Historisk arkiv

Om markedsmisbruksforordningen mv.

Verdipapirlovutvalgets tredje delutredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin tredje delrapport til Finansdepartementet. Rapporten inneholder forslag til endringer i verdipapirhandellovens regler om markedsmisbruk, sanksjoner og straff.

Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs forordning (EU) nr. 596/ 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen), samt styrking av tilsyns- og sanksjonsvirkemidler.

Hovedformålet er å bidra til mer velfungerende markeder gjennom enhetlig og effektiv regulering av markedsmisbruk i EØS-området, og mellom ulike handelsplasser og finansielle instrumenter.

Lovforslagene er nærmere omtalt i pressemeldingen fra utvalget.

Utredningen vil snarlig bli sendt på alminnelig høring.

Verdipapirlovutvalget ble oppnevnt 22.mai 2015 og avga første delutredning om gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet (flagging og periodisk rapportering) til Finansdepartementet februar 2016.. Andre delutredning om gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til MIFID II og MiFIR, ble avgitt i januar 2017 og har vært på høring frem til mai 2017.

I tillegg til denne tredje delutredningen skal utvalget utarbeide forslag til gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til EUs nye prospektforordning, samt reviderte regler om tilbudsplikt og enkelte andre forhold.

 

Les mer: