Historisk arkiv

Pressemelding fra Banklovkommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV — Utredning nr. 29

Banklovkommisjonen overleverte tirsdag 28. april 2015 sin utredning nr. 29, NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV, til finansminister Siv Jensen.

Utredningen avslutter Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av pensjonslovene i privat sektor til folketrygdreformen. I utredningen vurderes det om det er mulig å etablere en form for ytelsesbasert alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny alderspensjonsordning i folketrygden og om dette er ønskelig.

Lovutkastet i utredningen viser at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som er tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd. Utredningen viser imidlertid at det er uenighet i Banklovkommisjonen knyttet til en del sentrale spørsmål det må tas stilling til og at det ikke har vært mulig å finne samlende løsninger på disse spørsmålene. Det er også ulike oppfatninger i Banklovkommisjonen når det gjelder spørsmålet om det er ønskelig å gjennomføre ny lovgivning om ytelsesbaserte alderspensjonsprodukter.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:

  • Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig, tlf.: 906 87 499
  • Banklovkommisjonens hovedsekretær, Lise Ljungmann Haugen, tlf.: 901 19 442