NOU 2002: 12

Rettslig vern mot etnisk diskriminering

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Lovutvalget for lov mot etnisk diskriminering legger med dette fram sin innstilling. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. mars 2000. I hennhold til mandatet skulle utvalget utrede forslag til et styrket rettslig vern mot etnisk diskriminering. Utvalget har også hatt som oppdrag å vurdere hvordan FNs rasediskrimineringskonvensjon kan innarbeides i norsk rett.

Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 14. juni 2002

Gudrun Holgersen leder

Ronald Craig

Gro Nystuen

Jan E. Helgesen

Selma Ilyas

Ellen Stensrud

John B. Henriksen

Johan Kr. Øydegard

Elin Rønningen

Ken Uggerud

Juliet Namuli Birabwa Haveland

Til dokumentets forside