NOU 2015: 5

Pensjonslovene og folketrygdreformen IV — Utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette fram sin Utredning nr. 29, NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV. I mandatet ba Finansdepartementet Banklovkommisjonen vurdere om det er mulig å etablere en form for ytelsesbasert alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny alderspensjonsordning i folketrygden og om dette er ønskelig.

Lovutkastet i utredningen viser at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som er tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd. Utredningen viser imidlertid at det er markert uenighet i Banklovkommisjonen knyttet til en del sentrale spørsmål. Det har her ikke lyktes å finne fram til samlende løsninger. I Banklovkommisjonen foreligger det derfor også ulike oppfatninger når det gjelder spørsmålet om det er ønskelig å gjennomføre ny lovgivning om ytelsesbaserte alderspensjonsprodukter.

Oslo, 3. mars 2015

Erling Selvig

Leder

Ottar Dalsøren

Jan Digranes

Eystein Gjelsvik

Jacob Hanssen

Linn Tordal Halvorsen

Olav Heldal

Kristin Juliussen

Øystein Løining

Lone Veel Midtbø

Kristin Diserud Mildal

Erik Orskaug

Stefi Kierulf Prytz

Erling G. Rikheim

Egil Rokhaug

Camilla Forgaard Rukin

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Toril Melander Stene

Tove Storrødvann

Runa Kristiane Sæther

Bente Øverli

Lise Ljungmann Haugen (hovedsekretær)

Jørgen Keiserud

Geir T. Nygaard

Til dokumentets forside