NOU 2009: 14

Et helhetlig diskrimineringsvern— Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Norske offentlige dokumenter

NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap.

NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn.

NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Likestillingslovens og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering.

NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.

NOU 2004: 29 Kan flere jobbe mer? – deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv.

NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget. Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst.

NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen.

NOU 2003: 2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet.

NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering.

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer.

NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser.

NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter.

Ot.prp. nr. 93 (2008-2009) Om lov om endringar i menneskerettsloven mv. (inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen).

Ot.prp. nr. 79 (2008-2009) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Ot.prp. nr. 74 (2008-2009) Om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven.

Ot.prp. nr. 54 (2008-2009) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv.).

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning).

Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Ot.prp. nr. 41 (2007-2008) Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m.

Ot.prp. nr. 33 (2007-2008) Om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).

Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet).

Ot.prp. nr. 91 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.).

Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Ot.prp. nr 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlamentets rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov).

Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven).

Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).

Ot.prp. nr. 104 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m.

Ot.prp. nr. 30 (2002-2003) Om bustadbyggjelag(bustadbyggjelagslova) og lov om burettslag (burettslagslova).

Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.).

Ot.prp. nr. 3 (1998-1999) Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Ot.prp. nr. 71 (1997-98) Om lov om offentlige anskaffelser.

Ot.prp. nr. 29 (1994-1995) Om lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

Ot.prp. nr. 1 (1977-1978) Om lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).

Ot.prp. nr. 33 (1974-1975) Om lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).

St. meld nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp.

St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Fremtidas omsorgsutfordringer.

St.meld. nr. 17 (2004-2005) Makt og demokrati.

St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer.

St.meld. nr. 5 (2000-2001) Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg.

Litteratur

Andenæs og Fliflet 2006 Johs. Andenæs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge, Oslo 2006.

Andersen mfl. 2006 Agnete Andersen, Ruth Nielsen og Kirsten Precht: Ligestillingslovene med kommentarer, Bind 2, København 2006.

Andersen mfl. 2005 Agnete Andersen, Ruth Nielsen og Kirsten Precht: Ligestillingslovene med kommentarer, Bind 1, København 2005.

Arnardóttir 2004 Oddn Mjöll Arnardóttir: Equality and non-discrimination under the European Convention on Human Rights, Haag 2004.

Aune 2008 Helga Aune: Deltids- og midlertidig ansattes diskrimineringsvern, i Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo 2008.

Aune 2009 Helga Aune: Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag, doktoravhandling ved Universitetet i Oslo, 2009, under publisering.

Bjørst 2005 Byrial R. Bjørst: Ligeløn for job af samme værdi, København 2005.

Brekke 2008 Idunn Brekke: Like muligheter? Betydningen av etnisk bakgrunn for sysselsetting og inntekt, Universitet i Oslo 2008.

Brækhus 2008 Hege Brækhus: Likelønn, i Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo 2008.

Brækhus 2009 Hege Brækhus: Likelønn – markedslønn. I hvilken utstrekning kan markedslønn begrunne lønnsdifferensiering etter likestillingsloven § 5?, i Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt og Dag Michalsen (red.): Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag, Oslo 2009.

Craig 2007 Ronald Craig: Systemic discrimination in employment and the promotion of ethnic equality, Leiden 2007.

Craig 2008 Ronald Craig: Systemisk diskriminering i arbeidslivet og proaktive forpliktelser – et komparativt perspektiv, i Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo 2008.

Danielsen 2005 Kirsten Danielsen: Diskriminering – en litteraturgjennomgang, NOVA skriftserie 4/05.

Daugstad (red.) 2008 Gunnlaug Daugstad (red.): Innvandring og innvandrere, Oslo 2008.

Difi 2009 På sporet av kjønnsperspektivet. Integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet, Difi rapport 2009: 1.

Dyb mfl. 2006 Evelyn Dyb, Ingar Brattbakk, Klaus Bergander og Janne Helgesen: Løslatt og hjemløs. Samarbeidsrapport NIBR/Byggforsk/KRUS 2006.

Dybendal og Høydahl 2008 Kirsten Enger Dybendal og Even Høydahl: Vi blir flere og yngre – av økt innvandring, SSB, Samfunnspeilet nr. 5-6, 2008.

Eckhoff og Smith 2006 Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, Oslo 2006.

Econ 2007 Econ: Aktivitetsplikt mot diskriminering, Rapport 2007-027.

Econ Pöyry 2009 Econ Pöyry: Arbeidsgiveres likestillingsarbeid – samfunnsøkonomisk analyse, mai 2009.

Egeland mfl. 2008 Chatrine Egeland, Heidi Enehaug, Sigtuna Halrynjo, Selma T. Lyng, Helge Svare: Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv, Arbeidsforskningsinstituttets rapport nr. 2, 2008.

Egeland og Basberg Neumann 2009 Cathrine Egeland og Cecilie Basberg Neumann: Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet, Arbeidsforskningsinstituttet, rapport nr. 17, 2009.

Ellis 2005 Evelyn Ellis: EU Anti-Discrimination Law, Oxford 2005.

Emberland 2006a Marius Emberland: The Human Rights of Companies: Exploring the Structure of ECHR Protection, Oxford 2006.

Emberland 2006b Marius Emberland: Diskrimineringsforbudet som konvensjonsbeskyttet menneskerettighet. I Jussens Venner hefte 4/2006, side 198 flg.

Evju 2003 Stein Evju: Arbeidsrett og styringsrett – et perspektiv, i Arbeidsrett og arbeidsliv, hefte 1, 2003.

Evju 2006 Stein Evju: Aldersdiskriminering, likebehandling og pensjonsalder. Om Mangold, Chacón Navas – og arbeidsmiljølovens kap. 13, i Arbeidsrett nr. 3, 2006.

Fangen mfl. 2002 Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen og Siv Øverås: Levekår og livskvalitet blant hivpositive, Fafo rapport 2002:402.

Fauchald 2007 Ole Kristian Fauchald: Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnloven § 110b, i Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 01/02, 2007.

Fliflet 2005 Arne Fliflet: Kongeriket Norges grunnlov. Grunnloven med kommentarer, Oslo 2005.

Fougner og Holo 2006 Jan Fougner og Lars Holo: Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave, Oslo 2006.

Fransson 2000 Susanne Fransson: Lønediskriminering, Stockholm 2000.

Friestad og Skog Hansen 2004 Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen: Levekår blant innsatte, Fafo, rapport 429, 2004.

Gerards 2008 Janneke Gerards: Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights, Report prepared for the Commission to Propose a Comprehensive Anti-Discrimination Legislation in Norway (vedlegg 2 i denne innstillingen).

Gibson 1991 Dale Gibson: Analogous grounds of discrimination under the canadian charter: Too much ado about next to nothing, Alberta Law review, volume XXIX no 4, 1991.

Graver 2007 Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett, Oslo 2007.

Grønningsæter mfl. 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug: Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009. Fafo 2009: 13.

Grønningsæter og Nuland 2008 Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland: Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive, Fafo-notat 2008: 24.

Harris mfl. 2009 David Harris et al: Law of the European Convention on Human Rights, Oxford 2009.

Helgesen 2002 Jan E. Helgesen: Bør vi – anno 2002 – modernisere individets grunnlovsvern? I Rettsteori og rettsliv. Festskrift til Carsten Smith, Oslo 2002.

Hellerslia 2006 Thom Arne Hellerslia: Seksuelle menneskerettigheter, Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, 2006 nr. 2.

Hellum og Ketscher (red.) 2008 Anne Hellum og Kirsten Ketscher: Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo 2008.

Helset og Stordrange 2006 Per Helset og Bjørn Stordrange: Norsk statsforfatningsrett, Oslo 1998.

Heyerdahl 2008 Frøydis Heyerdahl: Retten til ikke-diskriminering, i Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.): Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge», Oslo 2008.

Holgersen 1984 Gudrun Holgersen: Likestillingsloven, Oslo 1984.

Høstmælingen 2003 Njål Høstmælingen: Internasjonale menneskerettigheter, Oslo 2003.

Høstmælingen mf. (red.) 2008 Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.): Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Oslo 2008.

Haarr 2006 Dagfinn Haarr: Trygdeytelser – diskrimineres rusmiddelavhengige?, Tidsskrift for den norske legeforening, nr. 19, 2006: 126 side 2546 flg.

Jakhelln 2004 Henning Jakhelln: Oversikt over arbeidsretten, Oslo 2004.

Jakhelln 2008 Henning Jakhelln: Forbud mot diskriminering på grunn av medlemskap i fagorganisasjon, i Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo 2008.

Johnsen 2008 Tina Avantis Johnsen: «Feite folk er ekle!» Om stigmatisering av overvektige, semesteroppgave i sosialpsykologi, UiO, 2008.

Justesen 2007 Pia Justesen: Generelt saklighedskrav, Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2007 nr. 2.

Likestillings- og diskrimineringsombudet: Kartlegging av diskriminering i statlig sektor – første trinn?, 2008.

Lomell 2007 Heidi Mork Lomell: Selektive overblikk, Oslo 2007.

Makkonen 2005 Timo Makkonen: The priciple of non-discrimination in international human rights law and EU-law, Helsinki 2005.

Mandal mfl. 2008 Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter: Fortsatt farlig å kysse? Kunnskap om og holdninger til hiv, Fafo-rapport 2008:21.

McClimans 2008 Else Leona McClimans: Rettspraksis om diskrimineringslovgivning, avgitt til diskrimineringslovutvalget, 2008.

McClimans og Langvassbråten 2009 Else Leona McClimans og Trude Langvassbråten: Likestillingsloven § 21, en evaluering, Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning, 2009.

Moseng 2005 Bera Ulstein Moseng: Lesbiske og homofile arbeidstakere – pilotundersøkelse, NOVA 3/05.

Moseng 2007 Bera Ulstein Moseng: Vold mot lesbiske og homofile tenåringer. En representativ undersøkelse av omfang, risiko og beskyttelse, NOVA rapport 19/07.

Møller og Togeby 1999 Birgit Møller og Lise Togeby: Oplevet diskrimination. En undersøgelse blant etniske minoriteter, Nævnet for etnisk ligestilling, København 1999.

Møse 2002 Erik Møse: Menneskerettigheter, Oslo 2002.

Nielsen 2006 Ruth Nielsen: Princippet om ligebehandling af kvinder og mænd som et generelt princip i kontraktretten, i Tidsskrift for rettsvitenskap, 2006 nr. 1, side 71 flg.

NIKK 2008 NIKK – Nordisk institutt for kunnskap om kjønn: Flerdimensjonal diskrimineringspolitik i Norden – en oversigt, 2008.

Praksis 2006/2007/2008 Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO): Praksis 2006, 2007 og 2008.

SaLDO 2007/2008 Likestillings- og diskrimineringsombudet: Saldo 2007/2008. Et samfunnsregnskap for likestiling og diskriminering, 2007/2008.

Skaug 2008 Gry Kornelia Skaug: Livssituasjon blant tidligere innsatte, nåværende og tidligere rusavhengige med fokus på mulig diskriminering eller usaklig forskjellsbehandling, rapport utført for utvalget, 30. september 2008 (www.regjeringen.no/diskrimineringslovutvalget).

Skjeie og Teigen 2003 Hege Skjeie og Mari Teigen: Menn imellom, Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, Oslo 2003.

SMED 2005 Senter mot etnisk diskriminering: Prinsipielle diskrimineringssaker 1999-2005. En rapport basert på SMEDs rettshjelpsvirksomhet, 2005.

Smith 2006 Carsten Smith: Bør menneskerettighetene styrkes i vår grunnlov? I Jussens Venner nr. 04/2006 side 235 flg.

Solem 2008 Per Solem: Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre, NOVA 15. september 2008, utredning for diskrimineringslovutvalget (www.regjeringen.no/diskrimineringslovutvalget).

Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for personer med nedsatt funksjonsevne: Full deltakelse for alle. Utviklingstrekk 2001-2006.

Sosial- og helsedirektoratets EU-prosjekt «Nasjonal bevisstgjøring for å bekjempe diskriminering»: En kunnskapsoppsummering med anbefalinger om strategier og tiltak, rapport IS-1354, 2006.

Verdikommisjonen 2001 Valgt fellesskap; prosjektrapporter og forslag, Verdikommisjonens sluttrapport, bind 2, 2001.

Vigerust 2008 Elisabeth Vigerust: Vernet mot graviditetsdiskriminering i arbeidsforhold, i Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo 2008.

Wildhaber 2002 Luzius Wildhaber: Protection against Discrimination under the European Convention of Human Rights – A Second-Class Guarantee?, i Baltic Yearbook of International Law, Ineta Ziemele (ed.), 2/2002.

Utenlandske rapporter og publikasjoner

Department for Communities and Local Government: Discrimination law review. A framework for fairness: proposals for a single equality bill for Great Britain, London 12. June 2007.

Commission for racial Equality, Race Equality and Public Procurement (UK): A guide for Public Authorities and Contractors, July 3003.

Commisssion for Racial Equality, Race Equality and Public Procurement in Local Government (UK): A guide for Authorities and Contractors, July 2003.

European Commission: Religion and belief discrimination in employment – the EU-law, November 2006.

European Commission: Tackling multiple discrimination. Practices, policies and laws, September 2007.

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI): General Policy Recommendation No 7.

European Commission against Racism and intollerance (ECRI): ECRI’s rapport om Norge, (fjerde overvåkingssyklus). Vedtatt 20. juni 2008. Offentliggjort 24. februar 2009.

European Network of Legal Experts in the non-discrimination field: Developing Anti-Discrimination Law in Europe. The 25 EU Member States compared, Prepared by Mark Bell, Isabelle Chopin and Fiona Palmer for the European Network of Independent Experts in the non-discrimination field, July 2007.

Integrationsverket (Sverige): Ingen diskriminering med skattemedel!, rapportserie 2000: 7.

KOM (2001) 566 endelig Kommissionens fortolkningsmeddelelse om fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter og mulighederne for at tage hensyn til sociale aspekter i disse kontrakter.

KOM (2008) 426 endelig Forslag til rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Konkurrensverket (Sverige): Författningssamling KKV FS 2008: 1, 15. juli 2008.

Konkurrensverket (Sverige): Utvärdering av antidiskrimineringsförordningen, desember 2008.

Ontario Human Rights Commission: An intersectional approach to discrimination. Addressing multiple grounds in human rights claims, Ontario 9. oktober 2001.

Proposition 2002/03: 65. Ett utvidgat skydd mot diskriminering.

Propostion 2007/8: 95 Ett starkare skydd mot diskriminering.

SOU 2004: 55 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering.

SOU 2006: 22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning.

Til dokumentets forside