NOU 2009: 22

Det du gjør, gjør det helt— Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Aamodt, L. G., Aamodt, I. 2009. « Familien i Sentrum. Et samarbeidsprosjekt mellombarneverntjenesten og BUP».Helse Sør-Øst, BUP poliklinikk for Bærum.

Agenda (2006): «Forsøk med differensiert oppgavefordeling. Evaluering avkommuneforsøkene». Utført på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.

Agenda (2009): «Frivillighetsmelding. Kartlegging av samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor». Utført på oppdrag av Kristiansand kommune.

Andersson H.W, Ose, S.O., Pettersen, I., Røhme, K., Sitter, M. og Ådnanes, M.(2005): «Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge «SINTEF 10 – 20 STF78 A055025.

Andersson, H.W. og Norvoll, R. (2006): «Samhandling mellom kommunale tjenesterog BUP – kvalitet i henvisningen i epikrisen». SINTEF A595.

Andersson mfl. (2006): «Kommunale tjenester for barn, unge og familier: Samordningsmodeller og lavterskeltilbud rettet mot de med psykiske problemer». SINTEF helse.

Andersson, H.W. og Steihaug, S. (2008): «Tilgjengelighet av tjenester for barn ogunge med psykiske problemer. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykiskhelse».SINTEF A261.

Andersson, H.W. (2009): « Pasienter og behandlingstilbud i psykisk helsevern for barnog unge».SINTEF Teknologi og samfunn, Rapport 2/09.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2007): Handlingsplan mot fattigdom. Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2006 – 2007) – Statsbudsjettet 2007.

Barne- og familiedepartementet (2005): Rundskriv Q-24, mars 2005, « Barnevernetog taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten.»

Barne- og likestillingsdepartementet (2007): Rundskriv Q-06/2007: Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet.

Barne- og likestillingsdepartementet (2009): « Ungdoms fritidsmiljø – Ungdomsdemokratiske deltakelse og innflytelse».

Bjørkly, A., Wicken, A (2004); Barne- og ungdomspsykiatri i krise? En studie avgrenseflaten mellom 1. og 2.linjetjenesten i barne- og ungdomspsykiatrien. Universitetet i Bergen.

Brandtzæg, B.A. (2006): «Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid ombarnevern i Vest-Telemark».Telemarksforskning-Bø, Arbeidsrapport 29/2006.

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 – 2009), Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen, side 68.

Departementene (2009): « Regjeringens strategi for forebygging.» Oslo, Justisdepartementet.

ECON Analyse (2006): «Interkommunalt samarbeid i Norge – omfang og politiskstyring»Utført på oppdrag fra KS. Oslo: Econ-rapport 2006/57.

Ekker, T.K., Fugleseth, A. (2001): Samarbeid til barnets beste? Hovedoppgave, UiB.

Faldet, A.C. (2004): Forebyggende barnevern og tverrfaglig samarbeid i bydel Sagene Torshov. Hovedoppgave, UiO.

Forskningsrådet (2009): «Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001–2009) – sluttrapport». Oslo: Divisjon for vitenskap.

Fylling, I. (2008): «Meget er forskjellig, men noe blir problem. En sosiologiskundersøkelse av spesialundervisningens institusjonelle praksis» Dr.Thesis, UiB.

Gautun, H. (2009) « Det nye barnevernbyråkratiet» En studie av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet. Oslo: FAFO 2009:41.

Gundhus, H. I., Egge, M., Strype, K., Myhrer, T-G. (2008). «Modell for forebygging avkriminalitet. Evaluering av Samordning av lokale kriminalitetsforebyggendetiltak (SLT)».PHS Forskning 2008:4. Oslo: Politihøgskolen.

Gylseth, G. (2004): Rapport fra prosjektet SIU, Samarbeid I Utvikling. KS, Utvikling og dokumentasjon.

Haugland, R., Rønning, J.A. og Lenschow, K. (2006): «Evaluering av forsøk medfamiliesentere i Norge 2002 – 2004».Tromsø: Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Helsedirektoratet (2008): « Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2008».Oslo: Helsedirektoratet IS-166.

Helsedirektoratet (2008): «Psykologer i kommunene – barrierer og tiltak for økt rekruttering».

Helsedirektoratet (2009): Prioriteringsveileder, Psykisk helsevern for barn og unge. IS-1581.

Helse- og omsorgsdepartementet (2004): « Forskrift om individuell plan etterhelselovgivningen og sosialtjenesteloven, med merknader».

Helse- og omsorgsdepartementet (2006): « Tidligere hjelp til barn og unge medpsykiske lidelser og/eller rusproblemer»,Oslo: HOD.

Helse- og omsorgsdepartementet (2009): Prp 1 S (2009 – 2010): « Proposisjon tilStortinget. Forslag til Stortingsvedtak»,Oslo: HOD.

Helsetilsynet (2007): «Oppsummering av landsomfattende tilsyn medhabiliteringstjenester til barn 2006. Ikkje likeverdige habiliteringstenester tilbarn»Rapport fra Helsetilsynet 4/2007.

Helsetilsynet (2007): «Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utførespoliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner sommottar driftstilskudd fra regionale helseforetak» FOR 2007 – 12 – 19 nr. 1761.

Helsetilsynet (2009): «Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid.Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale helse-,sosial- og barneverntjenester til utsatte barn». Rapport fra Helsetilsynet 5/2009.

Justis- og politidepartementet (2009): Gode krefter. Kriminalitetsforebyggende handlingsplan.

Kommunal- og Regionaldepartementet (2009): « Prp 1 S (2009–2010)Proposisjon tilStortinget» (forslag til stortingsvedtak),Oslo: KRD.

Kristofersen, L. (2007): «Tilgjenglighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester?Opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern». NIBR-rapport 2007:13.

Kvello, Ø. (2008): « Oppvekst. Om barns utvikling og oppvekstmiljø»Oslo: Gyldendal.

Lichtwarck, W., Horverak, S. (2003): Et barnevern som når mange barn? Nordlandsforskning, rapport 2003-15.

Lindboe, K. (2008): « Barnevernrett»,Oslo, Universitetsforlaget.

Lurie, J., Tjelflaat, T.(2009): « Samarbeid og samordning mellom barnevern og barne-og ungdomspsykiatri i Norge. Kunnskap om forskning, offentlige føringer,avtaler og nyere tiltak». Trondheim; NTNU Samfunnsforskning Rapport 14/09.

Mathiesen, K.S., Mykletun, A. (2009): « Psykiske lidelser i Norge: Etfolkehelseperspektiv.»Folkehelseinstituttet – Rapport 2009:8.

Moen, H.B. (2004): «Færrest mulig kontordører å gå gjennom..» –en kartlegging av den koordinerende enhet for re-/habiliteringsvirksomheten i i kommunene.

Molven, O., Stavrum, A. (2009) : «Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeidfor barn – ungdom – familier»KS Veileder.

Mykletun, A., Knudsen, A.K., Mathiesen, K.S. (2009): « Psykiske lidelser i Norge. Etfolkehelseperspektiv».Oslo, Folkehelseinstituttet 2009:8.

Myrvold, T. (2004): Tilbudet til mennesker med psykiske problemer. NIBR-rapport 2004:12.

Myrvold T. (2006): Kommunalt psykisk helsearbeid: Utviklingstrekk 2002–2005. NIBR-rapport 2006:11.

Myrvold, T. og Helgesen, M (2009): «Kommunalt psykisk helsearbeid. Organisering,samarbeid og samordning».NIBR-rapport 2009:4.

Nilsen, J.K, Vinsand, G. (2007): «Evaluering av interkommunalt samarbeid i Midt-Telemark». NIVI Rapport 2007:1.

Norvoll, R., Andersson, H.W., Ådnanes, M., Ose, S.O. (2006): « Kommunale tjenesterfor barn, unge og familier: Samordningsmodeller og lavterskeltilbud forpsykiske problemer»,SINTEF Helse A246.

NOU 1980:37 Oppsøkende barne- og ungdomsarbeid.

NOU 1982:26 Barnemishandling og omsorgssvikt.

NOU 1983:5 Asylsuvereniteten.

NOU 2000:12 Barnevernet i Norge.

NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene.

NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring.

NOU 2008:15 Barn og straff.

NOU 2009:1 Individ og integritet.

NOU 2009:18 Rett til læring.

Nygren, P. (2000). « I krysningsfeltet mellom barnevern og barne- ogungdomspsykiatri. Dobbeltklientprosjektet – Delrapport I.»Oslo kommune, Barne- og familieetaten.

Nødland, S.I., Bergsgard, N.A., Bjelland, A. og Leknes, E. (2006): «Kommunenessamhandling med frivillig sektor». Rapport utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. IRIS 2007/47.

Ot.prp. nr. 44 (1991 – 92) Om lov om barneverntjenester.

Ot.prp. nr. 47 (2005 – 2006) Arbeids- og velferdsforvaltningen.

Ot.prp. nr. 53 (2006 – 2007) Om lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m.

Ot.prp. nr. 69 (2008 – 2009): Om lov om endringer i barnevernloven.

Ot.prp. nr. 84 (2008 – 2009): Om lov om endringer i helsepersonell m.m.

Ot.prp. nr. 96 (2008 – 2009): Om lov om kommunale krisesentertilbod.

Osborg, S.O. (2007): «Psykisk helsevern i kommunene: Anslag på antall brukere,personell-Innsats, udekket personellbehov».SINTEF Helse A1254.

Ofstad, K., Skar, R. (2004): « Barnevernloven med kommentarer»,Oslo: Gyldendal Akademisk, 4. Utgave.

Prop. 13 L (2009 – 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Raddum, G. (1996): Idealer og realiteter i tverretatlig samarbeid. En studie av samarbeidsrelasjoner mellom barnevernet og skoler, barnehager, PP-Tjenesten og heisesøstertjenesten. Universitetet i Bergen.

Riksrevisjonen (2007): «Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og ungemed psykiske problemer». Dokument nr. 3:7 (2006 – 2007).

Rønbeck, K. (2004): Fra konflikt til forsoning barnefordeling i et rettsbasertforsøksprosjekt.Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2004 nr. 4.

SAMDATA (2009): Sektorrapport for det psykiske helsevernet.SINTEF.

Sitter M., Andersson, H.W.(2005): «Brukerbasert evaluering av det kommunaletjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker » SINTEF 01 – 30 STF78 A055005.

Sitter, M., Andersson, H.W. (2008): «Brukerbasert evaluering av det kommunaletjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker 2004 – 2007.Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse».SINTEF rapport.

Skårbrevik, K.J. (1996): «Spesialpedagogikk på dagsorden». Evaluering av prosjekt «Omstrukturering av spesialundervisning». Forskningsrapport nr. 35. Volda: Møreforskning.

Sosial- og helsedirektoratet (2005): « Individuell plan 2005. Veileder til forskrift omindividuell plan».

Sosial- og helsedirektoratet (2007) « Individuell plan 2007 – Veileder til forskrift omindividuell plan».

Sosial- og helsedirektoratet (2007): « Veileder for psykisk helsearbeid for barn ogunge i Kommunene».

Sosial- og helsedirektoratet (2008): «Psykisk helsevern for barn og unge – veilederfor poliklinikker».

Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering (SKUR) Rapportserie 2004/05.

St.meld. nr. 25 (1996 – 97): Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene.

St.meld. nr. 23 (1997 – 98): Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskildebehov.

St.meld. nr. 40 (2001 – 2002): Om barne- og ungdomsvernet.

St.meld. nr. 39 (2006 – 2007): Frivillighet for alle.

St.meld. nr. 41 (2008 – 2009): Kvalitet i barnehagen.

St.meld. nr. 47 (2008 – 2009): Samhandlingsreformen.

St.prp. nr.63 (1997 – 1998): Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2006.

St.prp. nr. 68 (2008 – 2009): Kommuneproposisjonen 2010.

Søvig, K.H. (2009): « Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtetmellom FNs barnekonvensjon og norsk rett».Bergen: BLD.

Tøssebro, J., Lundeby, H. (2002): Å vokse opp med funksjonshemming – de første årene. Oslo, Gyldendal.

Universitetet i Tromsø, R-BUP Nord (2008): «Familiens hus. Et tverrfagliglavterskeltilbud».Tromsø: UiT.

Utdanningsdirektoratet (2008): «Utdanningsspeilet 2007. Analyse avgrunnopplæringen».

Ursin, G., Holsen, I., Stormark, K.M. (2008): Firfotmodellen – en modell for å forstå barns psykiske helse. R-BUPVest.

Willumsen, E. (1999): «Dei kan ikjke bara sitta og sei sånn ut ifra et kontor». Stavanger, Senter for atferdsforskning.

Østtveiten, H.S. (1996): For barnas skyld. NIBR-rapport 1996:8.

Nettsider:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6617551. Lastet ned 20. mai 2009

http://www.helsedirektoratet.no/psykisk/publikasjoner/publikasjoner/psykisk_helsearbeid_for_barn_og_unge_i_kommunene_58112

Til dokumentets forside