Historisk arkiv

Utredning om ny ytelsespensjon i privat sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning om ny ytelsesbasert alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny folketrygd. Finansdepartementet ga 20. mars 2013 Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede om det var mulig og eventuelt ønskelig å etablere en ny form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon tilpasset ny alderspensjonsopptjening i folketrygden.

 

Utredningen sluttfører Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse pensjonslovene i privat sektor til ny folketrygd. Banklovkommisjonen har gjennom tre tidligere utredninger lagt grunnlaget for en modernisert alderspensjonslovgivning i privat sektor, som blant annet har resultert i en ny tjenestepensjonslov. Kommisjonen har også tidligere utredet ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger tilpasset ny uføretrygd i folketrygden.

Utredningen vil bli sendt på høring med tre måneders frist.