NOU 2018: 6

Varsling – verdier og vern — Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

Referanser og litteratur

Offentlige publikasjoner mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2005) Ansattes ytringsfrihet, Arbeidsgrupperapport avgitt 21. desember 2005.

Besl. O. nr. 96 (2004–2005) Om vedtak til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) .

Besl. O. nr. 4 (2006–2007) Om vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling).

Innst. O. nr. 100 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Innst. O. nr. 6 (2006–2007) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling).

NOU 1999: 27 «Ytringsfrihed bør finde Sted» – Forslag til ny Grunnlov § 100.

NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget – Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst.

NOU 2009: 9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner – Særskilt oppnevnte offentlige kommisjoner.

NOU 2011: 12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag.

NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker.

NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Ot.prp. nr. 24 (2005–2006) Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Ot.prp. nr. 53 (2005–2006) Om lov om endringer i straffeloven 1902 og utleveringsloven (gjennomføring av FN-konvensjonen mot korrupsjon).

Ot.prp. nr. 84 (2005–2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling).

St.meld. nr. 26 (2003–2004) Om endring av Grunnloven § 100.

St.meld. nr. 19 (2008–2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap.

Prop. 115 L (2012–2013) Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).

Prop. 72 L (2016–2017) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid).

Prop. 80 L (2016–2017) Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven).

Prop. 1 S (2017–2018) For budsjettåret 2018. Arbeids- og sosialdepartementet.

Fafo-rapporter om varsling

Fafo 2010: Trygstad, S. C. (2010) Med rett til å varsle…men hjelper det, og er det lurt? Fafo-rapport 2010:08.

Fafo 2014 II: Trygstad, S. C., Skivenes, M., Steen, J. R. og Ødegård, A. M. Evaluering av varslingsbestemmelsene (2014). Fafo-rapport 2014:05.

Fafo 2016 I: Trygstad, S. C. og Ødegård, A. M. (2016) Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016. Rapportserie om varsling og ytring. Fafo-rapport 2016:33.

Fafo 2016 II: Ødegård, A. M., Trygstad, S. C. og Steen, J. R. (2016) Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund. Rapportserie om varsling og ytring. Fafo-rapport 2016:34.

Fafo 2017 I: Trygstad, S. C. (2017) Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser. Fafo-notat 2017:03.

Fafo 2017 II: Trygstad, S. C., Ødegård A. M., Skivenes, M. og Svarstad, E. (2017) Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Fafo-rapport 2017:04.

Fafo 2018: Trygstad, S. C., og Ødegård, A. M. (2018) Varsling i norsk arbeidsliv. Den det varsles om, mottak og håndtering. Fafo-notat 2018:06.

Annen litteratur

Agryris, C. (1982). The executive mind and double-loop learning. Organizational Dynamics, 11(2), 5-22. doi:10.1016/0090-2616(82)90002-X.

Alford, C. F. (1999). Whistle-blowers – How much we can learn from them depends on how much we can give up. American Behavioral Scientist, 43(2), 264–277. doi:Doi 10.1177/00027649921955254.

Alsos, K., Jesnes, K., Sletvold Øistad, B. og Nesheim, T. (2017). Når sjefen er en app. Fafo-rapport 2017:41.

Andås, K., Solum, V. og Søreide T. (2017). Bør varslere belønnes? Magma 0217.

Arntzen de Besche (2013). Evaluering av varslingsreglene. En gjennomgang og analyse av rettspraksis og Sivilombudsmannens praksis. Rapport til Arbeidsdepartementet.

Auglend, R. L. og Jakhelln, H. (2017). Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt. Arbeidsrett vol. 14 nr. 2, 2017, s. 183–219.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., og Vohs, K., D. (2001). Bad is stronger than good. Review of general psychology, 5(4), 323–370.

Bjørkelo, B. (2010). Whistleblowing at work. Antecedents and consequences. Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d). Universitetet i Bergen.

Bjørkelo, B., Einarsen, S., Nielsen, M. B., og Matthiesen, S. B. (2011). Silence is golden? Characteristics and experiences of self-reported whistleblowers. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(2), 206–238. doi:10.1080/13594320903338884.

Bjørkelo, B., Matthiesen, S. B., og Einarsen, S. (2008). Varslingens mange ansikter: en oppsummering av forskning og litteratur om varsling i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 25(1), 1–19.

Brown, A. J. (red.) (2008): Whistleblowing in the Australian Public Sector. Canberra: The Australian National University.

Brown A.J., Lewis D., Moberly R. og Vandekerckhove W. [red.] (2014). International Handbook on Whistleblowing Research.

Devine, T. og Maassarani, T. F. (2011): The Corporate Whistleblower’s Survival Guide. Berret-Hoehler Publishers Inc.

Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei? Om direktoratenes rolle i gjennomføring av nasjonal politikk.

Difi-rapport 2014:2 Viltvoksende nemnder? Om organisering og regulering av statlige klagenemnder.

Enjolras, B., Rasmussen, T. og Steen-Johansen, K. [red.] (2014), Status for ytringsfriheten i Norge. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Eriksen, B. (2016). Arbeidstakers rett til å varsle om «kritikkverdige forhold» etter arbeidsmiljøloven § 2-4 (1). Med særlig vekt på varsling i aksjeselskap. Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d). Universitetet i Bergen.

Evju, S. (2010) Arbeidsrett: Utvalgte arikler 2001–2010. Oslo: Universitetsforlaget.

Falkum, E., Ingelsrud, M. H., Nordrik, B. (2016) Medbestemmelsesbarometeret 2016. AFI FOU resultat 2016:08.

Falkum, E., Nordrik, B. (2016). Norsk Ledelsesbarometer 2016. AFI.

Falkum, E., Nordrik, B. og Drange, I. (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Delrapport 2. Tillit, konflikt og omstilling. Lederne.

Fougner, J. (2016). Endring i arbeidsforhold. Styringsrett og arbeidsplikt. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

French, J. R., Raven, B., og Cartwright, D. (1959). The bases of social power. Classics of organization theory, 7.

Gerhardsen, E. (1931/ 2000). Tillitsmannen.

Gerhardsen, E (2006). Tillitsmannen: en håndbok for tillitsvalgte. Oslo: Gyldendal akademisk.

Greene, A. D., og Latting, J. K. (2004). Whistle-blowing as a form of advocacy: Guidelines for the practitioner and organization. Social Work, 49(2), 219–230.

Halvorsen, P. (2000). Bærum-saken – hva skjedde med arbeidsmiljøet? Tidsskrift for Norsk Legeforening, 120, 1359–1361.

Hersh, M. A. (2002). Whistleblowers – heroes or traitors?: Individual and collective responsibility for ethical behaviour Annual Reviews in Control Volume 26, Issue 2, 2002, s. 243–262.

Hind, R. og Fladmoe, A. (2013). Ytringsfrihetsbarometeret. TNS Gallup.

House, J. (1981). Work stress and social support. Phillipines: Addison Wesley Publications.

Hotvedt, M. J. og Ulseth, T. S. (2013). Arbeidsavtalen og styringsrett: Harmoni i en domsoktett. Arbeidsrett vol. 10 nr. 1, 2013, s. 112–138.

Jakhelln, H. (2006) Oversikt over arbeidsretten. 4.utgave. Oslo: Damm.

Jetlund, M. og Huseby, E. (2017). Varslingsregler i ulike land og EU/EØS. Rapport fra advokatfirmaet Schjødt på oppdrag for Arbeids- og sosidaldepartementet, avgitt 18. desember 2017. Schjødt 2017.

Kommunal- og moderniseringdepartementet (2015) Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten.

Lennane, K. J. (1993). Whistleblowing – a Health Issue. British Medical Journal, 307(6905), 667–670.

Lennane, K. J., og De Maria, W. (1998). The downside of whistleblowing. Medical Journal of Australia, 169(7), 351–352.

Lewis, D., D’Angelo, A. og Clarke, L. (2015). Industrial relations and the management of whistleblowing after the Francis report: what can be learned from the evidence? Industrial Relations Journal, 46(4), 312–327.

McDonald, S., og Ahern, K. (2000). The professional consequences of whistleblowing by nurses. Journal of Professional Nursing, 16(6), 313–321. doi:DOI 10.1053/jpnu.2000.18178.

Matthiesen, S. B. (2016). Mottak av varsling. I MAGMA, Econas Tidsskrift for økonomi og ledelse 4/2016.

Matthiesen, S. B., og Bjørkelo, B. (2008). Sladrehank skal selv ha bank. Om whistleblowing i Norge [Informers must pay. Whistleblowing in Norway]. Tidsskrift for den Norske Psykologforening, 45, s. 318–328.

Matthiesen, S. B., Bjørkelo, B. og Nielsen, M. B. (2008). Klanderverdig adferd og varsling i norsk arbeidsliv. Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) Universitetet i Bergen: Det psykologiske institutt.

Matthiesen, S. B., Bjørkelo, B., og Burke, R. J. (2011). Workplace bullying as the dark side of whistleblowing. I S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, og C. L. Cooper (red), Bullying and harassment in the workplace : developments in theory, research, and practice (2nd ed., pp. 301–324). Boca Raton, Fla: CRC Press.

Matthiesen, S. B., Knudsen, T., og Susegg, J. A. (2013). Den inspirerende lederen. Betydningen av transformasjonsledelse. I R. Rønning, W. Brochs-Haukedal, og L. Glasø (red.), Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0, s. 181–222.

McGunn, Rossi og Fernandes (2017). Estimating the Economic Benefits of Whistleblower Protection in Public Procurement. Brussels: Final Report European Commission (EU 2017).

Mesmer-Magnus, J. R. og Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of Business Ethics, 62(3):277–297.

Miceli, M. P., og Near, J. P. (1992). Blowing the whistle. The organizational and legal implications for companies and employees. New York: Lexington Books.

Miceli, M. P. og Near, J. P. (2013): An International Comparison of the Incidence of Public Sector Whistle-Blowing and the Prediction of Retaliation: Australia, Norway, and the US. Australian Journal of Public Administration, vol. 72, no. 4, pp. 433–446.

Miceli, M. P., Near, J. P. og Dworkin, T. M. (2008). Whistleblowing in organizations. New York: Routledge/Taylor & Francis Group.

Miceli, M. P., Near, J. P., Rehg, M. T., og Van Scotter, J. R. (2012). Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, proactive personality, and whistle-blowing. Human Relations, 65(8), 923–954. doi:Doi 10.1177/0018726712447004.

Midtbøen, A. H., Steen-Johnsen, K. og Thorbjørnsrud, K. [red.] (2017a). Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.

Midtbøen, A. H., Steen-Johnsen, K. og Thorbjørnsrud, K. [red.] (2017b). Offentlighetens grenser. Hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017.

Miethe, T. D. (1999). Whistleblowing at work : tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job. Boulder, Colo.: Westview Press.

Monsen, P.-Y. (2008). Muldvarp i Siemens [Mole in Siemens]. Oslo: Spartacus.

Near, J. P. (1995). Effective Whistle-Blowing. Academy of Management Review, 20(3), 679–708. doi:Doi 10.2307/258791.

Near, J. P., og Miceli, M. P. (1985). Organizational Dissidence – the Case of Whistle-Blowing. Journal of Business Ethics, 4(1), 1–16. doi:Doi 10.1007/Bf00382668.

Near, J. P., og Miceli, M. P. (1996). Whistle-blowing: Myth and reality. Journal of Management, 22(3), 507–526.

Nergaard, K. (2016). Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Nullpunktsanalyse. Fafo-rapport 2016:07.

Nergaard, K. (2017). Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende. Oppdaterte tall for 2016. Fafo-notat 2017:12.

Nergaard, K. (2018). Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016. Fafo-notat 2018:04.

Noonan, W. R. (2007). Discussing the undiscussable: a guide to overcoming defensive routines in the workplace. London: John Wiley & Sons, Inc.

OECD (2016). Committing to Effective Whistleblower Protection. OECD-rapport.

Oslo Economics (2017). Verdien av varsling. Utredning for Varslingsutvalget og Arbeids- og sosialdepartementet. OE-rapport 2017–45.

PWC (2016). Utredning av håndhevings- og virkemiddelapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet.

Rehg, M. T., Miceli, M. P., Near, J. P., og Van Scotter, J. R. (2008). Antecedents and outcomes of retaliation against whistleblowers: Gender differences and power relationships. Organization Science, 19(2), 221–240. doi:DOI 10.1287/orsc.1070.0310.

Rothschild, J., og Miethe, T. D. (1999). Whistle-blower disclosures and management retaliation – The battle to control information about organization corruption. Work and Occupations, 26(1), 107–128. doi:Doi 10.1177/0730888499026001006.

Schaefer, R. (2015) Monika-saken: Min historie – fra drapsetterforsker til varsler. Vigmostad Bjørke.

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4. utg.). San Francisco: Jossey-Bass.

Skivenes, M. og Trygstad, S. C. (2015). Explaining whistle blowing processes in the Norwegian Labour Market – power and institutional factors. Industrial Democracy in Europe, 38(1), 119–143.

Skjønberg, A. N., Hognestad, E. og Hotvedt M. J. (2017). Individuell arbeidsrett. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Juridisk.

Soeken, K. L., og Soeken, D. R. (1987). A survey of whistleblowers: Their stressors and coping strategies. Proceedings of the Hearing on H.R. 25, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, pp. 156–166.

Strader, K. D. (1993), Counterclaims against Whistleblowers: Should Counterclaims against Qui Tam Plaintiffs Be Allowed in False Claims Act Cases. University of Cincinnati Law Review 713.

Swartz, M., og Watkins, S. (2003). Power failure : the inside story of the collapse of Enron (1. utg.). New York: Doubleday.

Trygstad, S. C. og Ødegård, A. M. (2014). Varsling i arbeidslivet i Enjolras, B., Rasmussen, T. og Steen-Johansen, K. (red). Status for ytringsfriheten i Norge. Oslo: Institutt for samfunnsforskning (Fafo 2014 I).

Trygstad, S. C. (2015) Ytringsfrihet i arbeidslivet. Sosiologisk tidsskrift, nr. 1–2, 2015.

Vandekerckhove, W. (2010). European Whistleblower protection: tiers or tears?, I. D. B. Lewis (red.), A global approach to Public Interest Disclosure. USA: Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edvard Elgar.

Vandekerckhove, W. og Lewis, D. (2011). The Content of Whistleblowing Procedures: A Critical Review of Recent Official Guidelines. Journal of Business Ethics, 108 (2), 253–264.

Wiersholm (2015). «Monika-saken» Arbeidsgivers håndtering av Robin Schaefers varsling. Rapport fra advokatfirmaet Wiersholm til Justis- og beredskapsdepartementet 25. juni 2015.

Williams, K. D. (2007). Ostracism. Annu Rev Psychol, 58, 425–452. doi:10.1146/annurev.psych.58.110405.085641.

Nettsider

Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger: https://www.advokatforeningen.no/PageFiles/1092/Retningslinjer_for_private_granskninger.PDF.

Antall fagorganiserte og organisasjonsgrad i Norge: http://www.arbeidslivet.no/Lonn/Fagorganisering/Antall-fagorganiserte-og-organisasjonsgrad-i-Norge/.

Arbeidsgivernes medlemstall og organisasjonsgrad: http://www.arbeidslivet.no/Lonn/Fagorganisering/Arbeidsgivernes-medlemstall-og-organisasjonsgrad/.

Arbeidstilsynet, Årsrapport 2016: arbeidstilsynet.no/om-oss/forskning-og-rapporter/årsrapporter.

Difi, Årsrapport 2016: https://www.difi.no/sites/difino/files/arsrapport_difi_2016.pdf.

Diskrimineringsnemda, Årsrapport 2016: http://www.diskrimineringsnemnda.no/media/2030/aarsrapport-2016-scannet.pdf.

Diskrimineringsnemda, tildelingsbrev for 2018: https://www.regjeringen.no/contentassets/1dbf3597b082480cb3a9af8d76c3db43/tildelingsbrev-2018-sekretariatet-for-diskrimineringsnemnda.pdf.

Fritt Ord: Fritt Ords Pris 2015 til Robin Schaefer og Jan Erik Skog, 2. mars 2015: http://www.frittord.no/aktuelt/fritt-ords-pris-20151/ (lest 29. januar 2018).

Khrono: Tidligere teologistudent sa fra om ubehagelige opplevelser med Giske: https://khrono.no/seksuell-trakassering-trakassering-ap/tidligere-teologistudent-sa-fra-om-ubehagelige-opplevelser-med-giske/205910 (lest 2. januar 2018).

KS, Veileder om ytringsfrihet og varsling: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/samfunn-og-demokrati/etikk/17197-ks_brosjyre-varsling-og-ytringsfrihet_f42_web.pdf.

LDO, Årsmelding 2016: http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-publikasjonar/Arsrapporter/arsmelding-2016/kapittel-3/.

LDO, tildelingsbrev 2018: https://www.regjeringen.no/contentassets/1dbf3597b082480cb3a9af8d76c3db43/tildelingsbrev-2018-ldo.pdf.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Årsmelding 2016: http://www.nhri.no/nyhetsarkiv/publisert-les-var-arsmelding-for-2016-article512-28.html.

NTB: Unibuss-saken til Høyesterett, 14. august 2016: https://e24.no/lov-og-rett/korrupsjon/unibuss-saken-til-hoeyesterett/23765577 (lest 29. januar 2018).

Oslo kommune: Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/slik-styres-oslo/varsling-om-korrupsjon-misligheter-og-andre-lovbrudd/ (lest 4. februar 2018).

Ottesen, S. (2010). En vond tanke. Kronikk, Aftenposten, 15. mars 2010: https://web-retriever-info-com.ezproxy.library.bi.no/services/archive/displayPDF?documentId=020002201003153175&serviceId=2.

Slettholm, A. (2016): Unibuss-saken: Korrupsjonsalarmen ringte, men de ansvarlige politikerne gjorde ingenting, Kommentar, Aftenposten, 17. august 2016: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/mVLK0/Unibuss-saken-Korrupsjonsalarmen-ringte_-men-de-ansvarlige-politikere-gjorde-ingenting--Andreas-Slettholm (lest 30. januar 2018).

Tømmerås, O. (2014): Han varslet om korrupsjon i Unibuss i årevis, FriFagbevegelse, 30. oktober 2014: https://frifagbevegelse.no/nyheter/han-varslet-om-korrupsjon-i-unibuss-i-arevis-6.158.190159.27b8cdb3b7 (lest 29. januar 2018).

Varslingsplakaten: Varsling om kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten (arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6): https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/varsling/ud_varslingsplakat180108.pdf (lest 3. februar 2018).

Utenriksdepartementet, AKAN i Utenrikstjenesten, Retningslinjer for håndtering av rusmiddelbruk, spillavhengighet og annen problematisk avhengighet på arbeidsplassen, gjeldende fra 1.1.2017: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/varsling/akan_plakat.pdf.

Utenriksdepartementet, Retningslinjer for håndtering av konflikter, trakassering eller annen utilbørlig opptreden, 19. desember 2014: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/varsling/retningslinjer_trakassering141219.pdf (lest 3. februar 2018).

Utenriksdepartementet, Retningslinjer for håndtering av mistanke om økonomiske misligheter, 18.3.2011: https://www.regjeringen.no/contentassets/29735fe0e53945d694541609ec3adf9f/misligheter_okonomi.pdf (lest 3. februar 2018).

Til dokumentets forside