NOU 2015: 5

Pensjonslovene og folketrygdreformen IV — Utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen

Utredningen vurderer  om det er mulig å etablere en form for ytelsesbasert alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny alderspensjonsordning i folketrygden og om dette er ønskelig. Lovutkastet i utredningen viser at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som er tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd. Det er ulike oppfatninger i Banklovkommisjonen når det gjelder spørsmålet om det er ønskelig å gjennomføre ny lovgivning om ytelsesbaserte alderspensjonsprodukter.

Les dokumentet