Historisk arkiv

Nytt lovutvalg på verdipapirområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan kommende EØS-regler på verdipapirområdet skal gjennomføres i norsk rett.

EU har vedtatt direktiver og forordninger som erstatter eller endrer tre direktiver på verdipapirområdet, henholdsvis MiFID («Markets in Financial Instruments Directive»), rapporteringsdirektivet og markedsmisbruksdirektivet. De vedtatte reglene er EØS-relevante og forventes tatt inn i EØS-avtalen. Utvalget skal komme med forslag til gjennomføring av EUs reviderte verdipapirregelverk i norsk rett.

Utvalget skal gå gjennom børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, og utrede behovet for eventuelle lovendringer. Utvalget skal utrede muligheten for ytterligere nasjonal regulering for å sikre forbrukerbeskyttelse for kunder av verdipapirforetak. Utvalget skal også vurdere behov for revisjon av reglene om tilbudsplikt og frivillig tilbud ved oppkjøp av selskap notert på regulert marked.

Utvalget ledes av Filip Truyen, professor ved Universitetet  i Bergen og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Mandatet til utvalget er delt i tre deler. Utvalget skal levere første utredning i desember 2015, og siste utredning innen juni 2017.