Historisk arkiv

Utredning nr. 3 fra Verdipapirlovutvalget: Markedsmisbruk – sanksjoner og straff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin tredje rapport til Finansdepartementet med forslag til vesentlige endringer i verdipapirhandellovens regler om markedsmisbruk, sanksjoner og straff.

Utvalget ble oppnevnt 22. mai 2015, og skal komme med forslag til gjennomføring av EUs reviderte regelverk på verdipapirområdet i norsk rett. Videre skal utvalget blant annet foreta en helhetlig gjennomgang av reglene om tilbudsplikt, børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, samt prosessuelle regler for klagenemnd og for domstolene der offentligrettslig kompetanse er delegert til et regulert marked. Verdipapirlovutvalget ledes av Filip Truyen, professor ved Universitetet i Bergen og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Den utredningen som nå er fremlagt behandler gjennomføringen i norsk rett av forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk (MAR). Det foretas også en samlet gjennomgang av sanksjonsbestemmelsene i verdipapirhandelloven.

Eksisterende norske regler på området som er dekket av MAR, må oppheves og erstattes med forordningsteksten. Dette gjelder blant annet verdipapirhandellovens definisjon av innsideinformasjon, forbudet mot innsidehandel, forbudet mot markedsmanipulasjon, samt regler om håndtering av innsideinformasjon, innsidelister og utsteders løpende informasjonsplikt.

Materielt sett innebærer gjennomføringen av MAR at anvendelsesområdet for reglene om markedsmisbruk utvides. Videre presiserer forordningen at hvert enkelt stadium i en trinnvis prosess kan utgjøre innsideinformasjon. Det fremgår også at selskapsanalyser under gitte omstendigheter kan være innsideinformasjon i seg selv. Forbudet mot innsidehandel endres ved at forordningen fastslår at bruk av innsideinformasjon ved å kansellere eller endre en ordre også skal anses som innsidehandel, hvilket innebærer en endring av norsk rett. "Legitimate behaviour" omfattes ikke av forbudet mot innsidehandel. Unntaket gjelder blant annet for en lang rekke aktiviteter foretatt av personer med oppgaver i markedet, for eksempel meglere som passivt utfører ordre på vegne av kunder, samt prisstillervirksomhet.

Forbudet mot ulovlig spredning av innsideinformasjon videreføres. Det gis nye regler om "market-sounding", altså kommunikasjon mellom ulike interessenter i en transaksjon før transaksjonen offentliggjøres, med tanke på å måle interessen for transaksjonen og vilkårene for denne.

Kravet til føring av innsidelister endres. Reglene om meldepliktig verdipapirhandel skjerpes blant annet ved at såkalte "primærinnsideres" nærstående får en selvstendig plikt til å offentliggjøre egne handler. Det innføres videre regler om handelsforbud for primærinnsidere. Dette innebærer forbud mot å handle både for egen og fremmed regning i utstederforetaket de er tilknyttet, i en periode på 30 kalenderdager før nærmere angitt finansiell rapportering offentliggjøres.

Virkeområdet for forbudet mot markedsmanipulasjon utvides noe.

Verdipapirlovutvalget foretar en samlet gjennomgang av straffebestemmelsene i verdipapirhandelloven. Utvalget foreslår nye og mer omfattende regler om overtredelsesgebyr. Brudd på reglene om innsidehandel og markedsmanipulasjon forbeholdes imidlertid strafferettslige sanksjoner. Strafferammen for brudd på reglene om spredning av innsideinformasjon forslås skjerpet fra ett til fire års fengsel.

Utvalget skal avgi ytterligere to utredninger.

Spørsmål om utredningen kan rettes til utvalgets leder, Filip Truyen: