NOU 2009: 20

Ny grenselov— Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Utvalget til å utrede og foreslå en lovmessig hjemmel for den sivile grenseovervåking og gjennomgå eksisterende riksgrenselov (Grenselovutvalget) legger med dette fram sin innstilling. Utvalget ble oppnevnt ved kgl. resolusjon nr. 35 av 21. desember 2007.

Innstillingen er ikke enstemmig. Ett medlem går imot så vel flertallets utkast til en ny samlende grenselov som flere av reglene i den. Det er også to andre dissenser som gjelder enkeltregler og begrunnelsen for dem.

Oslo 22. september 2009

Jon Karlsrud

Magnar Aukrust

Jorunn Clementsen

Monica Furnes

Morten Hansen

Mette Birkelund O`Connor

Unni Kathe Ottersland

Arild Aaserød

Unni Norum

Til dokumentets forside