NOU 2017: 14

Nye regler om markedsmisbruk – sanksjoner og straff — Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen og gjennomgang av verdipapirhandellovens regler om sanksjoner og straff

Til innholdsfortegnelse

7 Særregler for primærinnsidere

7.1 Primærinnsideres meldeplikt

7.1.1 Gjeldende rett

Reglene om meldeplikt for personer med en nærmere bestemt tilknytning til et foretak med noterte aksjer (såkalte primærinnsidere) sin handel i disse aksjene følger av MAD I artikkel 4 og er utdypet i tredje kommisjonsdirektiv artikkel 6. Meldeplikten for primærinnsidere er gjennomført i norsk rett ved verdipapirhandelloven § 4-2, mens kravet til innholdet i meldingen følger av § 4-4.

Personene som utgjør primærinnsidere etter verdipapirhandelloven § 4-2 første ledd er de samme personene som har undersøkelsesplikt før handel i noterte finansielle instrumenter utstedt av foretaket vedkommende er tilknyttet etter verdipapirhandelloven § 3-6 første ledd. Primærinnsidere omfatter således (i) styremedlem, ledende ansatt, medlem av kontrollkomité eller revisor tilknyttet utstederforetaket, (ii) varamedlem, observatør, styresekretær og direksjonssekretær til styret i utstederforetaket, og (iii) ledende ansatt og styremedlem i foretak i samme konsern som normalt kan antas å få tilgang til innsideinformasjon.

Etter verdipapirhandelloven § 4-2 første ledd skal primærinnsiderne straks gi melding om kjøp, salg, bytte eller tegning av aksjer utstedt av selskapet eller av selskaper i samme konsern. I tillegg til handler i aksjer følger det av bestemmelsens andre og fjerde ledd at meldeplikten også gjelder for egenkapitalbevis, konvertible lån1, inngåelse, bytte, kjøp eller salg av tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer i foretaket vedkommende er primærinnsider. Meldeplikten kommer til anvendelse uavhengig av om det finansielle instrumentet gir rett til fysisk eller finansielt oppgjør. Meldeplikten gjelder tilsvarende for utsteders handel med egne aksjer, samt for handel i aksjer som er notert på et regulert marked foretatt av et foretak som på grunn av sitt eierskap er representert i det noterte foretakets styre.

Meldingen skal sendes «straks», men senest innen åpningen av regulert marked dagen etter at kjøp, salg, bytte eller tegning har funnet sted. I utgangspunktet fremstår regelen selvmotsigende, men i praksis har den blitt praktisert slik at fristen innen åpning av det regulerte markedet dagen etter har vært avgjørende. Meldingen skal også sendes til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker. For aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess har Finanstilsynet utpekt Oslo Børs som mottaker av primærinnsidermeldinger.

Til slutt følger det av bestemmelsens tredje ledd at primærinnsidere også må melde handler foretatt av enkelte nærstående. De relevante nærstående for meldeplikten er (i) ektefelle eller en person vedkommende bor sammen med i et ekteskapslignende forhold, (ii) mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt under (i) som vedkommende bor sammen med, (iii) slektninger som vedkommende på tidspunktet for den meldepliktige handel har delt husholdning med i minst ett år og (iv) selskap som vedkommende selv, eller noen under (i) eller (ii) har bestemmende innflytelse over.2 Selv om det er en nærstående av primærinnsideren som utfører handelen er det primærinnsideren selv som er pliktsubjektet og således er ansvarlig for at det sendes melding om handelen.

Kravene til innholdet i primærinnsidermeldingen følger av verdipapirhandelloven § 4-4. Meldingen kan etter bestemmelsens fjerde ledd sendes på norsk eller engelsk. En liste med innholdskrav til meldingen følger av bestemmelsens første ledd som gjennomfører tredje kommisjonsdirektiv artikkel 6 nr. 3. Utover informasjonskravene som følger av tredje kommisjonsdirektiv skal meldingen etter § 4-4 første ledd nr. 8 også opplyse om primærinnsiderens beholdning etter at transaksjonen er gjennomført.

Finanstilsynet, eller den Finanstilsynet har utpekt, skal etter bestemmelsens tredje ledd offentliggjøre meldingen etter reglene i verdipapirhandelloven § 5-12 (som omtalt under kapittel 6.1 over). Finanstilsynet har utpekt Oslo Børs som mottaker av slike meldinger for aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Hvorvidt en primærinnsider i en utsteder med aksjer opptatt til handel på regulert marked i Norge omfattes av verdipapirhandellovens meldeplikt – eller en annen EØS-stats regler om meldeplikt – avhenger av om Norge er hjemstat eller vertsstat for utsteder. Meldeplikten etter verdipapirhandelloven vil kun komme til anvendelse dersom den relevante utsteder har Norge som hjemstat. Verdipapirhandellovens meldepliktregler vil således komme til anvendelse på relevante handler foretatt av primærinnsider i (i) norske selskaper med aksjer notert på et regulert marked innenfor EØS, og (ii) selskap fra land utenfor EØS dersom norske myndigheter er prospektmyndigheten for selskapet.

7.1.2 Forventet EØS-rett

7.1.2.1 Innledning

I fortalen til MAR punkt 58 fremheves det at større åpenhet om transaksjoner gjennomført av såkalte primærinnsidere3 på utstedernivå og eventuelt nærstående personer til disse, utgjør preventive tiltak mot markedsmisbruk, særlig innsidehandel. Offentliggjøring av slike transaksjoner på individnivå fremheves videre som en særlig verdifull kilde til informasjon for investorene. I fortalens punkt 59 trekkes det frem at slike meldinger i tillegg til å være en viktig informasjonskilde for markedsaktører også utgjør et tilleggsverktøy for tilsynsmyndighetene i deres overvåkning av markedet.

7.1.2.2 Definisjonen av primærinnsidere og nærstående

Primærinnsidere («persons discharging managerial responsibilities») er definert i MAR artikkel 3 nr. 1 punkt 25 som en person i en utsteder, en markedsdeltaker i utslippskvotemarkedet eller annet foretak referert til i artikkel 19 nr. 10 som er:

 • «(a) a member of the administrative, management or supervisory body of that entity; or

 • (b) a senior executive who is not a member of the bodies referred to in point (a), who has regular access to inside information relating directly or indirectly to that entity and power to take managerial decisions affecting the future developments and business prospects of that entity;»

Nærstående er definert i MAR artikkel 3 nr. 1 punkt 26 som

 • «(a) a spouse, or a partner considered to be equivalent to a spouse in accordance with national law;

 • (b) a dependent child, in accordance with national law;

 • (c) a relative who has shared the same household for at least one year on the date of the transaction concerned; or

 • (d) a legal person, trust or partnership, the managerial responsibilities of which are discharged by a person discharging managerial responsibilities or by a person referred to in point (a), (b) or (c), or which is directly or indirectly controlled by such a person, or4 which is set up for the benefit of such a person, or the economic interests of which are substantially equivalent to those of such a person;»

7.1.2.3 Meldeplikten

Meldeplikten for primærinnsidere følger av MAR artikkel 19 nr. 1.

Primærinnsidere, samt deres nærstående, skal sende melding til utstederen eller markedsdeltakeren i utslippskvotemarkedet og tilsynsmyndigheten som angitt i bestemmelsens nr. 2:

 1. med hensyn til utstedere, av enhver transaksjon utført for egen regning vedrørende aksjene eller gjeldsinstrumentene til denne utstederen eller til derivater eller andre finansielle instrumenter knyttet til disse, eller

 2. med hensyn til markedsdeltakere i utslippskvotemarkedet, for hver transaksjon som utføres for egen regning hva gjelder utslippskvoter, til auksjonerte produkter basert på disse eller til derivater knyttet til disse.

Slike meldinger skal sendes straks og ikke senere enn tre virkedager etter transaksjonsdatoen.

Meldeplikten inntrer når det totale transaksjonsvolumet har nådd terskelen som følger av enten bestemmelsens nr. 8 eller nr. 9 innenfor et kalenderår som beskrevet under kapittel 7.1.2.4.

7.1.2.4 Beløpsterskler for meldeplikt

Bestemmelsens nr. 8 fastsetter en beløpsterskel før meldeplikten etter bestemmelsens nr. 1 inntrer. Meldeplikten etter bestemmelsen skal gjelde for enhver etterfølgende transaksjon når et samlet beløp tilsvarende EUR 5 000 er oppnådd innenfor et kalenderår. Terskelen på EUR 5 000 skal beregnes ved å legge sammen, uten å nette, alle transaksjoner som omfattes av artikkel 19 nr. 1.

Etter bestemmelsens neste punkt kan tilsynsmyndigheten beslutte å øke beløpsterskelen nevnt over til EUR 20 000 og skal i så fall underrette ESMA om sin beslutning og begrunnelsen for beslutningen om å øke terskelen, med eksplisitt henvisning til markedsforhold, før den nye terskelen kommer til anvendelse. ESMA skal offentliggjøre en liste over beløpsterskler, samt begrunnelsene gitt av tilsynsmyndigheter for slike terskler, på sin nettside i henhold til artikkel 19.

Hvordan beløpstersklene skal beregnes dersom handelen er gjort i en annen valuta enn EUR er adressert i ESMA Q&A. Her fremgår det at vekslingskursen som skal benyttes er den offisielle daglige spot-kursen per utløpet av virkedagen handelen ble gjennomført. Hvis mulig skal vekslingskursen som offentliggjøres av Den europeiske sentralbanken benyttes. ESMA gir i dokumentet videre en veiledning til hvordan beløpstersklene skal beregnes der transaksjonen ikke er et ordinært kjøp, f.eks. arv eller gave.

Av samme dokument fremgår det at beløpene primærinnsideren og hver av primærinnsiderens nærstående har handlet for ikke skal legges sammen ved beregningen av om terskelen er overskredet. Dette eksemplifiseres som følger:

«A practical example is a CEO buying 4.000 EUR of equity and her spouse buying another 2.000 EUR. In such a case, none of them has reached the 5.000 EUR threshold and thus a notification is not required.»

7.1.2.5 Unntak for enkelte finansielle instrumenter

Gjennom referanseindeksforordningen5, som i likhet med MAR per dags dato ikke er innlemmet i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk rett, ble det gjort endringer i MAR artikkel 19. Endringen innebærer blant annet at artikkel 19 får et nytt punkt «1a». Etter nye artikkel 19 nr. 1a, skal meldeplikten etter artikkel 19 nr. 1 ikke komme til anvendelse på transaksjoner i finansielle instrumenter knyttet til utsteders aksjer eller gjeldsinstrumenter dersom følgende vilkår er oppfylt:

 • «(a)the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer’s shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking;

 • (b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer’s shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio’s assets;

 • (c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer’s shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer’s shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b).»

Dersom informasjon om investeringssammensetningen til et kollektivt investeringsforetak eller investeringsporteføljens eksponering ikke er tilgjengelig, skal primærinnsideren eller en nærstående av en primærinnsider gjøre alle fornuftige tiltak for å avklare dette.

7.1.2.6 Tilsynsmyndigheten og relevante meldepliktsregler

Hvilken tilsynsmyndighet som meldingene skal sendes til reguleres av artikkel 19 nr. 2. Ved anvendelsen av artikkel 19 nr. 1 skal alle transaksjoner som utføres for egen regning av primærinnsidere og deres nærstående meldes til tilsynsmyndigheten i det landet hvis meldeplikt vedkommende er underlagt.

Som følge av at det i artikkel 19 er inntatt en mulighet til å velge alternativ regulering hva gjelder beløpsterskel, vil hvilken stats meldepliktregler en meldepliktig person er underlagt kunne påvirke om det foreligger plikt til å melde fra om en handel eller ikke. Meldepliktsreglene som primærinnsidere og deres nærstående er underlagt skal være de reglene som gjelder i den EØS-stat hvor utstederen eller markedsdeltakeren i utslippskvotemarkedet er registrert. Meldinger skal sendes innen tre virkedager fra transaksjonsdatoen til tilsynsmyndigheten i denne EØS-staten. Dersom utsteder ikke er registrert i en EØS-stat, skal meldingen sendes til tilsynsmyndigheten i hjemstaten i henhold til underpunkt (i) i artikkel 2 nr. 1 i Rapporteringsdirektivet6, eller, i fravær av hjemstat etter denne regelen, til tilsynsmyndigheten for handelsplassen. Det vises til NOU 2016: 2 kapittel 2.1 for en nærmere beskrivelse.

7.1.2.7 Anvendelsesområdet

Etter artikkel 19 nr. 4 er virkeområdet for meldeplikten begrenset til primærinnsidere og deres nærstående med tilknytning til utstedere som

 1. har søkt eller hvor de finansielle instrumentene er notert på et regulert marked, eller

 2. i tilfelle et instrument kun handles på en MHF eller OHF, har godkjent handel av deres finansielle instrumenter på en MHF eller OHF eller har søkt om opptak til handel av deres finansielle instrumenter på en MHF.

7.1.2.8 Plikt til å informere om meldeplikt og opprette liste over meldepliktige

Etter artikkel 19 nr. 5 skal utstedere og markedsdeltakere i utslippskvotemarkedet skriftlig gjøre primærinnsideren oppmerksom på disse personenes forpliktelser etter bestemmelsen. Utstedere og markedsdeltakere i utslippskvotemarkedet skal videre opprette en liste over alle primærinnsidere og deres nærstående.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at listen over primærinnsidere etter artikkel 19 er en annen liste enn den frivillige muligheten til å innføre permanente innsidere på innsidelister etter kommisjonsforordningen til artikkel 18.7

Videre skal primærinnsideren skriftlig underrette sine nærstående om deres forpliktelser i henhold til denne artikkelen og skal oppbevare en kopi av denne underrettelsen.

7.1.2.9 Offentliggjøring av meldingen

Offentliggjøring av meldingen reguleres nærmere i artikkel 19 nr. 3. Utsteder eller markedsdeltaker i utslippskvotemarkedet skal sikre at informasjonen som er meddelt etter artikkelens nr. 1 offentligjøres straks og ikke senere enn tre virkedager etter transaksjonen ved en metode som muliggjør rask tilgang til informasjonen på en ikke-diskriminerende måte i henhold til kommisjonsforordningen vedtatt i henhold til artikkel 17 nr. 10 bokstav (a) (behandlet nærmere i kapittel 6.1.2.7).

Utsteder eller markedsdeltaker i utslippskvotemarkedet skal bruke slikt medium som rimeligvis kan stoles på for effektiv formidling av informasjonen til allmenheten i hele EØS, og, hvis dette foreligger, skal den benytte den offisielt utpekte mekanismen (OAM) henvist til i artikkel 21 i Rapporteringsdirektivet.

Alternativt kan nasjonal lovgivning fastsette at tilsynsmyndigheten selv skal offentliggjøre informasjonen.

7.1.2.10 Innholdet i meldingen

Artikkelen 19 nr. 6 stiller krav til meldingen. Etter bestemmelsen skal en melding om transaksjoner beskrevet i artikkelens nr. 1 inneholde følgende informasjon:

 1. personens navn,

 2. bakgrunn for meldingen,

 3. navnet på den relevante utsteder eller markedsdeltakeren i utslippskvotemarkedet,

 4. en beskrivelse og identifisering av det finansielle instrumentet,

 5. arten av transaksjonen(e) (for eksempel kjøp eller salg), som angir om den er knyttet til utøvelse av aksjeopsjonsprogrammer eller til de konkrete eksemplene som er angitt i bestemmelsens nr. 7,

 6. dato og sted for transaksjonen(e), og

 7. pris og volum av transaksjonen(e). I tilfelle av en pantsettelse med vilkår som åpner for at verdien kan endre seg, bør dette opplyses sammen med panteverdien per pantsettelsesdatoen.

7.1.2.11 Ytterligere transaksjoner som omfattes

I tillegg til transaksjonene som fremgår av artikkel 19 nr. 1, følger det av bestemmelsens nr. 7 at følgende transaksjoner også er meldepliktige:

 1. pantsettelse eller lån av finansielle instrumenter av eller på vegne av en primærinnsider eller dennes nærstående,

 2. transaksjoner foretatt av personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, eller av en annen person, på vegne av en primærinnsider eller dennes nærstående, herunder hvor diskresjonært skjønn utøves,

 3. transaksjoner gjennomført under en livsforsikring, definert i henhold til Forsikringsdirektivet8, hvor:

  1. forsikringstakeren er en primærinnsider eller dennes nærstående,

  2. investeringsrisikoen bæres av forsikringstakeren, og

  3. forsikringstakeren har myndighet eller skjønn til å ta investeringsbeslutninger angående spesifikke instrumenter i denne livsforsikringspolisen eller til å gjennomføre transaksjoner vedrørende spesifikke instrumenter for denne livsforsikringen.

Hva gjelder a) over er det ikke nødvendig å melde en pantsettelse av, eller lignende sikkerhetsstillelse i, et finansielt instrument med mindre og først på det tidspunkt pantet eller sikkerhetsstillelsen er stilt for å sikre en bestemt kredittfasilitet.

I den utstrekning en forsikringstaker er forpliktet til å melde transaksjoner i henhold til denne artikkelen foreligger det ikke en slik meldeplikt for forsikringsselskapet.

Bakgrunnen for hvorfor pantsettelse og lån av finansielle instrumenter, samt transaksjoner der andre enn primærinnsideren utøver diskresjonært skjønn, er omfattet av meldeplikten begrunnes i fortalen til MAR punkt 58 som følger:

«[...] It is necessary to clarify that the obligation to publish those managers’ transactions also includes the pledging or lending of financial instruments, as the pledging of shares can result in a material and potentially destabilising impact on the company in the event of a sudden, unforeseen disposal. Without disclosure, the market would not know that there was the increased possibility of, for example, a significant future change in share ownership, an increase in the supply of shares to the marketplace or a loss of voting rights in that company. For that reason, notification under this Regulation is required where the pledge of the securities is made as part of a wider transaction in which the manager pledges the securities as collateral to gain credit from a third party. Additionally, full and proper market transparency is a prerequisite for the confidence of market actors and, in particular, the confidence of a company’s shareholders. It is also necessary to clarify that the obligation to publish those managers’ transactions includes transactions by another person exercising discretion for the manager. [...]»

Referanseindeksforordningen, omtalt under kapittel 7.1.2.5, innebærer også at det inntas et nytt tredje ledd i artikkel 19 nr. 7. Ved anvendelse av punkt b) over er det ikke nødvendig å melde transaksjoner utført i utsteders aksjer eller gjeldsinstrumenter eller derivater eller andre finansielle instrumenter knyttet til disse, som foretas av forvaltere i kollektive investeringsforetak som en primærinnsider eller en nærstående av en primærinnsider har investert i, forutsatt at forvalteren av det kollektive investeringsforetaket handler fullt ut diskresjonært. Kravet til at forvalteren må handle fullt ut diskresjonært innebærer at forvalteren ikke, direkte eller indirekte, skal motta instruksjoner eller forslag knyttet til porteføljesammensetningen fra investorer i det kollektive investeringsforetaket.

7.1.2.12 Meldeplikt for primærinnsidere i utslippskvotemarkedet

Etter artikkel 19 nr. 10 skal artikkel 19 også gjelde for transaksjoner foretatt av primærinnsidere i en auksjonsplattform, auksjonarius og auksjonsovervåker som er involvert i auksjonene som holdes i henhold til Auksjoneringsforordningen, og deres nærstående i den grad deres transaksjoner involverer utslippskvoter, derivater av disse eller auksjonerte produkter basert på disse. Disse personene skal varsle sine transaksjoner til auksjonsplattformene, auksjonariusene eller auksjonsovervåkeren de er primærinnsider i og til tilsynsmyndigheten hvor den aktuelle auksjonsplattformen, auksjonarius eller auksjonsovervåkeren er registrert. Informasjonen som meldes skal offentliggjøres av auksjonsplattformene, auksjonarius, auksjonsovervåkeren eller tilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 19 nr. 3.

7.1.2.13 Utfyllende regler i kommisjonsforordninger

I medhold av artikkel 19 nr. 13 og 14 er kommisjonsforordning (EU) 2016/5229 vedtatt. Denne spesifiserer hvilke typer transaksjoner som utløser meldeplikten etter artikkel 19 nr. 1. I kommisjonsforordningen artikkel 10 nr. 2 listes det opp 16 forskjellige transaksjonstyper som skal omfattes av meldepliktbestemmelsen:

«Those notified transactions shall include the following:
 • (a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;

 • (b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;

 • (c) entering into or exercise of equity swaps;

 • (d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;

 • (e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;

 • (f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;

 • (g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;

 • (h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;

 • (i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;

 • (j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;

 • (k) gifts and donations made or received, and inheritance received;

 • (l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;

 • (m) transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council (4), insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;

 • (n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;

 • (o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;

 • (p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto.»

Kommisjonsforordning (EU) 2016/52310, vedtatt i medhold av artikkel 19 nr. 15, gir presiseringer knyttet til format og en mal for hvordan meldepliktige handler skal meldes og offentliggjøres. Etter kommisjonsforordningen artikkel 2 pålegges primærinnsiderne og deres nærstående å benytte malen inntatt i vedlegget til kommisjonsforordningen ved innsendelse av meldinger etter artikkel 19 nr. 1. Videre følger det at meldingene skal sendes elektronisk på en måte som sikrer fullstendigheten, integriteten og konfidensialiteten av opplysningene ved oversendelse og som gir sikkerhet for kilden til opplysningene.

7.1.3 Utvalgets vurderinger

Hvilke typer transaksjoner som kan utløse meldeplikt utvides ved gjennomføringen av MAR sammenlignet med norsk rett. I tillegg til «kjøp, salg, bytte eller tegning av aksjer» som i dag omfattes av verdipapirhandelloven § 4-2, vil også blant annet aksjer mottatt ved gaver og arv være meldepliktige.

Listen over hvilke personer som utgjør primærinnsidere etter verdipapirhandelloven § 3-6 er mer omfattende enn det som fulgte av minimumskravet etter MAD I, blant annet ved at også ledende ansatt og styremedlem i foretak i samme konsern som normalt kan antas å få tilgang til innsideinformasjon og ekstern revisor omfattes. Personene som anses som «primærinnsidere» etter meldepliktsreguleringen i MAR tilsvarer personkretsen som omfattes av MAD I, men slik at det etter MAR også kan være primærinnsidere i forbindelse med utslippskvoter. Etter verdipapirhandelloven § 4-2 gjelder meldeplikt også for utsteders handel i egne aksjer, samt for foretak som eier aksjer i et annet foretak som er notert på regulert marked, og som på grunn av eierskapet er representert i vedkommende foretaks styre, sin handel i aksjer utstedt av det noterte foretaket. Denne meldeplikten fulgte ikke av MAD I og er heller ikke innført gjennom MAR. Gjennomføring av MAR i norsk rett innebærer således at meldeplikten får et snevrere anvendelsesområde hva gjelder hvilke personer som anses som primærinnsidere (eller meldepliktige som primærinnsidere), samtidig som at virkeområdet utvides til å også gjelde i forbindelse med utslippskvoter. Utsteder vil likevel kunne være forpliktet til å offentliggjøre informasjon om handel i egne aksjer dersom slik informasjon utgjør innsideinformasjon eller dersom handlene som foretas skal kvalifisere som et tilbakekjøpsprogram som omfattes av MAR artikkel 5.

Etter gjeldende rett er det videre primærinnsideren, og ikke primærinnsiderens nærstående, som er pålagt meldeplikt. Ved gjennomføring av MAR vil meldeplikten påhvile primærinnsiderens nærstående direkte. Definisjonen av nærstående vil også utvides sammenlignet med gjeldende rett og MAD I. Dette særlig som følge av MAR artikkel 3 nr. 1 punkt 26 underpunkt d) (som omtalt i kapittel 7.1.2.1) hvoretter selskaper der en primærinnsider eller en primærinnsiders personlige nærstående har en ledende posisjon kan være underlagt meldeplikt, selv om hverken primærinnsideren eller dennes nærstående har eierskap i det relevante selskapet. MAR artikkel 3 nr. 1 punkt 26 underpunkt d) innebærer blant annet at dersom person A er styremedlem i selskapene B og C, som begge har opptatt aksjer til handel på et regulert marked innenfor EØS, vil B og C være pålagt meldeplikt ved handel i henholdsvis Cs og Bs aksjer.

Bestemmelsens anvendelsesområde innsnevres også sammenlignet med gjeldende norsk rett og MAD I ved at det innføres en beløpsterskel før meldeplikten inntrer, i motsetning til at enhver transaksjon skal utløse slik plikt.

Innholdet i meldingen som skal sendes er videre tilsvarende som under MAD I med noen mindre språklige justeringer og tilpasning for at også meldeplikten skal gjelde i forbindelse med utslippskvoter.

Videre utvides anvendelsesområdet sammenlignet med gjeldende rett ved at anvendelsesområdet ikke er begrenset til utstedere av aksjer (og etter norsk rett også egenkapitalbevis) som er søkt eller opptatt til notering på regulert marked, men også omfatter utstedere (i) med andre finansielle instrumenter som er søkt eller opptatt til notering på et regulert marked, eller (ii) for utstedere med finansielle instrumenter som kun handles på MHF eller OHF; utstedere som har godkjent handel av deres finansielle instrumenter på en MHF eller OHF eller har søkt om opptak til handel av deres finansielle instrumenter på en MHF. Utvidelsen gjelder således både type finansielle instrumenter og handelsplassene disse er søkt, godkjent eller opptatt til handel på.

Transaksjonene som omfattes av meldeplikten utvides ytterligere i MAR ved at det innføres meldeplikt for pantsettelse eller lån av finansielle instrumenter, derivater og andre finansielle instrumenter basert på utsteders aksjer eller gjeldsinstrumenter. Det presiseres også at transaksjoner gjennomført av andre enn primærinnsideren eller dennes nærstående, på deres vegne eller for deres regning, omfattes av meldeplikten selv om disse utøver diskresjonært skjønn ved transaksjonen. I forlengelsen av dette er typer transaksjoner som omfattes i betydelig større grad presisert gjennom kommisjonsforordningen enn det som følger av gjeldende rett. På den annen side reduseres omfanget transaksjoner som omfattes av meldeplikten sammenlignet med gjeldende rett noe ved at det innføres en beløpsterskel på EUR 5 000 per kalenderår før meldeplikten inntrer.

I motsetning til MAD I gir MAR en særskilt plikt for utstedere og markedsdeltakere til skriftlig å informere primærinnsiderne om deres forpliktelser. Tilsvarende plikter primærinnsiderne å informere sine nærstående skriftlig om deres forpliktelser.

Fristen for å sende primærinnsidermelding etter tredje kommisjonsdirektiv artikkel 6 var fem virkedager etter transaksjonen. Videre følger det av MAD I artikkel 6 nr. 4 siste punkt at EØS-staten skal sørge for at informasjon om slike handler er tilgjengelig «as soon as possible». Etter MAR artikkel 19 nr. 1 skal meldingen sendes straks («promptly») og ikke senere enn tre virkedager etter transaksjonen. Etter gjeldende norsk rett er det et krav om at primærinnsidermeldinger sendes straks og senest innen åpningen av regulert marked dagen etter transaksjonen.

MAR åpner for at nasjonal lovgivning kan bestemme at tilsynsmyndigheten skal offentliggjøre primærinnsidemeldinger i stedet for den relevante utsteder eller markedsdeltaker i utslippskvotemarkedet. Utvalget har ikke funnet grunnlag for å fravike hovedregelen i MAR på dette punkt. Bakgrunnen for dette er til dels at det antas å være enklere for utsteder enn tilsynsmyndigheten å verifisere at mottatte meldinger faktisk stammer fra en primærinnsider (eller en primærinnsiders nærstående), samt at utstedere vil ha mulighet til å offentliggjøre meldingen også utenfor handelsplassens åpningstid. Gitt at primærinnsideren eller dennes nærstående vil ha en tilknytning til utsteder (eventuelt en indirekte tilknytning for nærstående) antas det også å være enklere å koordinere en offentliggjøring av meldingen med utsteder enn med tilsynsmyndigheten. Gjennomføringen av MAR i norsk rett vil således medføre en ny forpliktelse for utstedere, men kostnadene ved denne forpliktelsen antas å være begrenset.

Utvalget foreslår at verdipapirhandelloven §§ 4-2 og 4-4 første ledd oppheves fordi disse erstattes av MAR artikkel 19. Videre foreslår utvalget at henvisningen til meldeplikt i forskrift om innsendelse og offentliggjøring i forbindelse med flagge- og meldepliktig verdipapirhandel, samt delegering av myndighet til å unnta fra språkkrav etter verdipapirhandelloven, endres til å ikke lenger omfatte meldeplikten.

Meldeplikten etter MAR artikkel 19 gjelder etter forordningens ordlyd kun for aksjer og gjeldsinstrumenter. Etter utvalgets vurdering gjør de samme hensyn bak meldeplikten seg like gjeldende for primærinnsideres handel i egenkapitalbevis. Utvalget foreslår derfor at det i inkorporasjonsbestemmelsen for MAR inntas en bestemmelse om at meldeplikten i MAR artikkel 19 gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis. Egenkapitalbevis er et særnorsk finansielt instrument og utvalget anser ikke en slik tilleggsbestemmelse for å være i strid med formålet om å skape et felleseuropeisk regelverk for markedsmisbruk.

Videre foreslår utvalget at det inntas en forskriftshjemmel i verdipapirhandelloven for Finanstilsynet til å øke beløpsterskelen for meldeplikt etter MAR artikkel 19, innenfor rammene av artikkel 19 nr. 9.

Endelig foreslår utvalget at de utfyllende reglene i kommisjonsforordningene (EU) 2016/522 og (EU) 2016/523, omtalt i kapittel 7.1.2.13, inntas i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

7.2 Handelsforbud for primærinnsidere i forbindelse med finansiell rapportering

7.2.1 Gjeldende rett

Frem til 2001 nedla verdipapirhandelloven av 1997 et forbud mot at personer i en personkrets lignende dagens angivelse av primærinnsidere kunne handle i finansielle instrumenter utstedt av foretaket de var tilknyttet, i en periode på to måneder før offentliggjøring av styrets forslag til årsregnskap eller offentliggjøring av foreløpig årsregnskap dersom dette var tidligere. Tilsvarende forbud gjaldt i en måned før offentliggjøring av delårsrapporter.

Etter at handelsforbudet ble opphevet, har det ikke vært innført lignende handelsforbud. Hvorvidt en primærinnsider kan handle i finansielle instrumenter utstedt av foretaket vedkommende er tilknyttet har således måtte vært basert på en vurdering av om vedkommende besitter innsideinformasjon og om handelen vil være misbruk av denne (på lik linje som for øvrige markedsaktører).

7.2.2 Forventet EØS-rett

7.2.2.1 Handelsforbud

Gjennom MAR artikkel 19 nr. 11 gjeninnføres det et handelsforbud for primærinnsidere i forbindelse med finansiell rapportering. Bestemmelsen griper ikke inn i forbudet mot innsidehandel eller markedsmanipulasjon i MAR i henholdsvis artikkel 14 og 15. Etter bestemmelsen forbys en primærinnsider, for egen eller for andres regning, direkte eller indirekte å utføre transaksjoner knyttet til utsteders aksjer eller gjeldsinstrumenter eller til derivater eller andre finansielle instrumenter knyttet til disse, i en periode på 30 kalenderdager før offentliggjøring av en finansiell rapport eller årsrapport som utsteder er forpliktet til å offentliggjøre i henhold til:

 1. reglene for handelsplassen der utstederes aksjer er opptatt til handel, eller

 2. nasjonal rett.

Når det gjelder offentliggjøring av et årsresultat har ESMA adressert spørsmålet om forholdet mellom årsrapporter og rapportering av fjerdekvartal som et foreløpig årsresultat i ESMA Q&A. Rapportering av foreløpig årsresultat kan i noen tilfeller anses som rapportering av endelig årsresultat under bestemmelsen og utløse forutgående periode med handelsforbud:

«The term «announcement» of an interim or a year-end financial report used in Article 19(11) of MAR is the public statement whereby the issuer announces the information included in an interim or a year-end financial report that the issuer is obliged to make public according to the rules of the trading venue where the issuer’s shares are admitted to trading or national law. The date when the «announcement» is made is the end date for the thirty-day closed period.
With particular reference to the year-end financial report, the «announcement» is the public statement whereby the issuer announces, in advance to the publication of the final year-end report, the preliminary financial results agreed by the management body of the issuer and that will be included in that report. This can apply only if the disclosed preliminary financial results contain all the key information relating to the financial figures expected to be included in the year-end report. In the event the information announced in such way changes after its publication, this will not trigger another closed period but should be addressed in accordance with Article 17 of MAR.»

7.2.2.2 Unntak fra handelsforbudet

Utsteder kan likevel, i henhold til bestemmelsens nr. 12, tillate en tilknyttet primærinnsider å handle for egen eller andres regning i en periode med handelsforbud som angitt over, enten

 1. etter en konkret vurdering basert på at det foreligger usedvanlige forhold, som for eksempel alvorlige finansielle vansker, som nødvendiggjør et øyeblikkelig salg av aksjer, eller

 2. som følge av karakteren av den aktuelle handelen dersom transaksjonen er utført under, eller i tilknytning til, et aksje- eller sparingsprogram for ansatte, kvalifisering eller rett til aksjer, eller transaksjoner der den økonomiske interessen i det relevante finansielle instrumentet ikke endres.

7.2.2.3 Utfyllende regler i kommisjonsforordning

I henhold til artikkel 19 nr. 13 er det vedtatt nærmere spesifisering av omstendigheter som kan tillate handler i perioder med handelsforbud, herunder omstendigheter som vil anses som usedvanlige forhold og typer transaksjoner som kan rettferdiggjøre å tillate handel, gjennom en kommisjonsforordning.11

For at primærinnsidere skal kunne handle innenfor en lukket periode oppstiller kommisjonsforordningen artikkel 7 et tilleggskrav om at vedkommende må dokumentere at handelen ikke kan gjennomføres utenfor den lukkede perioden, samt en nærmere regulering av prosedyren for å be utsteder om tillatelse til slik handel. Videre gir artikkel 8 nærmere detaljer om hvordan usedvanlige omstendigheter som nevnt i MAR artikkel 19 nr. 12 bokstav (a) skal vurderes. Kommisjonsforordningen artikkel 9 lister opp egenskaper ved en handel i en periode med handelsforbud som kan rettferdiggjøre at slik handel gjennomføres, jf. MAR artikkel 19 nr. 12 bokstav (b).

7.2.3 Utvalgets vurderinger

Reglene om handelsforbud for primærinnsidere fulgte ikke av MAD I og følger heller ikke av verdipapirhandelloven. Det er således ikke behov for å oppheve eksisterende bestemmelser i verdipapirhandelloven eller verdipapirforskriften.

Som følge av at verdipapirforskriften § 5-5 om plikt til kvartalsrapportering for utstedere med aksjer notert på regulert marked ble opphevet med virkning fra 1. januar 2017, er det i norsk rett som hovedregel ikke lenger påbudt kvartalsrapportering for første, tredje og fjerde kvartal. Offentliggjøring av slike rapporter vil således i utgangspunktet kun medføre handelsforbud i forkant av publisering dersom utsteder er forpliktet til å offentliggjøre rapporten etter handelsplassens regelverk eller særregulering, eller hvis fjerdekvartalsrapporten anses som en offentliggjøring av årsresultat som adressert i kapittel 7.2.2.1. Utvalget nevner for ordens skyld at enkelte utstedere, for eksempel de aller fleste finansforetak, vil være forpliktet til å offentliggjøre kvartalsrapporter for samtlige kvartaler i henhold til gjeldende regnskapsforskrifter.12

Utvalget foreslår at artikkel 19 nr. 11 og 12 inkorporeres i norsk rett. Videre foreslås det at de utfyllende reglene i kommisjonsforordning (EU) 2016/522, omtalt i kapittel 7.2.2.3, inntas i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

7.3 Primærinnsideres undersøkelsesplikt

7.3.1 Gjeldende rett

Verdipapirhandelloven § 3-6 slår fast at primærinnsidere skal foreta en forsvarlig undersøkelse av om det foreligger innsideinformasjon før vedkommende foretar eller tilskynder til tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er utstedt av foretaket primærinnsideren er tilknyttet. Etter bestemmelsens annet ledd gjelder undersøkelsesplikten også ved inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjons- eller terminkontrakt eller tilsvarende rettigheter knyttet til finansielle instrumenter utstedt av foretaket samt ved tilskyndelse til slike disposisjoner. Etter bestemmelsens sjette ledd gjelder bestemmelsen tilsvarende for egenkapitalbevis.

Det følger av bestemmelsens forarbeider13 at vurderingen av om det er foretatt en forsvarlig undersøkelse vil bero på en skjønnsmessig vurdering, der vedkommende sin tilknytning til foretaket og den forestående transaksjonens art og størrelse vil være momenter av betydning.

Etter verdipapirhandelloven § 17-3 annet ledd nr. 2, er overtredelse av bestemmelsen kun straffbart dersom det foreligger innsideinformasjon i foretaket.

7.3.2 Forventet EØS-rett

Forordningen inneholder ingen regel om undersøkelsesplikt.

7.3.3 Utvalgets vurderinger

Hverken MAD I eller MAR inneholder regler om undersøkelsesplikt. Primærinnsidere vil etter MAR, uavhengig av undersøkelsesplikten, være underlagt forbudet mot innsidehandel. Gitt at formålet med MAR er å sikre et felles europeisk regelverk på området forordningen regulerer, er det utvalgets oppfatning at bestemmelsen ikke kan videreføres ved siden av gjennomføringen av MAR. Utvalget foreslår derfor at verdipapirhandelloven § 3-6 første og annet ledd oppheves.

7.4 Plikt til å oversende og oppdatere primærinnsiderlister

7.4.1 Gjeldende rett

Verdipapirhandelloven § 3-6 tredje ledd pålegger en utsteder av aksjer som er eller søkes notert på et regulert marked å føre og oversende en ajourført oversikt over utsteders primærinnsidere til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker. Oversikten skal videre omfatte foretak som er omfattet av meldeplikten som følge av eierskap i selskapet (som nærmere omtalt i kapittel 7.1.1).

Etter bestemmelsens fjerde ledd skal primærinnsidere og foretak som er meldepliktige som følge av eierskap i utsteder også oversende en ajourført oversikt over vedkommende sine nærstående, forutsatt at disse innehar aksjer utstedt av vedkommende selskap eller selskap i samme konsern. Oversikten skal også omfatte nærstående som innehar lån som er konvertible lån, tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer i vedkommende selskap eller selskap i samme konsern, uavhengig av om det finansielle instrumentet gir rett til fysisk eller finansielt oppgjør.

Etter verdipapirhandelloven § 3-6 femte ledd kan Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker utarbeide og offentliggjøre oversikter som inneholder navn på personer og foretak som nevnt i første ledd, samt type tillitsverv eller stilling i selskapet og eventuell øvrig arbeidsstilling. Endelig følger det av bestemmelsens sjette ledd at bestemmelsen gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis.

7.4.2 Forventet EØS-rett

Forordningen inneholder en plikt til å føre primærinnsidelister, som nærmere beskrevet i 7.1.2.8, men ingen eksplisitt regel om oversendelse av primærinnsiderlister til tilsynsmyndigheten eller handelsplassen. Det nevnes for ordens skyld at muligheten etter MAR til å opprette innsidelister for permanente innsidere ikke er det samme som primærinnsiderlister etter gjeldende rett.

7.4.3 Utvalgets vurderinger

Hverken MAD I eller MAR inneholder regler om oversendelse av primærinnsiderlister. Som nærmere omtalt i kapittel 10.4 skal tilsynsmyndigheten etter MAR artikkel 23 nr. 2 ha rett til å få tilgang til ethvert dokument eller data i enhver form og få utlevert eller ta en kopi av disse. Utvalget legger til grunn at tilsynsmyndigheten som følge av dette må kunne betinge seg en rett til å motta oppdaterte versjoner av listen over meldepliktige løpende dersom informasjonen i listen endres. Utvalget foreslår derfor at det inntas en forskriftshjemmel i verdipapirhandelloven som gir departementet mulighet til å fastsette nærmere regler om oversendelse av lister over meldepliktige etter MAR artikkel 19.

Utvalget foreslår at verdipapirhandelloven § 3-6 tredje, fjerde og sjette ledd oppheves.

Endelig foreslår utvalget å videreføre adgangen for Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker til å utarbeide og offentliggjøre oversikter over primærinnsidere etter verdipapirhandelloven § 3-6 femte ledd, og slik at oversikten kun gjelder personene nevnt i MAR artikkel 3 nr. 1 punkt 25.

Fotnoter

1.

Som beskrevet i aksjeloven/allmennaksjeloven § 11-1.

2.

Angitt som slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd, allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd eller selskapsloven § 1-2 annet ledd.

3.

«Primærinnsidere» er ikke et begrep som benyttes i MAR, men benyttes i gjeldende rett om personene som omfattes av verdipapirhandelloven § 3-6 første ledd. MAR benytter begrepet «persons dischargning managerial responsibilites». Utvalget bruker likevel begrepet primærinnsidere gjennomgående i teksten da dette er et innarbeidet begrep i norsk rett.

4.

«or» ble lagt til ved Corrigendum to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

5.

Regulation (EU) 2016/1011 of the European parliament and of the council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014.

6.

Direktiv 2004/109/EF.

7.

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the precise format of insider lists and for updating insider lists in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council.

8.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009.

9.

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for certain third countries public bodies and central banks, the indicators of market manipulation, the disclosure thresholds, the competent authority for notifications of delays, the permission for trading during closed periods and types of notifiable managers' transactions.

10.

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/523 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the format and template for notification and public disclosure of managers' transactions in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council.

11.

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for certain third countries public bodies and central banks, the indicators of market manipulation, the disclosure thresholds, the competent authority for notifications of delays, the permission for trading during closed periods and types of notifiable managers' transactions.

12.

Se f.eks. Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak (FOR-1998-12-16-1240), Forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak (FOR-2015-12-18-1775) og Forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak (FOR-2015-12-18-1824).

13.

Ot.prp. nr. 12 (2004–2005).

Til forsiden