NOU 2014: 16

Sjømatindustrien — Utredning av sjømatindustriens rammevilkår

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Akse, L., Joensen, S., og Tobiassen, T. (2014) Fra fremdriftsrapport – Kvalitetsstatus råstoff torsk og hyse – levert fra fisker: Delrapport etter registreringer i februar 2014 – torsk. FHF-prosjekt 900951. Nofima, Tromsø.

Andreassen, O., K.M. Karlsen og R. Robertsen (2014) Forvaltningssystemet for stamfisktillatelser. Konfidensiell rapport, Nofima, Tromsø.

Angell, E., M. Aure og P.-A. Emaus (2011) Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlandsk arbeidskraft. Rapport 2011:1, Norut, Alta.

Anon. (2012) Verdiskaping basert på produktive hav i 2050. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), Oslo.

Anon. (2013) Forslag til koordinert FoU-innsats mot leverandørindustrien av havteknologier til marin, maritim og offshoreindustrien, Rapport fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

Anon. (2014) Innovation Union Competitiveness Report 2013. Report European Commission, DG Research and Innovation, ISBN: 978–92–79–27961–4 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf.

Arrow, K. (1962) «Economic welfare and the allocation of resources for invention». In National Bureau of Economic Research Inc. The rate and direction of inventive activity: Economic and social factors. Princeton University Press.

Asche, F., A. Guttormsen, L. Nøstbakken, K. Roll og A. Øglænd (2014) Organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring. Rapport for Nærings- og fiskeridepartementet 13.10.14.

Becker, G. S. (1968) «Crime and punishment: An economic approach». Journal of Political Economy 76(2): 169–217.

Buljo, J. og T. Gjerstad (2013) «Robotics and automation in seafood processing», in D. Caldwell (ed.), Robotics and Automation in the Food Industry: Current and Future Technologies. Woodhead Publishing; Cambridge, UK: 354–383.

Bye, T. A. (2012) «Verdiskaping og effektivitet i samfunnsøkonomisk forstand». Vedlegg 1 i NOU 2012:9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. Olje- og energidepartementet.

Christansen, V. (1998) «Knapphet», kap. 1 (ss. 15–34) i Rødseth, A. og C. Riis (Red.) Markeder, ressurser og fordeling. Ad Notam Gyldendal, Oslo.

Christopersen, J. G. (2011) Organisert fiskerikriminalitet i et nordatlantisk perspektiv. Rapport til Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeriforvaltningens analysenettverk. ISBN 978–82–998684–0–2

Chua, P.Y., T. Ilschner og D.G. Caldwell (2003) «Robotic manipulation of food products – a review». Industrial Robot: An International Journal, 30:4, pp. 345–354.

Clark, C.W. og G.P. Kirkwood (1986) «On uncertain renewable resource stocks: Optimal harvest policies and the value of stock surveys». Journal of Environmental Economics and Management 13:3, pp235–244.

Cohen, J.P, and Paul, C.J.M. (2009) «Agglomeration, productivity and regional growth: Production theory approaches», in R. Capello and P. Nijkamp (Eds.), Handbook of Regional Growth and Development Theories, chapter 6, pages 101–117, Edward Elgar.

Connor, R. og R. Shotton (2000) «Trends in fishing capacity and aggregation of fishing rights in New Zealand under individual transferable quota». FAO Fisheries Technical Paper 404/2, pp. 267–278.

Digre, H., E.M.S. Bar, J.R. Mathiassen, D. Standal, L. Grimstad, K. Henriksen, A. Romsdal og F. Asche (2014) Lønnsom foredling av Sjømat. Med fokus på teknologiutvikling og økt automatisering. Utredning for Nærings- og fiskeridepartementet. Rapport A26355, SINTEF Fiskeri og havbruk, Trondheim

Dosi, G. (1988) «Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation.» Journal of Economic Literature 26:3, pp. 1120–1171.

Dreyer, B. og B.-I. Bendiksen (2010) I etterpåklokskapens lys. Finanskrisens effekter i torskesektoren. Rapport nr 23. Nofima, Tromsø.

Eika, T. og M.S. Martinussen (2013) Virkninger av økte etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger 2003–2012. SSB-rapport 57/2013. Oslo/Kongsvinger

FAO (2014) State of world fisheries and aquaculture 2014 – opportunities and challenges. FAO, Rome. (Kilde: http://www.fao.org/3/a-i3720e/index.html)

FKD (2012) Videreutvikling av MTB-systemet. Rapport for arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet. FKD, Oslo.

FN (1987) Report of the World Commission on Environment and Development. General Assembly resolution 42/187. United Nations, New York. Dec. 11th

Gezelius, S. S. 2002. «Do norms count? State regulation and compliance in a Norwegian fishing community». Acta Sociologica 45(4): 305–14

Gordon, H. S. (1954) «The economic theory of a common-property resource», Journal of Political Economy 62 (2): pp. 124–142.

Grünfeld, L., R. B. Holmen, K. Wifstad og M.U. Gulbrandsen (2013) Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringsliv ellers. Menon-publikasjon nr. 24. Menon Business Economics, Oslo.

Hauser, M. D. (2006) Moral minds: How nature designed our universal sense of right and wrong. New York, Ecco.

Hav21 (2012) Hav 21 – FoU-strategi for en havnasjon av format, Hav21-sekretariatet, Norges Forskningsråd, Oslo

Henriksen, K., S. Sønvisen og T. Olafsen (2014) Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen – i dag og fram til 2020. SINTEF-rapport A26222, SINTEF Fiskeri og Havbruk, Trondheim.

Hermansen, Ø. og M. Svorken (2012) «Strukturkvoter demper sesongsvingningene i torskefisket». Økonomisk Fiskeriforskning 22: 22–32

Hoekman, B., F. Ng og M. Olarreaga (2007) «The Impact of Agricultural Support Policies on Developing Countries». In McCalla, A., F. og J. Nash (eds.), Reforming Agricultural Trade for Developing Countries. The World Bank, Washington.

Holm, P. og E. Henriksen (2014) Rammevilkår – mål og effekt i sjømatnæringen. Utredning for Nærings- og fiskeridepartementet. Universitetet i Tromsø og Nofima, Tromsø

Hope, E. (2002) «Næringspolitikk for en ny økonomi. Noen problemstillinger og utfordringer» i Hope, E. (Red.) Næringspolitikk for en ny økonomi. Fagbokforlaget, Oslo; ss. 11–29.

Innst. 418 S (2012–2013) Innstilling fra næringskomiteen om verdens fremste sjømatnasjon. Næringskomiteen, Stortinget. Oslo

Iversen, A., J. M. Klev, R. E. Bergersen, K. Storehaug og R. Røtnes (2011) Markeds- og verdikjedeanalyse – Fase 1 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor. Nofima og Econ Pöyry, Tromsø.

Karlsen, K. M., Ø. Hermansen og M. Svorken (2013) Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk – Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk. Rapport 29, Nofima, Tromsø.

Kroetz, K., J. N. Sanchirico og D. K. Lew (2014) Efficiency costs of social objectives in tradable permit programs. RFF Discussion paper no 14–32, Washington DC.

Kvaløy, O. og R. Tveterås (2008) «Cost structure and vertical integration between farming and processing». Journal of Agricultural Economics, Vol. 59(2): 296–311.

Larsen, T. og B. Dreyer (2012) Norske torsketrålere – struktur og lønnsomhet. Rapport 12/2012, Nofima, Tromsø.

Liabø, L., R. Nystøyl, I. Pettersen, T. A. Vang og F. Veggeland (2007) Rammebetingelser og konkurranseevne for akvakultur. En sammenligning mellom Chile, Skottland og Norge. Rapport 2007–3. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo.

Lorentzen, G. og B. I. Bendiksen (2014) Hygiene i norsk fiskeindustri. Rapport til Fiskeri- og kystdepartementet.

Lorentzen, T. (2005) Omsetningsformer og kontrakter i pelagisk sektor. SNF-rapport nr 8. Samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. Februar

Martin, S. og J. T. Scott (2000) «The nature of innovation market failure and the design of public support for private innovation». Research Policy 29: 437–447.

Mattilsynet (2013) Sluttrapport:Prosjekt hvitfisk 2013. Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt. Mattilsynet, Tromsø. 22. oktober

Myrland, Ø. og H.W. Kinnucan (2006) «Generic Advertising in Export Markets: Norwegian Salmon», chapter 10 in F. Asche (red.), Primary industries facing global markets: The supply chains and markets for Norwegian food, Aschehoug, Oslo.

Norges Råfisklag (2007). Årsberetning 2006

NOU 1996: 17. I Norge – for tiden? Konsekvenser av økt internasjonalisering for en liten åpen økonomi. Finansdepartementet, Nærings- og energidepartementet og Utenriksdepartementet

NOU 1996:23. Konkurranse, kompetanse og miljø. Næringspolitiske hovedstrategier. Nærings- og energidepartementet.

NOU 1999:3. Organisering av børsvirksomhet mm. Finansdepartementet.

NOU 2002:13. Eierskap til fiskefartøy. Fiskeridepartementet.

NOU 2003:10. Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2003. Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2003:13. Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs. Finansdepartementet.

NOU 2013:13. Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III-utvalget). Finansdepartementet, Oslo.

NOU 2014:3. Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Arbeids- og sosialdepartementet

Nøstbakken, L. (2013) «Formal and informal quota enforcement», Resource and Energy Economics 35(2): 191–215.

Olafsen, T., R. Richardsen, R. Nystøyl, G. Strandheim, og J. P. Kosmo (2014) Analyse av marint restråstoff, 2013 – Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge. Rapport A26097, SINTEF, Trondheim.

Orvedal, L. (2006) «Næringsnøytral eller konkurransenøytral næringspolitikk». Magma 9(1): 22–29.

Porter, M. E. (1980) «Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitors». The Free Press, New York.

Prop. 1 S (2014–2015) For Nærings- og fiskeridepartementet.

Reve, T., T. Lensberg og K. Grønhaug (1992) Et konkurransedyktig Norge. Tano, Oslo.

Reve, T. og A. Sasson (2012) Et kunnskapsbasert Norge. Universitetsforlaget, Oslo.

Richter, A., D. van Soest og J. Grasman (2013) «Contagious cooperation, temptation and ecosystem collapse». Journal of Environmental Economics and Management 66: 14–158

Riksrevisjonen (2007) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet – en parallellrevisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon. Dokument nr. 3:2 (2007–2008), Riksrevisjonen, Oslo

Sandberg, M. G., K. Henriksen, S. Aspaas, H. Bull-Berg og U. Johansen (2014) Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring – en ringvirkningsanalyse med fokus på 2012. Rapport A26088, SINTEF Fiskeri og Havbruk, Trondheim.

Sarpebakken, B., D. Aksnes & D. W. Røsdal (2013) Marin FoU og havbruksforskning 2011 – Ressurser og resultater. Rapport 12, NIFU, Oslo.

Schulze, B., A. Spiller og L. Theuvsen (2002) «Is more vertical integration the future of food supply chains? Empirical evidence and theoretical considerations from German pork industry.» In J. Bijman, S.W.F. Omta, J.H. Trienekens, J.H.M. Wijnands og E.F.M, Wubben (Eds.) International agri-food chains and networks. Management and organization. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.

Schwab, K. (Ed.) (2014) The Global Competitiveness Report: Full Data Edition. World Economic Forum, Geneva. Se: www.weforum.org/gcr

Scott, A. (1955) «The fishery: The objectives of sole ownership». Journal of Political Economy 63: 116–124.

Shepherd, W.G. (1997) The economics of industrial organization. Prentice-Hall International, USA.

Sogn-Grundvåg, G. og E. Henriksen (2014) «The influence of human rationality and behaviour on fish quality». Ocean & Coastal Management 87(1): 68–74.

SSB (2012) «Produktivitet og næringsutvikling», kap. 4 i Økonomisk utsyn nr. 1/2012. Statistisk Sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger

St.meld. nr. 21 (2006–2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten, Fiskeri- og kystdepartementet.

Meld. St. 22 (2012–2013) Verdens fremste sjømatnasjon, Fiskeri- og kystdepartementet.

Meld. St. 39 (2012–2013) Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. Nærings- og handelsdepartementet.

St.meld. nr. 51 (1997–1998) Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring. Fiskeridepartementet.

St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge. Nærings- og handelsdepartementet.

St.meld. nr. 71 (1979–80) Om offentlig medvirkning til utvikling av fiskeoppdrettsnæringen. Fiskeridepartementet.

Stewart, J. og P. Callagher (2011) «Quota concentration in the New Zealand fishery: annual catch entitlement and the small fisher». Marine Policy 30: 328–40.

Svorken, M. og Ø. Hermansen (2014) Urapportert fiske i torskefiskeriene. Rapport 26, Nofima, Tromsø.

Tveterås, R. (2002) «Industrial Agglomeration and Production Costs in Norwegian Salmon Aquaculture», Marine Resource Economics 17(1): 1–22

Tveterås, R. og F. Asche (2011) En kunnskapsbasert sjømatnæring. Forskningsrapport 8/2011, Handelshøyskolen BI, Oslo.

Tveterås, R. og O. Kvaløy (2006), «Changes in the organization of value chains for food – the response from seafood sectors», chapter 3 in F. Asche (ed.), Primary industries facing global markets: The supply chains and markets for Norwegian food, Aschehoug, Oslo

Tveterås, R. og G. E. Battese (2006) «Agglomeration Externalities, Productivity and Technical Inefficiency». Journal of Regional Science, 46(4): 605–625.

Tveterås, R., F. Asche, H.W. Kinnucan, Ø. Myrland, J.A. Young og J.L. Anderson (2006) Investments in promotional activities in the food industry: Lessons for aquaculture? Report presented at Aquavision 2006, Stavanger, October 31st

Ulstein, H., K. Wifstad, N. Mæhle, S. Fjose og E. W. Jakobsen (2014) Evaluering av Norges Sjømatråd. Menon Business Economics, Rapport, Oktober 2014.

Winther, U., M. G. Sandberg, R. Richardsen, T. K. Olafsen, R. Brandvik og J-H. Hauvik (2011) Potensial for økt verdiskaping i lakse- og ørretnæringen. SINTEF-rapport A19458, Sintef, Trondheim.

Winther, U., T. Olafsen, K. Henriksen og B. T. Asheim (2014) Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien, Utredning for Nærings- og fiskeridepartementet. Rapport A26255, SINTEF- Fiskeri og havbruk, Trondheim

Til dokumentets forside