NOU 2002: 18

Rett til rett— En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Bahus, Marianne Klungland: «Advokatstanden i Norge – En rettssosiologisk studie av advokatene i Norge», Oslo 2001.

Brunstad, Rolf Jens og Hope, Einar (red.): «Markedsstruktur og konkurranse», Bedriftsøkonomenes Forlag, Oslo 1986.

Bøhn, Anders: «Domstolloven – kommentarutgave», Universitetsforlaget, Oslo 2002.

Evensen, Harald (red.): «Konkurranseloven med kommentarer», Ad Notam Gyldendal 1999.

Gautun, Heidi: «Hjelp til rett – En evaluering av ordningen med fri rettshjelp», FAFO-rapport 219 1997.

Gottschalk, Petter: «IT-ledelse for kunnskapsbedrifter», Universitetsforlaget 2000.

Graver, Ane Broch og Skaug, Vegard: «Rettshjelp 2001 – Det udekkede rettshjelpsbehovet gjennom 30 år» upublisert, Oslo 2002.

Hörner, Johannes: «Reputation and Competition» American Economic Review, June 2002.

Johnsen, Jon T.: «Retten til juridisk bistand – en rettspolitisk studie», TANO 1987.

Kolrud, Helge Jakob: «Advokatøkonomi og advokatuavhengighet», i «Advokatvirksomhet og advokatuavhengighet», Niels og Dina Espelands Legat, Eget forlag, Oslo 1990.

Lie, Nils Erik: «Prosesskostnadene», Den norske advokatforening, Temahefte nr. 66 1999

Mørch von der Fehr, Nils Henrik, Normann, Victor D., Reve Torger, Stray Ryssdal, Anders Chr.: «Ikke for å vinne? – Analyse av konkurranseforhold og konkurransepolitikk», Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen, 1998.

NOU 1987: 18: «Forenkling av rettsregler og rettslig regulering».

NOU 1991: 27 «Konkurranse for effektiv ressursbruk».

NOU 1992:24 «Behandling av klager på advokater m.v».

NOU 2000:9: «Konkurranseflater i finansnæringen».

NOU 2001:32: «Rett på sak – Lov om tvisteløsning (tvisteloven)».

Office of Fair Trading: «Consumer Detriment under Imperfect Information», Research Paper 11, august 1997.

Office of Fair Trading: «Competition in Professions», OFT328, mars 2001.

Ot.prp. nr. 7 (1990-91) «Om lov om endringer i domstolloven m.m.».

Ot.prp. nr. 39 (1994-95) «Om lov om endringer i domstolloven m.m. (Disiplinær- og tilsynsordninger for advokater).

Shaked og Sutton: «The Self-Regulating Profession», Review of Economic Studies 1981, 47, s. 217-234.

Statskonsult: «Evaluering av ordningen med fri rettshjelp», Rapport 1998:12.

St.meld. nr. 16 (1989-90): «Om offentlig rettshjelp».

St.meld. nr. 25 (1999-2000) «Om fri rettshjelp».

Stray Ryssdal, Anders Chr.: «An Economic Analysis of Civil Suits and Appeals», Juridisk Forlag, Oslo, 1995.

Strålberg, Rannveig og Tangen, Bente: «Rettshjelp 2001 – Det udekkede rettshjelpsbehovet blant et utvalg innvandrerkvinner i Oslo» upublisert, Oslo 2002.

Susskind, Richard: «Transforming the Law», Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace», Oxford University Press 2000.

Sørgard Lars: «Konkurransestrategi – eksempler på anvendt mikroøkonomi», Fagbokforlaget, 1997.

Taylor Sofres Gallup: «Retshjælpsordninger i Danmark» Advokatsamfundet 2002.

Trade Practices Commission: «Study of the professions», Final report, Legal, Australia 1994.

Wille, Elisabeth: «Organisering av advokatsamarbeid», Den Norske Advokatforenings tema-hefte nr. 64, Oslo, 1996.

Zander, Michael: «Will the Revolution in the Funding of Sivil Litigation in England eventually lead to Contingency Fees?», foreløpig utgave presentert ved DePaul Chicago University, april 2002. Publiseres i DePaul Law Review, våren 2003.

Til forsiden