NOU 2008: 15

Barn og straff— – utviklingsstøtte og kontroll

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

I statsråd 20. april 2007 oppnevnte Regjeringen et utvalg som skulle utrede alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere. Utvalget ble bedt om å beskrive dagens behandlings- og reaksjonssystem og peke på styrker og svakheter. Utvalget ble særlig bedt om å utrede alternativ til å la personer mellom 15 og 18 år gjennomføre varetekt eller fengselstraff. Utvalget ble også bedt om å utrede hvilke andre tiltak samfunnet bør ha til rådighet for personer mellom 15 og 18 år som utfører alvorlig eller gjentatt kriminalitet.Utvalget legger med dette frem sin utredning som inneholder utvalgets syn på de temaer som er beskrevet i mandatet og forslag til lovendringer. Av utredningens kapittel 12 fremgår at utvalget foreslår endringer i en rekke lover. Utvalgets forslag er enstemmige. Utvalgets oppdrag er dermed avsluttet.

Oslo 16. oktober 2008

Liv Synnøve Taraldsrud

Frid Hansen

Tor Henriksen

Agnes Inderhaug

Terje Ogden

Ane Heiberg Simonsen

Johnny Steinbakk

Kaia Strandjord

Kemal Yaldizli

Ingun Fornes

Til dokumentets forside