NOU 2009: 14

Et helhetlig diskrimineringsvern— Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil

Tabell 1.1 Likestillingsloven

Lkstl.LeddPunktumNy lovKommentarer
§ 1§ 1Endres. Viderefører ikke presiseringen om «kvinners stilling».
§ 1a1§ 14Endres.
21§ 26Endres. Knyttes til virksomhetens HMS-arbeid.
2Oppheves.
3Oppheves.
4Oppheves.
5Oppheves. Overflødig.
§ 1b1§ 12Ikke videreført. Er i Ot.prp. nr. 93 (2008-2009) ­foreslått tatt inn i menneskerettsloven.
2Oppheves. Overflødig.
§ 21§ 2, 1. leddEndres. Ikke unntak for trossamfunn. Unntak for private forhold.
2Oppheves.
31§ 2, 2. leddEndres. Gjelder kun kvinner i Forsvaret.
2Oppheves. Overflødig.
4§ 3, 4. leddVidereføres.
§ 31§ 4, 1. ledd, 1. punktumVidereføres.
2§ 4, 2. ledd, 2. punktumVidereføres.
3§ 4, 2. ledd, 3. punktumVidereføres.
4§ 5, 1. ledd, 1. punktumVidereføres.
5§ 10Videreføres.
6§ 8Videreføres.
7§ 9Videreføres.
§ 3a11§ 13, 1. og 2. leddVidereføres.
2§ 5, 1. ledd, 1. punktumVidereføres.
2§ 13, 3. leddVidereføres.
§ 411§ 22, 1. ledd, bokstav aVidereføres.
2§ 22, 1. ledd, bokstav aVidereføres.
2§ 22, 1. ledd, bokstav b og eVidereføres.
3§ 25Videreføres. Utvides til opplysninger om lønn.
§ 51 til 4§ 24Videreføres.
5Oppheves. Forskriftshjemmel ikke brukt.
§ 61§ 4 jf. § 2Videreføres.
2§ 22, 1. ledd, bokstav cVidereføres.
§ 7§ 17Videreføres.
§ 8§ 4, jf. § 2 og § 5Videreføres i lovens generelle diskrimineringsforbud.
§ 8a1§ 7, 1 leddVidereføres.
21§ 7, 2 leddVidereføres.
2§ 7, 3 leddVidereføres.
3§ 16 og § 26Videreføres.
4§ 30Videreføres.
5§ 30Videreføres.
§ 9§ 30Videreføres.
§ 16§ 28Videreføres.
§ 171§ 29, 1. til 3. leddEndret. Ansvar uten hensyn til skyld i arbeidslivet, uaktsomhetsansvar utenfor arbeidslivet.
2§ 29, 4. leddVidereføres.
§ 201§ 3Videreføres.
2Oppheves.
§ 21§ 15Videreføres.

Tabell 1.2 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Dtl.LeddPunktumNy lovKommentarer
§ 11§ 1Endres. Viderefører ikke presiseringen om. «funksjonshemmende barrierer»
2Oppheves.
§ 21§ 2, 1. leddVidereføres.
2§ 3,1 til 3. leddVidereføres.
3§ 3, 4. leddVidereføres.
§ 31§ 14Videreføres.
21 og 2§ 26Endres. Utvides til å gjelde alle virksomheter. Knyttes til virksomhetens HMS-arbeid.
3Oppheves.
3Oppheves.
4Oppheves.
5Oppheves. Overflødig.
§ 41§ 4, 1. ledd, 1. punktumVidereføres.
2§ 4, 2. ledd, 2. punktumVidereføres.
3§ 4, 2. ledd, 3. punktumVidereføres.
41§ 5, 1. ledd, 1. punktumVidereføres.
2§ 5, 1. ledd, 2. punktumVidereføres.
5§ 4, 3. leddVidereføres.
6§ 9Videreføres.
7§ 6, 2. leddEndres. Presisering.
§ 5§ 13Videreføres.
§ 61§ 7, 1. leddVidereføres.
2§ 7, 2. leddVidereføres.
3§ 7, 1. ledd jf. 3. leddVidereføres.
4§ 9Videreføres.
§ 65§ 16 og § 26Trakassering regulert i forskrifter til § 26.
§ 71§ 8Videreføres.
2§ 9Videreføres.
§ 81 til 3§ 10Videreføres.
4§ 9Videreføres.
§ 91 til 3§ 18, 1. til 3. leddVidereføres.
4§ 6, 1. leddVidereføres.
5§ 18, 4. leddVidereføres.
6§ 18, 5. leddVidereføres.
§ 10Oppheves.
§ 1111§ 19, 1. leddLovtekniske presiseringer.
21 og 2§ 19, 2. ledd, 1. og 2. punktumVidereføres.
3Oppheves.
3§ 19, 2. ledd, 3. punktumVidereføres.
4§ 19, 3. leddVidereføres.
§ 121§ 27, 1. leddVidereføres.
2§ 21, 1. leddVidereføres.
3§ 20, 1. ledd, 1. punktumVidereføres.
4§ 20, 1. ledd, 2. punktumVidereføres.
5§ 20, 2. ledd, § 21, 2. ledd og § 27, 2. leddVidereføres.
6§ 6, 1. leddVidereføres.
§ 13§ 28Videreføres.
§ 14§ 25, 1. leddVidereføres.
§ 15§ 50Videreføres.
§ 1611§ 30Videreføres.
2§ 30, 1. ledd bokstav eVidereføres.
2 til 5§ 49Videreføres.
§ 17§ 29Endres. Ansvar uten hensyn til skyld i arbeidslivet, uaktsomhetsansvar utenfor arbeidslivet.

Tabell 1.3 Lov mot etnisk diskriminering (diskrimineringsloven)

Etnl.LeddPunktumNy lovKommentarer
§ 1§ 1Videreføres.
§ 211§ 12, 1. leddVidereføres.
2Oppheves.
§ 311§ 2, 1. leddVidereføres.
2 og 3§ 5, 1. ledd, 1. punktumSærregelen for trossamfunn oppheves. Omfattes av unntaket for saklig forskjellsbehandling.
2§ 3, 1. leddVidereføres.
3§ 3, 4. leddVidereføres.
§ 3 a1§ 14Videreføres.
21 og 2§ 26Endres. Utvides til alle virksomheter. Knyttes til virksomhetens HMS-arbeid.
3Oppheves.
3Oppheves.
4Oppheves.
5Oppheves.
§ 41§ 4, 1. ledd, 1. punktumVidereføres.
2§ 4, 2. ledd, 2. punktumDiskrimineringsvernet for foretak oppheves. Videreføres for øvrig.
31§ 4, 2. ledd, 3. punktumVidereføres.
2Oppheves.
4§ 5, 1. leddVidereføres.
5§ 9Videreføres.
§ 511§ 7, 1. leddVidereføres.
2§ 7, 2. leddVidereføres.
2§ 9Videreføres.
3§ 16 og § 27Videreføres.
§ 611§ 8Videreføres.
2§ 8Videreføres.
2§ 9Videreføres.
§ 71§ 23Videreføres.
21§ 23, 2. leddVidereføres.
2§ 23, 3. leddVidereføres.
§ 8§ 13Videreføres.
§ 91§ 10, 1. leddVidereføres.
2§ 10, 2. leddVidereføres.
§ 10§ 28Videreføres.
§ 11§ 25, 1. leddVidereføres.
§ 12§ 50Videreføres.
§ 13§ 30 og § 48Videreføres. Håndheving av arbeidsgivers aktivitetsplikt overføres til Arbeidstilsynet.
§ 14§ 29Endres. Ansvar uten hensyn til skyld i arbeidslivet, uaktsomhetsansvar utenfor arbeidslivet.
§15§ 52Videreføres.

Tabell 1.4 Arbeidsmiljøloven kapittel 13

Aml.LeddPunktumNy lovEndret aml.Kommentarer
§ 13-11§ 4§ 13-1 (1)Videreføres. Grunnlagene politisk syn, alder og seksuell orientering over­føres til ny lov. Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, deltidsansettelse og midlertidig ansettelse forblir regulert i arbeidsmiljøloven.
2§ 7 og § 8§ 13-1 (2)Videreføres.
3§ 13-1 (1)Forblir regulert i arbeidsmiljøloven
4§ 13-1 (3)Erstattes med en henvisning til diskrimineringsloven.
5§ 13-1 (3)Erstattes med en henvisning til diskrimineringsloven.
§ 13-21§ 22§ 13-2 (1)Videreføres.
2§ 4 jf. § 2§ 13-2 (2)Oppheves i arbeidsmiljøloven mht selvstendige. Spørsmål om medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, midlertidig ansettelse eller deltid er ikke relevant for denne gruppen.
3§ 4 jf. § 2§ 13-2 (3)Videreføres i arbeidsmiljøloven.
4§ 13-2 (4)Forblir i arbeidsmiljøloven.
§ 13-31§ 5, 1. ledd, 2. punktum§ 13-3 (1)Videreføres.
2§ 5, 1. ledd, 1. punktum§ 13-3 (2)Videreføres.
3Oppheves.
4Oppheves.
§ 13-411§ 23, 1. ledd ­bokstav b og c§ 13-4 (1)Videreføres. Spørsmål om medlemskap i arbeidstakerorganisasjon forblir regulert i arbeidsmiljøloven.
2§ 23, 1. ledd§ 13-4 (1) 1 punktumVidereføres.
21§ 23, 2. leddVidereføres.
2§ 23, 2. leddVidereføres.
3§ 23, 3. leddVidereføres.
§ 13-6§ 13Videreføres.
§ 13-7§ 25Videreføres. Utvides til opplysninger om lønn.
§ 13-8§ 28Videreføres.
§ 13-911§ 29, 1. ledd§ 13-9 (1) 1 punktumEndres. Ansvar uten hensyn til skyld i arbeidslivet, uaktsomhetsansvar utenfor arbeidslivet.
2§ 29, 2. ledd§ 13-9 (1) 2 punktumVidereføres.
2§ 29, 4. ledd§ 13-9 (2)Videreføres
3§ 13-9 (3)Oppheves i diskrimineringsloven.
§ 13-10§ 50§ 13-10Videreføres.

Tabell 1.5 Diskrimineringsombudsloven

Dol.LeddPunktumNy lovKommentarer
§ 11Oppheves.
2§ 33Videreføres.
§ 2§ 36Videreføres.
§ 311§ 31Endres i samsvar med lovens anvendelsesområde.
2§ 31Endres i samsvar med lovens anvendelsesområde.
2§ 30Videreføres, og utvides i samsvar med ny lovs ­virkeområde.
3§ 34, 1. leddVidereføres.
4§ 32, 1. leddVidereføres.
51§ 35, 1. ledd, 1. punktumVidereføres.
2§ 35, 1. ledd, 2. punktumVidereføres.
3§ 35, 2. leddVidereføres.
4§ 35, 3. leddVidereføres.
6§ 32, 2. leddVidereføres.
§ 41§ 34, 2. leddVidereføres.
2§ 34, 3. leddVidereføres.
3§ 34, 4. leddVidereføres.
§ 5§ 37Videreføres.
§ 61§ 38, 1. leddVidereføres.
2§ 38, 2. leddVidereføres.
3§ 40Videreføres.
§ 7§ 39Videreføres.
§ 8§ 41Videreføres.
§ 9§ 44Videreføres.
§ 10§ 45Videreføres.
§ 11§ 43Videreføres.
§ 12§ 42Videreføres.
§ 13§ 51Videreføres.
§ 14§ 51Videreføres.
§ 15§ 46Videreføres.
§ 16§ 47Videreføres.
§ 17Oppheves.
§ 18Oppheves.
Til forsiden