangfold av 29. januar 2000

Direktivforslaget

Forslag til Europaparlaments- og Rådsdirektiv om allmennhetens tilgang til miljøopplysninger COM (2000) 402 final

DN

Direktoratet for naturforvaltning

EMAS

Eco-Management and Assessment Scheme

GIS

Geografisk informasjonssystem

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

INKOSYS

INformasjonKOntrollSYStem

IPPC-direktivet

Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning

KU

Konsekvensutredning

Miljøinformasjonsdirektivet

Rådsdirektiv 90/313/EØF om fri adgang til miljøinformasjon

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Seveso-direktivet

Rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer

SFT

Statens forurensningstilsyn

Utredningsinstruksen

Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og meldinger til Stortinget av 18. februar 2000

Århus-konvensjonen

UN/ECE-konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet av 25. juni 1998

Til toppen
Til dokumentets forside