NOU 2017: 14

Nye regler om markedsmisbruk – sanksjoner og straff — Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen og gjennomgang av verdipapirhandellovens regler om sanksjoner og straff

Til innholdsfortegnelse

14 Forslag til lov- og forskriftsendringer

Forslag til lov om endringer i verdipapirhandelloven:

Gjeldende kapittel 3 oppheves.

Nytt kapittel 3 skal lyde:

Kapittel 3. Generelle atferdsbestemmelser, løpende informasjonsplikt, mv.

§ 3-1 Gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

(1) EØS-avtalen vedlegg IX….. (forordning (EU) nr. 596/2014) om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) som endret ved forordning (EU) nr. 1011/2016, forordning (EU) nr. 1033/2016 og corrigendum 21. oktober 2016, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) Markedsmisbruksforordningen artikkel 5 nr. 1 til nr. 3 og artikkel 19 som gjennomført i første ledd, gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis så langt det passer.

(3) Finanstilsynet kan i forskrift øke beløpsterskelen for meldeplikt etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19, som gjennomført i første ledd, innenfor rammene av markedsmisbruksforordningen artikkel 19 nr. 9.

(4) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler for meldinger som skal sendes til tilsynsmyndigheten i forbindelse med offentliggjøring av innsideinformasjon etter markedsmisbruksforordningen artikkel 17 nr. 4 tredje ledd som gjennomført i første ledd.

(5) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om plikt til å oversende lister utarbeidet i henhold til markedsmisbruksforordningen artikkel 19 nr. 5 som gjennomført i første ledd, til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker.

(6) Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker kan utarbeide og offentliggjøre oversikter som inneholder navn, samt type tillitsverv eller stilling i selskapet og eventuell øvrig arbeidsstilling på personer som angitt i markedsmisbruksforordningen artikkel 3 nr. 1 punkt 25 som gjennomført i første ledd.

(7) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

(8) Departementet kan i forskrift gjøre endringer i, herunder fastsette unntak fra, bestemmelsene gjennomført i første ledd til gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

§ 3-2 Forbud mot urimelige forretningsmetoder

(1) Ingen må benytte urimelige forretningsmetoder ved handel i finansielle instrumenter.

(2) God forretningsskikk skal iakttas ved henvendelser som rettes til allmennheten eller til enkeltpersoner og som inneholder tilbud eller oppfordring til å fremsette tilbud om kjøp, salg eller tegning av finansielle instrumenter eller som ellers har til formål å fremme handel i finansielle instrumenter.

§ 3-3 Salg av finansielle instrumenter som selgeren ikke eier mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29f (forordning (EU) nr. 236/2012) om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (shortsalgforordningen) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler til utfylling av bestemmelsene i første ledd, herunder regler om:

 • 1. rapporterings- og offentliggjøringskrav,

 • 2. hvilke finansielle instrumenter som er omfattet av reglene i første ledd,

 • 3. krav til dekning, og

 • 4. definisjoner.

(3) Denne bestemmelsens regler om aksjer gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis.

(4) Departementet kan i forskrift gjøre endringer i, herunder fastsette unntak fra, bestemmelsene gjennomført i første ledd til gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

I gjeldende kapittel 4 forslås følgende endringer:

Kapittel 4 endrer navn til «Flaggeplikt».

Gjeldende §§ 4-2 og 4-4 første ledd oppheves.

Gjeldende § 4-4 annet, tredje og fjerde ledd blir bestemmelsens første, annet og tredje ledd.

Gjeldende §§ 4-3 og 4-4 blir §§ 4-2 og 4-3.

I kapittel 5 foreslås følgende endringer:

Kapittel 5 endrer navn til «Periodisk informasjonsplikt, offentliggjøring mv.».

Gjeldende kapittel 5 del I. Løpende informasjonsplikt oppheves.

Gjeldende kapittel II blir nytt kapittel I.

Gjeldende kapittel III blir nytt kapittel II.

Gjeldende kapittel IV blir nytt kapittel III.

Gjeldende §§ 5-4 til 5-14 blir nye §§ 5-1 til 5-11.

I utkast til nytt kapittel 19 fremlagt i NOU 2017: 1 om gjennomføring av MiFID II og MiFIR, foreslås følgende endringer:

Nytt § 19-1 første ledd skal lyde:

(1) Tilsyn med verdipapirforetaks og sentrale motparters virksomhet, samt med overholdelse av denne lovs bestemmelser, skal føres av Finanstilsynet. Departementet kan delegere Finanstilsynets tilsyn med overholdelsen av markedsmisbruksforordningen artikkel 17 nr. 1, nr. 4 og nr. 7 til 9 som gjennomført i § 3-1, samt forskrifter gitt for å utfylle disse bestemmelsene, til operatør av regulert marked, MHF eller OHF. Departementet kan også delegere andre oppgaver knyttet til tilsyn med overholdelse av bestemmelsene i markedsmisbruksforordningen som gjennomført i § 3-1, og utfyllende forskrifter, til offentlig myndighet eller markedsaktør.

Nytt § 19-3 første ledd skal lyde:

(1) Dersom Finanstilsynet har mistanke om overtredelse av lovens kapittel 3, 4, 5, markedsmisbruksforordningen som gjennomført i § 3-1, MiFIR som gjennomført i § 8-1, lovens kapittel 9 til 15, eller forskrifter gitt for å utfylle disse bestemmelsene, kan enhver pålegges å gi de opplysninger Finanstilsynet krever, herunder fremlegge dokumenter, teknisk lagret informasjon og utskrift fra lagringsmedium. Ved mistanke om overtredelse av markedsmisbruksforordningen som gjennomført i § 3-1, i forbindelse med varederivater, kan Finanstilsynet kreve opplysninger i standardisert format, samt transaksjonsrapportering fra markedsdeltagerne på de handelsplasser der de underliggende varene handles. Finanstilsynet kan kreve direkte tilgang til meglernes handelssystemer.

Nytt § 19-5 første ledd skal lyde:

(1) For å søke etter bevis kan Finanstilsynet, når det er rimelig grunn til å anta at bestemmelsene i lovens kapittel 3, markedsmisbruksforordningen som gjennomført i § 3-1, eller § 9-35 og kapittel 15 i loven, samt forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, er overtrådt, eller det er nødvendig for å oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor annen stat, kreve:

 • 1. å få adgang til lokaler, eiendommer og andre oppbevaringssteder hvor det kan finnes bevis for overtredelse,

 • 2. å få adgang til bolig dersom det er særlig grunn til å anta at bevis oppbevares der, og

 • 3. å ta med ting, herunder kopi av dokumenter og annen informasjon og teknisk lagret informasjon som kan ha betydning som bevis for nærmere granskning, og å forsegle forretningslokaler, bøker, forretningspapirer eller teknisk lagringsmedium så lenge undersøkelsen varer og dette anses nødvendig.

I § 19-7 gjøres følgende endringer:

Sjette ledd skal lyde:

(6) Dersom Finanstilsynet har grunn til å anta at noen handler i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, kan Finanstilsynet pålegge vedkommende å bringe handlingen til opphør. Pålegget kan omfatte ethvert tiltak som er nødvendig for å bringe overtredelsen til opphør, herunder å korrigere falske eller villedende opplysninger.

Niende ledd skal lyde:

(9) Finanstilsynet kan gi pålegg om at handel i bestemte finansielle instrumenter skal stoppes midlertidig eller permanent dersom særlige grunner tilsier det.

Ny § 19-8 skal lyde:

§ 19-8 Forbud mot å ha ledelsesfunksjon

(1) Dersom noen som har ledelsesfunksjon i foretak med konsesjon til å drive virksomhet som omfattes av denne lov, har overtrådt bestemmelser som er gitt i eller i medhold av loven, kan Finanstilsynet fatte vedtak om at vedkommende ikke kan ha ledelsesfunksjon hvis overtredelsen medfører at vedkommende må anses uskikket til å inneha ledelsesfunksjon. Det samme gjelder for andre ansatte i foretaket som kan holdes ansvarlig for overtredelsen.

Nytt kapittel 21 skal lyde:

§ 21-1 Dagmulkt mv.

(1) Tilbudsmyndigheten kan ilegge foretaket eller person som forsømmer sine plikter etter kapittel 6, en daglig mulkt som påløper inntil forholdet er rettet.

(2) Tilbudsmyndigheten fastsetter mulktens størrelse. Mulkten tilfaller statskassen.

(3) Påløpt mulkt forfaller til betaling ved påkrav og er tvangsgrunnlag for utlegg.

(4) Ved overtredelse av plikter etter kapittel 7 eller forskrifter fastsatt i medhold av kapittel 7, kan prospektmyndigheten pålegge daglig mulkt etter nærmere regler fastsatt av departementet.

(5) Finanstilsynet kan ilegge sentral motpart eller foretak eller personer tilknyttet sentral motpart som forsømmer sine plikter etter EMIR artikkel 4 til 13 og artikkel 26 til 54 som gjennomført i § 13-1 første ledd eller forskrift gitt til utfylling av disse bestemmelsene, en daglig mulkt som påløper inntil forholdet er rettet.

§ 21-2 Midlertidig forbud mot å foreta egenhandel i finansielle instrumenter

(1) Dersom ansatte i verdipapirforetak forsettlig eller uaktsomt overtrer markedsmisbruksforordningen artikkel 14, 15, artikkel 16 nr. 1 og 2, artikkel 17 nr. 1, 2 4, 5 og 8, artikkel 18 nr. 1 til nr. 6, artikkel 19 nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 11 og artikkel 20 nr. 1 som gjennomført i § 3-1 i loven, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, kan Finanstilsynet fatte vedtak om at vedkommende i en periode på inntil to år ikke skal kunne utføre handel for egen regning i nærmere angitte finansielle instrumenter, eller på nærmere angitte markeder.

(2) Finanstilsynet kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet for nærmere bestemte handler.

§ 21-3 Vinningsavståelse

(1) Dersom det er oppnådd vinning ved uaktsom eller forsettlig overtredelse av markedsmisbruksforordningen artikkel 14, 15, artikkel 16 nr. 1 og 2, artikkel 17 nr. 1, 2 4, 5 og 8, artikkel 18 nr. 1 til nr. 6, artikkel 19 nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 11 og artikkel 20 nr. 1 som gjennomført i § 3-1 i loven, samt §§ 3-2, 9-8, 10-3, 10-4, 10-5, 10-9 til 10-17, samt MiFIR artikkel 29 nr. 1 som gjennomført i § 8-1 eller shortsalgforordningen artiklene 12 til 15 som gjennomført i § 3-3 eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, kan den som vinningen er tilfalt, pålegges helt eller delvis å avstå denne. Dette gjelder også når den som vinningen tilfaller, er en annen enn lovovertrederen. Kan størrelsen av vinningen ikke godtgjøres, fastsettes beløpet skjønnsmessig.

(2) Dersom vinningen er tilfalt et selskap som inngår i et konsern, hefter selskapets morselskap og morselskapet i det konsern selskapet er en del av, subsidiært for beløpet.

(3) Finanstilsynet kan beslutte vinningsavståelse etter denne paragraf. Beslutning om vinningsavståelse anses ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vinningsavståelsen skal ha frist for vedtakelse på inntil to måneder. Vedtatt vinningsavståelse er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom vinningsavståelsen ikke vedtas, kan Finanstilsynet innen tre måneder etter utløpet av vedtaksfristen reise sak mot vedkommende i den rettskrets der vedkommende kan saksøkes. Saken følger lov om rettergangsmåten for tvistemål. Megling i forliksrådet er ikke nødvendig.

(4) Det skal gjøres fradrag i kravet om vinningsavståelse for beløp som den ansvarlige ved dom blir tilpliktet å betale tilbake til den skadelidte. Det samme gjelder hvis vedkommende på forhånd har foretatt slik tilbakebetaling og godtgjør at tilbakebetaling har funnet sted. Dersom dom som nevnt i første punktum avsies etter at vinning er avstått, og den ansvarlige ikke har midler til å dekke kravet, skal den avståtte vinning tilbakeføres til skadelidte i den grad det er nødvendig for å betale det i dommen fastsatte beløp.

(5) Kravet om vinningsavståelse foreldes etter ti år. For øvrig får reglene i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer anvendelse så langt de passer.

(6) Dersom overtredelsen behandles av påtalemyndigheten eller retten etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker, skal eventuelt krav om vinningsavståelse tas med som inndragningskrav etter straffeloven § 67.

§ 21-4 Overtredelsesgebyr ved overtredelse av markedsmisbruksforordningen mv.

(1) Finanstilsynet kan ilegge fysiske personer som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i markedsmisbruksforordningen artikkel 14 bokstav c), 16 nr. 1 og 2, artikkel 17 nr. 1, 2 4, 5 og 8, artikkel 18 nr. 1 til nr. 6, artikkel 19 nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 11 og artikkel 20 nr. 1 som gjennomført i § 3-1, § 3-2 i loven, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, overtredelsesgebyr.

(2) Finanstilsynet kan ilegge foretak overtredelsesgebyr dersom foretaket, eller noen som har handlet på vegne av foretaket, overtrer markedsmisbruksforordningen artikkel 14 bokstav c), artikkel 16 nr. 1 og 2, artikkel 17 nr. 1, 2 4, 5 og 8, artikkel 18 nr. 1 til nr. 6, artikkel 19 nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 11 og artikkel 20 nr. 1 som gjennomført i § 3-1, § 3-2 i loven, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

(3) For fysiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 42 millioner kroner for overtredelse av artikkel 14 bokstav c), inntil 8,4 millioner kroner for overtredelse av artikkel 16 og 17, og inntil 4,2 millioner kroner for overtredelse av artikkel 18, 19 og 20.

(4) For juridiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 126 millioner kroner, eller opp til 15 prosent av den samlede årsomsetningen i henhold til siste godkjente årsregnskap ved overtredelse av artikkel 14 bokstav c), og inntil 21 millioner kroner, eller opptil 2 prosent av den samlede årsomsetningen i henhold til siste godkjente årsregnskap ved overtredelse av artikkel 16 og 17. For et morselskap eller et datterselskap av et morselskap som skal utarbeide konsernregnskap etter direktiv 2013/34 EU, skal den samlede omsetningen være den totale årsomsetningen, eller tilvarende inntekt etter relevante regnskapsdirektiver, etter siste tilgjengelige konsoliderte årsregnskap godkjent av ledelsen i det overordnede morforetaket. Ved overtredelse av artikkel 18, 19 og 20 kan det fastsettes et overtredelsesgebyr på 8,4 millioner kroner.

(5) Overtredelsesgebyret kan fastsettes til inntil tre ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, selv om dette gir høyere gebyr enn utmålingen etter tredje og fjerde ledd.

(6) Dersom Finanstilsynets myndighet til å føre tilsyn med overholdelsen av markedsmisbruksforordningen artikkel 17 nr. 1, nr. 4 og nr. 7 til 9 som gjennomført i § 3-1, er delegert til operatør av handelsplass etter § 19-1 første ledd, kan operatøren også ilegge overtredelsesgebyr, med mindre annet er bestemt. Klage over vedtak av regulert marked følger reglene i § 12-11. § 21-10 gjelder tilsvarende.

(7) I andre tilfeller der delegasjon er foretatt i medhold av § 19-1 første ledd kan departementet bestemme at adgangen til å gi overtredelsesgebyr skal følge med. Klage over vedtak følger reglene i § 12-11, med mindre annet er bestemt. § 21-10 gjelder tilsvarende.

§ 21-5 Overtredelsesgebyr ved overtredelse av shortsalgforordningen

(1) Finanstilsynet kan ilegge fysiske personer som forsettlig eller uaktsomt overtrer shortsalgforordningen artiklene 5 til 15 som gjennomført i § 3-3, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, overtredelsesgebyr.

(2) Finanstilsynet kan ilegge foretak overtredelsesgebyr dersom foretaket, eller noen som har handlet på vegne av foretaket, overtrer shortsalgforordningen artiklene 5 til 15 som gjennomført i § 3-3, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

(3) Det kan fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 5 millioner kroner eller inntil tre ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, selv om dette gir høyere gebyr.

§ 21-6 Overtredelsesgebyr ved overtredelse av reglene om flaggeplikt og periodisk rapportering

(1) Finanstilsynet kan ilegge fysiske personer som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 4-3 til 4-5, § 4-7, § 4-9 og § 5-8 første og tredje ledd, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, overtredelsesgebyr.

(2) Finanstilsynet kan ilegge foretak overtredelsesgebyr, dersom foretaket, eller noen som har handlet på vegne av foretaket, overtrer §§ 4-3 til 4-5, § 4-7, § 4-9 og § 5-8 første og tredje ledd, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

(3) Finanstilsynet kan ilegge foretak som nevnt i § 19-1 annet ledd overtredelsesgebyr dersom foretakets finansielle rapportering ikke er i samsvar med lov eller forskrift. Klage over slikt vedtak følger reglene i § 19-10.

(4) Når overtredelsesgebyr kan ilegges foretak etter annet og tredje ledd, kan overtredelsesgebyr i tillegg ilegges personer som tilhører ledelsesorganet som er ansvarlig for forholdet som medførte at overtredelsesgebyr ble ilagt, dersom vedkommende har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

(5) For juridiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 82 millioner kroner, eller opptil 5 prosent av den samlede årsomsetningen i henhold til siste godkjente årsregnskap. For et morselskap eller et datterselskap av et morselskap som skal utarbeide konsernregnskap etter direktiv 2013/34 EU, skal den samlede omsetningen være den totale årsomsetningen, eller tilvarende inntekt etter relevante regnskapsdirektiver, etter siste tilgjengelige konsoliderte årsregnskap godkjent av ledelsen i det overordnede morforetaket.

(6) Alternativt kan overtredelsesgebyret fastsettes til inntil to ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, dersom dette gir høyere gebyr enn utmålingen etter foregående ledd.

(7) For fysiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 16 millioner kroner, eller opptil to ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen dersom overtredelsesgebyret ved denne beregningen blir høyere.

§ 21-7 Overtredelsesgebyr ved overtredelse av reglene om prospekt

(1) Ved overtredelse av plikter etter kapittel 7 eller forskrifter fastsatt i medhold av kapittel 7, kan prospektmyndigheten ilegge overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyr tilfaller statskassen.

(2) Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

(3) Søksmål mot vedtak etter denne bestemmelsen kan ikke reises før vedkommende part har benyttet klageretten og klagen er avgjort av klageinstansen. Søksmål skal likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått seks måneder fra det tidspunkt erklæringen om klage første gang ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger.

(4) Når Statens innkrevingssentral er pålagt å innkreve gebyr som nevnt i første til fjerde ledd, kan den inndrive kravene ved trekk i lønn og lignende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7. Innkrevingssentralen kan også inndrive kravene ved å stifte utleggspant for kravet dersom panteretten kan gis rettsvern ved registrering i et register eller ved underretning til en tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5, og utleggsforretningen kan holdes på Innkrevingssentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-9 første ledd.

§ 21-8 Overtredelsesgebyr ved overtredelse av reglene i kapittel 8 flg. (MiFID II og MiFIR)

(1) Finanstilsynet kan ilegge foretak med tillatelse etter §§ 9-1, 9-48, 11-1 og 14-1, samt kredittinstitusjoner med tillatelse til å yte investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet etter finansforetaksloven § 2-7, overtredelsesgebyr dersom foretaket, eller noen som har handlet på vegne av foretaket, overtrer MiFIR som gjennomført i § 8-1 og kapittel 9 til 15 i loven eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene. Det samme gjelder ved brudd på vilkår i tillatelser gitt i medhold av de nevnte bestemmelsene, eller dersom tillatelse er oppnådd ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, eller dersom foretaket iverksetter tiltak som krever tillatelse, uten at tillatelse er gitt. Foretak som nevnt i § 9-46 kan ilegges overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelsene som fremgår i § 9-47. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

(2) Når overtredelsesgebyr kan ilegges foretak etter første ledd, kan overtredelsesgebyr i tillegg ilegges styremedlemmer, daglig leder eller faktisk leder i foretaket, dersom vedkommende har utvist forsett eller grov uaktsomhet i forbindelse med forholdet som medfører at foretaket ilegges overtredelsesgebyr.

(3) Finanstilsynet kan ilegge foretak som driver virksomhet som krever tillatelse etter §§ 9-1, 11-1 og 14-1 overtredelsesgebyr dersom foretaket, eller noen som har handlet på vegne av foretaket, driver slik virksomhet uten tillatelse. Det samme gjelder foretak som overtrer § 9-35 om algoritmehandel og bestemmelsene i § 15-1 om posisjonsgrenser eller forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. Overtredelsesgebyr kan også ilegges foretak som ikke etterkommer Finanstilsynets pålegg etter §§ 19-2, 19-3 og 19-7. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

(4) Finanstilsynet kan ilegge fysiske personer som forsettlig eller uaktsomt driver virksomhet som krever tillatelse etter §§ 9-1, 11-1 og 14-1overtredelsesgebyr dersom vedkommende driver slik virksomhet uten tillatelse. Det samme gjelder personer som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 9-35 om algoritmehandel og bestemmelsene i § 15-1 om posisjonsgrenser eller forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. Overtredelsesgebyr kan også ilegges personer som forsettlig eller uaktsomt unnlater å etterkomme Finanstilsynets pålegg etter §§ 19-2, 19-3 og 19-7.

(5) For juridiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 42 millioner kroner, eller opptil 10 prosent av den samlede årsomsetningen i henhold til siste godkjente årsregnskap. For et morselskap eller et datterselskap av et morselskap som skal utarbeide konsernregnskap etter direktiv 2013/34 EU, skal den samlede omsetningen være den totale årsomsetningen, eller tilvarende inntekt etter relevante regnskapsdirektiver, etter siste tilgjengelige konsoliderte årsregnskap godkjent av ledelsen i det overordnede morforetaket.

(6) For fysiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 42 millioner kroner.

(7) Overtredelsesgebyret kan fastsettes til inntil to ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, selv om dette gir høyere gebyr enn utmålingen etter tredje og fjerde ledd.

§ 21-9 Overtredelsesgebyr ved overtredelse av EMIR

(1) Finanstilsynet kan ilegge fysiske personer som forsettlig eller uaktsomt overtrer EMIR artiklene 4 til 13 og artiklene 26 til 54 som gjennomført i § 13-1 første ledd, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, overtredelsesgebyr.

(2) Finanstilsynet kan ilegge foretak overtredelsesgebyr dersom foretaket, eller noen som har handlet på vegne av foretaket, overtrer EMIR artiklene 4 til 13 og artiklene 26 til 54 som gjennomført i § 13-1 første ledd, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

(3) Det kan fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 10 millioner kroner eller to ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, selv om dette gir høyere gebyr.

§ 21-10 Forsinket betaling og foreldelse

(1) Ved forsinket betaling av overtredelsesgebyr skal det betales renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

(2) Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes to år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen avbrytes ved at Finanstilsynet gir forhåndsvarsel eller fatter vedtak om overtredelsesgebyr.

§ 21-11 Momenter ved avgjørelse om administrative tiltak skal treffes, om sanksjoner skal ilegges og ved utmåling av overtredelsesgebyr

(1) Ved avgjørelse om et administrativt tiltak skal treffes eller en administrativ sanksjon skal ilegges og ved utmåling av administrative gebyrer etter bestemmelsene i kapittelet her, skal det, dersom det er relevant i saken, tas hensyn til:

 • 1. overtredelsens grovhet og varighet,

 • 2. graden av skyld hos overtrederen,

 • 3. overtrederens finansielle styrke, særlig samlet omsetning eller årsinntekt og eiendeler,

 • 4. oppnådd fortjeneste eller unngått tap,

 • 5. tap påført tredjemann som følge av overtredelsen,

 • 6. vilje til å samarbeide med myndighetene,

 • 7. tidligere overtredelser,

 • 8. overtreders tiltak for å hindre gjentakelse.

(2) Det kan tas hensyn til flere momenter enn dem som er omhandlet i første ledd, når typen av og nivået på administrative sanksjoner og tiltak fastsettes.

§ 21-12 Straff

(1) Med bøter eller fengsel inntil seks år, straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer markedsmisbruksforordningen artikkel 14 bokstav a) og bokstav b) og artikkel 15 som gjennomført i § 3-1, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene.

(2) Med bøter eller fengsel inntil fire år straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer markedsmisbruksforordningen artikkel 14 bokstav c) som gjennomført i § 3-1, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene.

(3) Med bøter eller fengsel inntil 1 år, straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer:

 • 1. markedsmisbruksforordningen artikkel 16 nr. 1 og 2, artikkel 17 nr. 1,2 4, 5 og 8, artikkel 18 nr. 1 til nr. 6, artikkel 19 nr. 1,2,3,5,6,7 og 11 og artikkel 20 første ledd som gjennomført i § 3-1, samt § 3-2, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene,

 • 2. shortsalgforordningen artiklene 5 til 15 som gjennomført i § 3-3 eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene,

 • 3. §§ 4-3 til 4-9, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene,

 • 4. §§ 7-2, 7-3, 7-7, 7-10, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene,

 • 5. gir villedende eller uriktige opplysninger i prospekt, annonser mv. som nevnt i § 7-13 og § 7-15, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene,

 • 6. §§ 9-1, 9-16 første ledd nr. 8, 9-17, 9-18 første og annet ledd og 9-35, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene,

 • 7. §§ 10-3 til 10-5, og §§ 10-9 til 10-17, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene,

 • 8. §§ 11-1 og 13-1 første ledd, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene

 • 9. § 12-2 syvende ledd og § 12-4 åttende ledd, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene,

 • 10. EMIR artiklene 4 til 13 og artiklene 26 til 54 som gjennomført i § 13-1 første ledd, eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene.

(4) Med bøter eller fengsel inntil 1 år, straffes den som unnlater å etterkomme krav og pålegg etter §§ 15-4, 19-2, 19-3, 19-5 eller 19-7.

Forslag til endringer i forskrift 29. juni nr. 876 2007 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften):

Gjeldende Kapittel 2 oppheves.

Gjeldende kapittel 3 del I og II oppheves.

Nytt kapittel 3 del I skal lyde:

I. Generelle atferdsbestemmelser, løpende informasjonsplikt, mv.

§ 3-1 Gjennomføring av utfyllende EØS-regler til markedsmisbruksforordningen

(1) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/909 som utfyller markedsmisbruksforordningen med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for innholdet av meldinger som skal sendes til tilsynsmyndigheter og utarbeiding, publisering og vedlikehold av listen over meldinger) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/378 om tidspunkt, format og maler for innlevering av meldinger til tilsynsmyndigheter i henhold til markedsmisbruksforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(3) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/1052 som utfyller markedsmisbruksforordningen med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for vilkårene for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(4) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/522 som utfyller markedsmisbruksforordningen med hensyn til et unntak for enkelte tredjelands offentlige organer og sentralbanker, indikatorer for markedsmanipulasjon, offentliggjøringsterskler, tilsynsmyndighet for utsettelser, tillatelser til å handle i perioder med handelsforbud og typer meldepliktige transaksjoner for primærinnsidere) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(5) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/960 som utfyller markedsmisbruksforordningen med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og prosedyrer for markedsdeltakere som gir informasjon gjennom markedssonderinger) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(6) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/959 som fastsetter tekniske standarder for markedssonderinger med hensyn til system- og meldingsmaler som skal benyttes av markedsdeltakere som gir informasjon og formatet for protokoller i henhold til markedsmisbruksforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(7) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/908 som utfyller markedsmisbruksforordningen og fastsetter regulatoriske tekniske standarder for kriterier, prosedyre og vilkår for å etablere en akseptert markedspraksis og vilkårene for å vedlikeholde denne, terminere denne eller endre vilkårene for dennes aksept) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(8) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/957 som utfyller markedsmisbruksforordningen med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og prosedyrer samt meldingsmaler som skal benyttes for å forhindre, oppdage og rapportere markedsmisbruk eller mistenkelige ordre eller transaksjoner) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(9) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/1055 som fastsetter tekniske standarder med hensyn til tekniske virkemidler for hensiktsmessig offentliggjøring av innsideinformasjon og for utsettelse av offentliggjøring av innsideinformasjon i henhold til markedsmisbruksforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(10) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/347 som fastsetter tekniske standarder med hensyn til det presise formatet for innsidelister og for oppdatering av innsidelister i henhold til markedsmisbruksforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(11) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/523 som fastsetter tekniske standarder med hensyn til format og maler for melding og offentliggjøring av primærinnsidertransaksjoner i henhold til markedsmisbruksforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(12) EØS-avtalen vedlegg IX….. (kommisjonsforordning EU 2016/958 som utfyller markedsmisbruksforordningen med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for de tekniske tiltak for objektiv presentasjon av investeringsanbefalinger eller annen informasjon som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi og for offentliggjøring av særinteresser eller indikasjoner på interessekonflikter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3-2 Begrunnelse for utsettelse av offentliggjøring av innsideinformasjon

Meldinger med begrunnelse for utsettelse av offentliggjøring av innsideinformasjon som skal sendes til tilsynsmyndigheten etter markedsmisbruksforordningen artikkel 17 nr. 4 tredje ledd, skal sendes til tilsynsmyndigheten så snart som mulig på forespørsel fra tilsynsmyndigheten.

§ 3-3 Oversendelse av primærinnsidelister

Utsteder skal løpende oversende til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker oppdaterte lister over utsteders primærinnsidere og deres nærstående etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19 nr. 5 som gjennomført i verdipapirhandelloven § 3-1.

Gjeldende kapittel 3 del III blir nye del II.

Gjeldende §§ 3-16 til 3-20 blir nye §§ 3-4 til 3-8.

Gjeldende kapittel 5 del I oppheves.

Gjeldende kapittel 5 del II blir nytt kapittel 5 uten ytterligere inndeling.

Gjeldende kapittel 5 endrer tittel til «Periodisk informasjonsplikt».

Gjeldende §§ 5-2 til 5-11 blir nye §§ 5-1 til 5-10.

§ 13-1 skal lyde:

§ 13-1 Tilsyn med den løpende informasjonsplikten m.v.

Operatør av regulert marked skal være tilsynsmyndighet etter markedsmisbruksforordningen artikkel 17 nr. 1, nr. 4, nr. 7, nr. 8 og 9 herunder tilsynsmyndighet for mottak av informasjon etter artikkel 17 nr. 4 tredje ledd jf. § 3-2 fra utsteder som har utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon. Det samme gjelder for MHF-er der operatøren av MHF-en er et regulert marked.

Til forsiden