NOU 2009: 22

Det du gjør, gjør det helt— Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

I statsråd 20. september 2008 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle utrede en bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Utvalget ble bedt om å foreta en grundig vurdering av mulighetene for et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som gir hjelp til utsatte barn og deres foreldre. Utvalget ble bedt om å vurdere hvordan tjenestene kan organiseres på en måte som gjør at barn og foreldre opplever at det er « en dør inn» når de trenger hjelp fra flere tjenester. Det ble spesielt nevnt i mandatet at utvalget skulle se nærmere på hvordan samarbeidet kan organiseres for at én instans skal ha koordineringsansvaret. Utvalget ble også bedt om å vurdere om plikten til samarbeid kan nedfelles i lovverket, og hvordan de ulike lovene må harmoniseres på dette området.

Utvalget legger med dette frem sin utredning som inneholder utvalgets syn på de temaer som er beskrevet i mandatet og forslag til lovendringer. Utvalgets oppdrag er dermed avsluttet.

Oslo, 3. desember 2009

Lars Erik Flatø

leder

Geir Kjell Andersland Kirsten Djupesland Eva Khan

Thomas Koefoed Svein Ludvigsen Hilde Rakvaag

Randi Talseth Geir Tveit

Utvalgssekretærer Morten Stephansen Aase Midkiff Svend Dahl

Til forsiden