NOU 2009: 14

Et helhetlig diskrimineringsvern— Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Diskrimineringslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2007 for å utarbeide forslag til en samlet diskrimineringslovgivning m.m.

Utvalget avga 11. januar 2008 delinnstillingen NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag om en samlet diskrimineringslov, og med endringer i enkelte andre lover. Videre har utvalget utredet spørsmålet om ratifikasjon og inkorporering av tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon. Utvalget har også vurdert spørsmålet om grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet.

Oslo 19. juni 2009

Hans Petter Graver leder

Hege Brækhus

Ronald Craig

Marius Emberland

Bera Ulstein Moseng

Mona Næss

Tolle Stabell

Ann-Marit Sæbønes

Jan Tøssebro

Elisabeth Vigerust

Anne Kirsti Lunde

Elin Rønningen

Til forsiden