Høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen – sanksjoner og straff

Finansdepartementet sender med dette Verdipapirlovutvalgets tredje delutredning, NOU 2017: 14, på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2017

Vår ref.: 16/550 FMA

Utredningen fra Verdipapirlovutvalget inneholder utkast til regler som tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs forordning (EU) nr. 596/ 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen), samt styrking av tilsyns- og sanksjonsvirkemidler.

Hovedformålet med reguleringen er å bidra til velfungerende og trygge markeder med økt investorbeskyttelse. Markedsmisbruk kan forekomme på tvers av handelsplasser og finansielle instrumenter. Lovforslaget innebærer derfor at reglene om markedsmisbruk kommer til anvendelse på flere finansielle instrumenter, og på flere handelsplasser enn etter dagens regler. Forbudet mot innsidehandel og markedsmanipulasjon opprettholdes, men med et utvidet anvendelsesområde. Det samme gjelder forbudet mot ulovlig spredning av innsideinformasjon. Det foreslås nye regler om markedssonderinger, endring av kravet til føring av innsidelister, og reglene om meldepliktig verdipapirhandel skjerpes.

Verdipapirlovutvalget foretar også en samlet gjennomgang av straffebestemmelsene i verdipapirhandelloven. Utvalget foreslår nye og mer omfattende regler om overtredelsesgebyr. Brudd på reglene om innsidehandel og markedsmanipulasjon forbeholdes imidlertid strafferettslige sanksjoner. Strafferammen for brudd på reglene om spredning av innsideinformasjon forslås skjerpet fra ett til fire års fengsel.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 31. oktober 2017.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo NUF
Nordic Trustee ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Norges Bank
Den norske Revisorforening
Norges Handelshøyskole
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening 
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
SIX x-clear Norway
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM