NOU 2017: 14

Nye regler om markedsmisbruk – sanksjoner og straff — Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen og gjennomgang av verdipapirhandellovens regler om sanksjoner og straff

Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs forordning (EU) nr. 596/ 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen), samt styrking av tilsyns- og sanksjonsvirkemidler. Hovedformålet med reguleringen er å bidra til velfungerende og trygge markeder med økt investorbeskyttelse. Markedsmisbruk kan forekomme på tvers av handelsplasser og finansielle instrumenter. Lovforslaget innebærer derfor at reglene om markedsmisbruk kommer til anvendelse på flere finansielle instrumenter, og på flere handelsplasser enn etter dagens regler. Forbudet mot innsidehandel og markedsmanipulasjon opprettholdes, men med et utvidet anvendelsesområde. Det samme gjelder forbudet mot ulovlig spredning av innsideinformasjon. Det kommer nye regler om markedssonderinger, endring av kravet til føring av innsidelister, og reglene om meldepliktig verdipapirhandel skjerpes.

Les dokumentet