NOU 2002: 18

Rett til rett— En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Advokatkonkurranseutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 6. juli 2001. I oppnevningen er siktemålet beskrevet som å «gjøre juridiske tjenester rimeligere og lettere tilgjengelig for folk flest». Hovedvirkemiddelet for å oppnå dette er i oppnevningen angitt til «[å] sikre en effektiv konkurranse» i markedet for slike tjenester. Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til tiltak. Utvalget er delt i ulike fraksjoner når det gjelder forslag til tiltak. Dessuten har utvalgsmedlemmene Bjørneset, Jacobsen og Kolrud avgitt en generell dissens, jf. kapittel 23. Det er avgitt kommentarer til dissensen fra henholdsvis utvalgsleder og utvalgsmedlemmene Faye-Lund, Gudmundseth, Høyer og Koren.

Oslo, 19. september 2002

Einar Hope leder

Kirsti Høegh Bjørneset

Anne Sofie Faye-Lund

Roger Gudmundseth

Ruth Anker Høyer

Kirsten Lucie Jacobsen

Helge Jakob Kolrud

Claus W. Koren

Sigmund Simonsen, sekretariatsleder

Hanne Husebø

Arna Merete Onshus

Til dokumentets forside