Forsiden

NOU 2022: 11

Ditt personvern – vårt felles ansvar — Tid for en personvernpolitikk

Til innholdsfortegnelse

Referanser og litteratur

Offentlige utredninger:

NOU 1974: 22 Persondata og personvern.

NOU 1975: 10 Offentlige persondatasystem og personvern.

NOU 2000: 29 GMO-mat – Helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser.

NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern – Politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger.

NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet.

NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll. Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.

NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver.

NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring.

NOU 2020: 14 Ny barnelov – Til barnets beste.

NOU 2021: 3 Barneliv foran, bak og i skjermen – Utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold – med særlig vekt på pornografisk og seksualisert innhold.

Lovproposisjoner:

Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Prop. 151 L (2009–2010) Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova.

Prop. 47 L (2011–2012) Endringer i personopplysningsloven.

Prop. 68 L (2015–2016) Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler).

Prop. 56 LS (2017–2018) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Prop. 145 L (2020–2021) Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)

Prop. 166 L (2020–2021) Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling).

Prop. 1 S (2021–2022) For budsjettåret 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet.

Innstillinger:

Innst. 243 S (2011–2012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret.

Innst. 186 S (2013–2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV).

Stortingsmeldinger:

Meld. St. 42 (2004–2005) Politiets rolle og oppgaver. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Kommunal- og distriktsdepartementet.

Meld. St. 25 (2018–2019) Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital. Barne- og familiedepartementet.

Meld. St. 29 (2019 –2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon.Kommunal- og distriktsdepartementet.

Lover:

Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov, (Grunnloven)

Personregisterloven (opphevet). (1978). Lov om personregistre m.m. (LOV-1978-06-09-48).

Arkivlova. (1992). Lov om arkiv (LOV-1992-12-04-126).

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61).

Menneskerettsloven. (1999). Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (LOV-1999-05-21-30).

Personopplysningsloven (opphevet). (2000). Lov om behandling av personopplysninger (LOV-2000-04-14-31).

Straffegjennomføringsloven. (2001). Lov om gjennomføring av straff mv. (LOV-2001-05-18-21).

Forbrukerkjøpsloven. (2002). Lov om forbrukerkjøp (LOV-2002-06-21-34).

Ekomloven. (2003). Lov om elektronisk kommunikasjon (LOV-2003-07-04-83).

Privatskolelova. (2003). Lov om private skolar med rett til statstilskot (LOV-2003-07-04-84).

Konkurranseloven. (2004). Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (LOV-2004-03-05-12).

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (LOV-2005-06-17-64).

Markedsføringsloven. (2009). Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (LOV-2009-01-09-2).

Politiregisterloven. (2010). Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (LOV-2010-05-28-16).

Skatteforvaltningsloven. (2016). Lov om skatteforvaltning, (LOV-2016-05-27-14).

Personopplysningsloven. (2018). Lov om behandling av personopplysninger (LOV-2018-06-15-38). Lov 10. juni 2022 nr. 39 om endringer i friskolelova (nytt navn på loven og oppheving av to godkjenningsgrunnlag).

Forskrifter:

Politiregisterforskriften. (2013). Forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (FOR-2019-09-20-1097).

Kommunikasjonskontrollforskriften. (2016). Forskrift om kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing (FOR-2016-09-09-1047).

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (FOR-2017-04-24-487).

eForvaltningsforskriften. (2020). Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (FOR-2020-10-16-2063).

Traktater:

Menneskerettighetserklæringen. (1948). United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights (10-12-1948).

Menneskerettskonvensjonen. (1950). Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (04-11-1950)

FN-konvensjonen. (1966). United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights (16-12-1966).

Konvensjon om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger. (1981). Convention for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing for Personal Data (28-01-1981). (CETS no. 108)

Barnekonvensjonen. (1989). United Nations Convention on the rights of the child (20-11-1989), (entered into force 2. September 1990) Treaty Series, vol 1577, p 3,

EU-charter om grunnleggende rettigheter. (2000). Charter of Fundamental Rights of the European Union (07-12-2000).

Lisboa-traktaten. (2007). Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (13-12-2007).

Direktiver:

Personverndirektivet (opphevet). (1995). Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (24-10-1995).

Handelspraksisdirektivet. (2005) Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (11-05-2005)

Betalingstjenestedirektivet. (2015). Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC (25-11-2015).

Politidirektivet. (2016). Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA (05-05-2016).

Forordninger:

Generell personvernforordning. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (27-04-2016)

Utenlandsk lovgivning:

Danmark:

Skattekontrolloven. (2017). Lov om skattekontroll nr 1535 af 19/12/2017. (AN013212).

Lovforslag nr. L 73 Folketinget. (2021–2022). Forslag til Lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (AN013102)

Sverige:

Datalag. (1973). Lag om tillsyn över personregister (SFS 1973:289)

Rettsavgjørelser:

Høyesterettsdommer

Rt. 2014 side 1105

Rt. 2015 side 93

HR-2019-1226-A

HR-2019-2038-A

HR-2021-2403-A

Lagmannsrettsdommer

LB-2017-150679

EU-Domstolen

C-311/18 (Schrems II)

Avgjørelser fra Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)

Sunday Times v. The United Kingdom, [J], no. 6538/74, (1980)

Niemietz v. Germany, [J], no.13710/88, (1992)

Schmidt v. Germany, [J], no. 13580/88, (1994)

von Hannover v. Germany, [J] no. 59320/00 (2004)

Glass v. the United Kingdom, [J], no. 61827/00, (2004)

Fadeyeva v. Russia, [J], no. 55723/00, (2005)

Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, (2006)

Çiçek and Others v. Turkey (dec.), [J] nos. 74069/01, 74703/01, 76380/01, 16809/02, 25710/02, 25714/02 and 30383/02, (2007)

S. and Marper v. The United Kingdom [GC], no.30562/04 and no. 30566/04, (2008)

E.S. and Others v. Slovakia, [J] no. 8227/04, (2009)

Ternovszky v. Hungary, [J] no. 67545/09, (2010)

S.H. and Others v. Austria [GC], no. 57813/00, (2011)

Knecht v. Romania, [J] no. 10048/10, (2012)

Milićević v. Montenegro, [J], no. 27821/16, (2018)

Saber v. Norway [J], no. 459/18, (2020)

Avgjørelser fra Europakommisjonen:

Kommisjonens avgjørelse (EU) 2016/1250. (2016). Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield (notified under document C(2016) 4176). CELEX 32016D1250

Retningslinjer og forslag:

Europakommisjonen:

Kommisjonens forslag COM/2021/206 final. (2021). Regulation of the European Parliament and of the the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts. CELEX 52021PC0206

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren (DMA). (2020). Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). CELEX 52020PC0842

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om europeisk datastyring (Data Governance Act) (2022). Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on European data governance (Data Governance Act). CELEX 52020PC0767

FNs komité for barns rettigheter:

Committee on the Rights of the Children. (2013). General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)

Committee on the Rights of the Children. (2021). General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment. Convention on the Rights of the Child.

Article 29 Data Protection Working Party:

Article 29 Working Party. (2018). Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679.

Article 29 Data Protection Working Party. (2010). Opinion 2/2010 on online behavioural advertising.

Det europeiske personvernrådet:

European Data Protection Board. (2020). Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data.

European Data Protection Board. (2020). Guidelines 5/2020 on consent under Regulation 2016/679.

Litteratur, artikler, tidsskrifter:

Aalen, I. (2019). Sosiale Medier. Fagbokforlaget.

Access Now. (2021, 30. november). The EU needs an Artificial Intelligence Act that protects fundamental rights.

Aftenposten. (2018, 23. januar). Nå skal algoritmer og analyser av «big data» avgjøre hvem som blir sjekket ekstra nøye i tollen.

Algoritmer, Data & Demokrati. (u.å.). ADD-projektet.

Altinn utvikling. (u.å.). Samtykkebasert lånesøknad.

Amnesty International. (2019, 21. november). Surveillance giants: How the business model of Google and Facebook threatens human rights.

Andreou, A., Venkatadri, G., Goga, O., Gummadi, K.P., Loiseau, P., Mislove, A. (2018). Investigating Ad Transparency Mechanisms in Social Media: A Case Study of Facebook’s Explanations. NDSS 2018 – Network and Distributed System Security Symposium, 1-15.

ANEC. (u.å). The Standardisation Regulation.

Arbeids- og velferdsdirektoratet. (2022). Tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2022.

Arunesh Mathur, A., Mayer, J. & Kshirsagar, M. (2021). What Makes a Dark Pattern… Dark?: Design Attributes, Normative Considerations, and Measurement Methods. CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ‘21).

Authority for Consumers & Markets. (2020, 11. februar). Consumer better protected against misleading practices online.

Autoriteit Persoongegevens. (2021). Tax Administration fined for discriminatory and unlawful data processing.

Barneombudet. (2017). Barneombudets supplerende rapport til FNs barnekomité: Barns rettigheter i Norge – 2017.

Barneombudet. (2019). Ungdom om digitale medier. Vurderinger og forslag fra Barneombudets ekspertgruppe om en tryggere digital hverdag.

Barne- og familedepartementet. (2021). Rett på nett – Nasjonal strategi for trygg digital oppvekst.

BBC. (2018, 4. juli). Social media apps are ‘deliberately’ addictive to users.

BBC. (2022, 20. januar). Apple AirTagsA perfect tool for stalking.

BEUC. (2021). TikTok without filters.

Bioteknologirådet (2021, 20. oktober). Datatilsynet vil ha klare begrensninger på politiets bruk av DNA.

Bits. (u.å.). Oppgjør etter dødsfall.

Bouvet. (2021). Digitalisering i skolen. Har vi glemt personvernet?

Breton, T. (2021, 16. september). How a European Cyber Resilience Act will help protect Europe. Europakommisjonen.

Brignull, H. (u.å.). What is deceptive design?

Brooke Auxier, B., Rainie, L., Anderson, M., Perrin, A., Kumar & M., Turner, E. (2019). Americans and Privacy: Concerned, Confused and Feeling Lack of Control Over Their Personal Information. Pew Research Centre.

Bruce, I. & Haugland, G.S. (2014). Skjulte tvangsmidler.Universitetsforlaget.

Brønnøysundsregistrene. (2021). Enklere deling av tilsynsdata med Tilda.

Bundeskartellamt. (2019, 7. februar). Bundeskartellamt prohibits Facebook from combining user data from different sources.

Busse, J. (2022, 10. januar). Ny lov giver Skat indsigt i, hvor meget du satte din kaffemaskine til salg for på Den Blå Avis. Alltinget.

Burton-Harris, V. & Mayor, P. (2020, 24. juni). Wrongfully Arrested Because Face Recognition Can’t Tell Black People Apart. ACLU.

BusinessInsider. (2020, 11. november). Amazon, Google, and Alibaba face anticompetitive investigations from governments in the EU, China, and India.

BuzzFeed. (2021, 25. august). Police In At Least 24 Countries Have Used Clearview AI. Find Out Which Ones Here.

Cavoukian, A. (2009). Privacy by Design: The 7 Foundational Principles.

CBC. (2017, 24. november). How companies use personal data to charge different people different prices for the same product.

Chicago Tribune. (2020, 25. januar). For years Chicago police rated the risk of tens of thousands being caught up in violence. That controversial effort has quietly been ended.

Christl, W. (2017, 2. juni). Corporate Surveillance in Everyday Life. Cracked Labs.

Christl, W. (2017). How Companies Use Personal Data Against People. Cracked Labs.

Christl. W./Cracked Labs. (2022). Digital Profiling in the Online Gambling Industry. Clean Up Gambling.

Cnet. (2019, 14. februar). These Android apps have been tracking you, even when you say stop.

Coalition Against Stalkerware. (u.å). What is stalkerware.

Dagbladet. (2017, 16. mai). Reklameskilt ser hvem du er. DinSide.

Dahlum, S. & Grønmo, S. (2021). Kausalitet. Store norske leksikon.

Dataetisk Råd (u.å.). Om Dataetisk Råd.

Datatilsynet. (2014). Årsmelding for 2014.

Datatilsynet & Teknologirådet. (2015). Personvern 2015 – Tilstand og trender.

Datatilsynet. (2015). Det store datakappløpet.

Datatilsynet. (2015). Anonymisering av personopplysninger.

Datatilsynet. (2016). Sporing i det offentlige rom.

Datatilsynet. (2018). Personlige finanser. Hvordan utviklingstrekk i finanssektoren påvirker personvernet.

Datatilsynet. (2018). Om politiregisterloven.

Datatilsynet. (2018). Høringsuttalelse – Register over drap og vold med dødelig utgang

Datatilsynet. (2019). Programvareutvikling med innebygd personvern

Datatilsynet. (2019). På parti med teknologien: Digital målretting av politiske budskap i Norge.

Datatilsynet. (2019). Høringsuttalelse – Forslag til ny lov om etterretningstjenesten.

Datatilsynet. (2020). I beste mening: Bilder av barn på nett

Datatilsynet. (2020). Varsel om irettesettelse for feil bruk av Googles løsninger i skolen.

Datatilsynet. (2020). Bruk av Google Chromebook og G Suite for Education (og andre skytjenester) i grunnskolen

Datatilsynet. (2020). Personvernombudsundersøkelsen 2020/21.

Datatilsynet. (2020). Personvernundersøkelsen 2019/2020.

Datatilsynet. (2020, 10. juli). Endelig vedtak om gebyr til Rælingen kommune.

Datatilsynet. (2021, 16. juli). Lukker IB-saken.

Datatilsynet. (2020, 9. september). Endelig vedtak om gebyr til Bergen kommune.

Datatilsynet. (2021, 22. september). Datatilsynet velger å ikke bruke Facebook.

Datatilsynet. (2021). Overføring av personopplysninger ut av EØS.

Datatilsynet. (2021). Årsrapport for 2020.

Datatilsynet. (2021). Overføring av personopplysninger ut av EØS.

Datatilsynet. (2021). Vedtak om pålegg til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Datatilsynet. (2022). Overtredelsesgebyr til Østre Toten kommune.

Datatilsynet. (2022). Sandkassesiden.

Datatilsynet. (2022). Sluttrapport fra sandkasseprosjektet med KS, SLATE ved UiB og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Temaer: Rettslig grunnlag, personvernkonsekvensvurdering (DPIA) og åpenhet.

Datatilsynet. (2022). Innebygd personvern og personvern som standard.

Datatilsynet. (2022). Årsrapport for 2021.

Datatilsynet. (2022, 1. mars). Miniseminar og prisutdeling – Innebygd personvern i praksis 2021.

Datatilsynet. (2022, 17. mars). Høring i EU-parlamentet.

Datatilsynet. (2022, 25. april). Samtykke fra mindreårige.

Datatilsynet. (2022). Høringssvar om EOS-utvalgets behandling av personopplysninger.

Digitaliseringsdirektoratet (2015, 25. mai). Advarer mot politiets drøm om bakdør.

Digitaliseringsdirektoratet. (u.å). Hel eller delvis automatisering?.

Digitaliseringsdirektoratet. (u.å.). Design.

Digitaliseringsdirektoratet. (u.å). Datamaskiners muligheter og begrensninger ved automatisert rettsanvendelse.

Digitaliseringsdirektoratet. (u.å). Skjønn gjør automatisering vanskelig.

Digitaliseringsdirektoratet. (u.å). Koordinering av arbeidet med Schrems II-dommen.

Digitaliseringsdirektoratet. (u.å.). Nettverk for informasjonssikkerhet – NIFS.

Digitaliseringsdirektoratet. (u.å.). Personvern på Facebook.

Digitaliseringsdirektoratet. (u.å). Fordeling av roller og ansvar når dere skal dele data.

Digitaliseringsdirektoratet. (2022). Innsynsløsning – tekniske og juridiske muligheter. En utredning av løsninger for å sikre at innbyggerne får innsyn og kontroll over egne personopplysninger.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). (2021). Innbyggerundersøkelsen 2021.

Direktoratet for e-helse. (2019). Strategi for Normen, 2019-2020.

Direktoratet for e-helse. (2020). Normen – Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

Draper, N.D. & Turow, J. (2019). The corporate cultivation of digital resignation. SAGE Journals.

DW. (2022, 18. mars). Fact check: The deepfakes in the disinformation war between Russia and Ukraine.

Electronic Frontier Foundation (EFF). (u.å.). Privacy Badger is a browser extension that automatically learns to block invisible trackers.

Electronic Frontier Foundation (EFF). (2022). Surveillance self-defence.

Engh, I.B. & Blyverket, I.L. (2022, 30. januar). Barneromsdøren står åpen for kommersielle aktører. Dagens Næringsliv.

Ericson, I.S. (2022). Barns samtykkekompetanse på personvernfeltet. Utredning for Personvernkommisjonen.

Europakommisjonen. (2019). A definition of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific disciplines.

Europakommisjonen. (2020). White Paper On Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust.

Europakommisjonen. (2020). White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust.

Europakommisjonen. (2020, 17. desember). Mergers: Commission clears acquisition of Fitbit by Google, subject to conditions.

Europakommisjonen. (2021, 29. oktober). Commission strengthens cybersecurity of wireless devices and products.

Europakommisjonen. (2022). Regulatory framework proposal on artificial intelligence.

Europakommisjonen. (2022). A Europe fit for the digital age.

Europakommisjonen. (2022). Questions and Answers –New rules to fight child sexual abuse.

Europakommisjonen. (2022, 7. juni). Online platforms.

Europaparlamentet. (2022, 20. januar). Digital Services Act: regulating platforms for a safer online space for users.

European Court of Human Rights. (2021). Guide to the Case-Law of the European Court of Human Rights: Data Protection.

European Data Protection Supervisor. (2020, 5. okotober). EDPS Decision on the own initiative inquiry on Europol’s big data challenge.

European Data Protection Supervisor. (2021). Opinion 4/2021: EDPS Opinion on the proposal for amendment of the Europol regulation

European Data Protection Supervisor. (2021, 23. april). Artificial Intelligence Act: a welcomed initiative, but ban on remote biometric identification in public space is necessary.

European Digital Rights. (2022, 31. januar). Secret negotiations about Europol: the big rule of law scandal.

European Digital Rights. (2022, 11. mai). Private and secure communications attacked by European Commission’s latest proposal.

Euractiv. (2021, 5. november). DSA: enforcement for very large online platforms moves toward EU Commission.Europakommisjonen. (2016). EU-U.S. Privacy Shield: Frequently Asked Questions.

EØS-notatbasen. (2021). Forslag til kommunikasjonsvernforordning.

Falch, C. (2022). Rapport til Personvernkommisjonen. Intervjuer med barn og unge om personvern.

Ferguson, A. G. (2017, 3. oktober). The police are using computer algorithms to tell if you’re a threat. Time

Financial Times. (2022, 16. februar). California to adopt UK-style child data law in global push against Big Tech.

Finansdepartementet. (2016). Utredningsinstruksen.

Finansavisen. (2020, 19. august). Netthandel til himmels under corona.

FN. (2021). Menneskerettigheter.

Forbrukerrådet. (u.å). Om oss.

Forbrukerrådet. (u.å). Tingenes Internett.

Forbrukerrådet. (2017, 18. oktober). Elendig sikkerhet i GPS-klokker for barn.

Forbrukerrådet. (2018). Every Step You Take.

Forbrukerrådet. (2018, 5.mai). Krever trygge IoT-produkter for barn.

Forbrukerrådet. (2019, 28. februar). Ung og utsatt for usunn reklame.

Forbrukerrådet. (2019, 15. mars). Forbrukere stoler ikke på smarte produkter.

Forbrukerrådet. (2020). Out of control.

Forbrukerrådet. (2021, 14, januar). Amazon vil ikke gi slipp på kundene.

Forbrukerrådet. (2021, 22. juni). International coalition calls for action against surveillance-based advertising.

Forbrukertilsynet. (u.å.). Forbrukertilsynets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge.

Forbrukertilsynet og Datatilsynet. (u.å.). Digitale tjenester og forbrukeres personopplysninger.

Galperin, E. (2020, 28. februar). What you need to know about stalkerware. TedTalks.

Goodwin, T. (2015, 4. mars). The Battle Is For The Customer Interface. Techcrunch.

Goodwin, M. (2020). AI – myten om maskinene. Humanist Forlag.

Harrison, P. & Gray, C. (2010). The ethical and policy implications of profiling ‘vulnerable’ customers. International Journal of Consumer Studies, vol. 34(4), 437-442.

Heggland, M. (2017). Barns kontroll over eget personvern gjennom retten til innsyn og samtykke: Styrkes barns rettsstilling ved gjennomføringen av EUs personvernforordning? [Masteroppgave Universitetet i Oslo]. DUO Vitenarkiv.

Helberger, N., Lynskey, O., Micklitz, H.W., Rott, P., Sax, M. & Strycharz, J. (2021). EU Consumer Protection 2.0. Structural asymmetries in digital consumer markets. BEUC.

Helberger, N., Micklitz, H.W. & Rott, P. (2021). The Regulatory Gap: Consumer Protection in the Digital Economy. BEUC.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2021) Høringsnotat om endringer i pasientjournalloven.

Hofstad, K. (2022). Sertifisering. Store norske leksikon.

Human Rights Watch. (2017, 22. oktober). China: Voice Biometric Collection Threatens Privacy.

Human Rights Watch. (2022). Students – not products.

IBM. (u.å.). What is edge computing?.

Inc.(2020, 31. juli). Google Just Revealed How Many People Use Its Privacy Checkup Tool. It’s Not Good News.

Information Commissioner’s Office. (2020). Age appropriate design: a code of practice for online services.

Integritetsskyddmyndigheten. (2021, 2. oktober). Beslut efter tillsyn enligt brottsdatalagen – Polismyndighetens användning av Clearview AI.

International Telecommunication Union. (2015). Guidelines for Industry on Child Online Protection.

INTERPOL. (u.å.). What is INTERPOL?

Ipsos. (2021). Sosiale medier tracker Q2’21.

Irish Council for Civil Liberties. (2020, 21. september). Two years of DPC inaction on the ongoing RTB data breach: Irish people with AIDS profiled, and Polish elections influenced.

Irish Council for Civil Liberties. (2021). Europe’s enforcement paralysis. ICCL’s 2021 report on the enforcement capacity of data protection authorities

Irish Council for Civil Liberties. (2022). The Biggest Data Breach. ICCL report on scale of Real-Time Bidding data broadcasts in the U.S. and Europe.

Juridika Innsikt. (2021, 9. august). Smittestopp ble smitteflopp. Har personvern overlevd koronakrise?.

Justisdepartementet. (2000). Lovteknikk og lovforberedelse: Veiledning om lov og forskriftsarbeid.

Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). Høring –endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften –implementering av direktiv (EU) 2016/680.

Justis- og beredskapsdepartementet. (2018). Protokoll om endring av Europarådets personvernkonvensjon.

Justis- og beredskapsdepartementet. (2018). Høring –utveksling av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Justis- og beredskapsdepartementet. (2021) Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige

samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet. (2021). Høring om endringer i straffeloven mv. påvirkningsvirksomhet.

Justis- og beredskapsdepartementet. (2021). Høring –endringer i grenseloven mv., ny forskrift om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseforskriften) mv. og nytt

kapittel 60 i politiregisterforskriften om behandling av flypassasjerinformasjon (PNR-opplysninger).

Justis- og beredskapsdepartementet. (2021). Høring – Endringer i politiloven og politiregisterloven mv. – PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent tilgjengelig

informasjon.

Justitsministeriet. (u.å.). Dataetisk råd.

Kaufmann, M. (2020). Likestillingsombudets årskonferanse om kunstig intelligens i et likestillingsperspektiv. (video)

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2019). Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025.

Kommunal- og distriktsdepartementet & Justis- og beredskapsdepartementet. (2020). Høring – Endringer i ekomloven.

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2020). Nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2021). Hva er fellesløsninger?.

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2021). Norwegian Position Paper on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts (COM (2021) 206). Europakommisjonen.

Kommunal- og distriktsdepartementet & Barne- og familiedepartementet (2022, 28. februar). Norge ønsker forbud mot adferdsbasert markedsføring mot barn og unge på nett.

Kompetanse Norge. (2021). Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse.

Kon, G. (2018). Does anyone read privacy notices? Linklaters.

Kriminalomsorgen. (u.å.). Personvernerklæring.

Kripos. (2019). Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett.

KS. (u.å.). Verktøykasse plan- og byggesak.

KS. (2022). Personopplysninger i skolen. Utredning for Personvernkommisjonen.

Kultur- og likestillingsdepartementet. (2020). Ytringsfrihetskommisjonen.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021.

Kunnskapsdepartementet. (2020). Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen 2020-2021.

Laumann, K. & Grytli, D.M. (2021). Data er det nye oljesølet. Morgenbladet.

Lintvedt, M. N. (2022). Kravet til klar lovhjemmel for forvaltningens innhenting av kontrollopplysninger og bruk av profilering. Utredning for Personvernkommisjonen.

Lintvedt, M. N. (2022). Putting a price on data protection infringement, International Data Privacy Law. 12(1)

Los Angeles Times. (2020, 8. desember). The untold story of how the Golden State Killer was found: A covert operation and private DNA.

Lupiáñez-Villanueva, F., Boluda, A., Bogliacino, F., et al. (2022). Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment: dark patterns and manipulative personalisation: final report.

Lutz, C., Hoffmann & C.P., Ranzini, G. (2020). Data capitalism and the user: An exploration of privacy cynicism in Germany, SAGE Journals.

Mathur, A., Acar, G., Friedman, M., Lucherini, L., Mayer, J., Chetty, M., Narayanan, A. (2019). Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites.

McDonald, A.M. & Cranor, L.F., (2021). The Cost of Reading Privacy olicies. I/S: A journal of law and policy for the information society, 2021 (01).

Mediebedriftenes Landsforening. (2021, 17. november). Notat vedrørende MBLs posisjon og innspill til det pågående arbeid i EU om regulering av målrettet annonsering.

Medietilsynet. (2018). Barn og medier-undersøkelsen 2018. 9-18-åringer om medievaner og opplevelser.

Medietilsynet. (2020). Barn og medier 2020.

Medietilsynet. (2021, 13. juni). Medietilsynets ansvar og oppgaver.

Mejias, U. A. & Couldry, N. (2019). Datafication. Internet Policy Review 8(4).

Moghaddam, H. M., Acar, G., Burgess, B., Mathur, A., Huang, D. Y., Feamster, N., Felten, E., Mittal, P., Narayanan, A. (2019). Tracking Ecosystem of Over-the-Top TV Streaming Devices.

Morgenbladet. (2021, 3. desember). Slik ble politiets «supervåpen» en 100-millioners fiasko.

Morgenbladet. (2021, 17. desember). Overvåkning: Endret loven for å passe til Palantirs programvare.

Mozilla. (2021). YouTube Regrets: A crowdsourced investigation into YouTube’s recommendation algorithm.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (2022, 28. februar). Samleside for skytjenester og sikkerhet.

Nature. (2020, 18. november). The ethical questions that haunt facial-recognition research.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. (2020, 6. mars). Informasjonskapsler/cookies.

Nes, C. (2017, 22. desember). Betal som du lever. Dagens Næringsliv.

Norges Bank Investment Management. (u.å.). Investeringene.

Norges Bank Investment Management. (u.å.). Ansvarlig forvaltning.

Norges Domstoler (u.å.). Personvern i domstolene og Domstoladministrasjonen.

Norges Domstoler. (u.å.). Aktørportalen for advokater.

Norges Domstoler. (2020). Årsrapport 2020.

NRK. (2017, 6. januar). Salget av mobilklokker til barn tok av før jul tross advarsler.

NRK. (2017, 5. mai). Tilbyr rimeligere bilforsikring hvis du lar deg overvåke.

NRK. (2018, 24. april). Må svare om kontrakter med selskap knyttet til Facebook-skandalen.

NRK. (2021, 10. januar). Sensitiv pasientinformasjon kan være på avveie etter dataangrep.

NRK. (2021, 6. oktober). Teknologirådet mener mange offentlige aktører bør forlate Facebook.

NRK Beta. (2021, 17. desember). «Supervåpen» fra Silicon Valley ga hodebry og millionsprekk for politiet.

NRK. (2022, 11. mai). Advarer mot skreddersydd svindel etter datalekkasje.

OECD. (2019). Measuring the Digital Transformation.

OECD. (2022). Drivers of Trust in Public Institutions in Norway.

Olerud, K. (2022). Føre-var-prinsippet. Store norske leksikon.

Oslo kommune. (u.å.). Forebygging av rus og kriminalitet.

P4. (2022, 27. april). Kritisk til GPS-overvåking av barn.

Penney, J. (2016). Chilling Effects: Online Surveillance and Wikipedia Use. Berkeley Technology Law Journal, 31(1), 117.

Philips, A. M. (2016). Only a click away. DTC genetics for ancestry, health, love…and more: A view of the business and regulatory landscape. Applied & Translational Genomics 8.

Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. (2021). ArtificiaI Intelligence and public service.

Politico. (2021, 31. august). Machines can read your brain. There’s little that can stop them.

Politico. (2021, 6. oktober). European Parliament calls for a ban on facial recognition

Politico. (2022, 20. januar). European Parliament pushes to ban targeted ads based on health, religion or sexual orientation.

Politiet. (u.å.). Politiets Personvernerklæring.

Politiet. (u.å.). Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3).

Politiet. (2021). Politiets trusselvurdering 2021.

Politidirektoratet. (2018). Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018 – 2020: Politiet mot 2025 – delstrategi.

Politiforum (2018, 8. april). Selv om en salgsbrosjyre sier at et dataverktøy kan tenke som et menneske, bør man ikke stole på det.

Politiforum. (2020, 3. april). Bråstopp for prestisjeprosjekt.

Press Freedom Institute. (2021, 21. oktober). Global Encryption Day: Secure communication vital for journalists.

Privacy Company. (2021). Google mitigates 8 high privacy risks for Workspace for Education.

Privacy Company. (2021). Privacy assessment Google Workspace (G Suite) Enterprise: Dutch government consults Dutch Data Protection Authority on high privacy risks.

Privacy International. (2017). Case Study: Profiling and Elections – How Political Campaigns Know Our Deepest Secrets.

Privacy International. (2019, 9, september). No Body’s Business But Mine: How Menstruation Apps Are Sharing Your Data.

Privacy International. (2020, 6. februar). Mental health websites don’t have to sell your data. Most still do.

Privacy International. (2020, 20. august). Explainer: Competition, Data and Interoperability in digital markets.

Privacy International. (2021, 4. august). An unhealthy diet of targeted ads: an investigation into how the diet industry exploits our data.

ProPublica. (2016, 21. oktober). Google Has Quietly Dropped Ban on Personally Identifiable Web Tracking.

PWC. (2022). Understanding algorithmic bias and how to build trust in AI.

Rett24. (2021, 3. januar). Riksadvokaten beordrer brems i politiets mobilgjennomganger.

Rett24. (2021, 30. august). Regjeringen går videre med den kontroversielle delen av e-tjenesteloven.

Rett24. (2021, 5. januar). Tiltroen til myndighetene rett til værs i korona-Norge.

Riksrevisjonene i Finland, Nederland, Norge, Storbritannia og Tyskland. (2020). Auditing machine learning algorithms: A white paper for public auditors.

Ringnes, W. (2022). Kommersiell sporing – nasjonal risiko. Internasjonal politikk 80(1).

Rooney, T. (2010). Trusting children: How do surveillance technologies alter a child’s experience of trust, risk and responsibility. Surveillance and Society, 7(3/4), 344-355

Rosenberg, T. G., Steinnes, K. K., Storm-Mathisen, A. (2018). Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere. Forbruksforskingsinstituttet SIFO, OsloMet.

Rådet for den Europeiske Union. (2021, 10. februar). Confidentiality of electronic communications: Council agrees its position on ePrivacy rules.

Samferdselsdepartementet. (2016). Høring – Vegtrafikkloven ny § 43 b – Rett til å behandle personopplysninger –politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre.

Samuelsen. E. (1972). Statlige databanker og personlighetsvern.

Schartum, D.W. & Bygrave, L. A. (2004). Personvern i informasjonssamfunnet. Fagbokforlaget.

Schartum, D.W. (2018). Digitalisering av offentlig forvaltning – Fra lovtekst til programkode. Fagbokforlaget.

Schartum, D.W. (2020). Personvernforordningen: en lærebok. Fagbokforlaget.

Schulz, W. & Hoboken, J. (2016). Human rights and encryption. UNESCO Publishing.

Schneier, B. (2017, 18. juli). Surveillance is the business model of the internet. OpenDemocracy.

Seneviratne, S., Kolamunna, H. & Seneviratne, A. (2015). A measurement study of tracking in paid mobile applications. Proceedings of the 8th ACM Conference on Security & Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec).

Sivilombudet. (2022, 13. juni). Sivilombudet forlater Facebook og Instagram.

Skatteetaten. Skattekalkulator.

Slettemeås, D. (2018). Kunnskapsoppsummeringer til stortingsmelding om forbrukerpolitikk 2018. Forbrukernes digitale hverdag – utvidet versjon. Forbruksforskningsinstituttet SIFO. OsloMet.

Staksrud, E & Ólafsson, K. (2019). Tilgang, bruk, risiko og muligheter, Norske barn på Internett, Resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge 2018.

Statewatch. (2022, 25. januar). Europol: Council Presidency proposes workaround for illegal data processing.

Statistisk Sentralbyrå. (2022). Norsk mediebarometer 2021.

Statistisk Sentralbyrå. (2021, 20. september). Netthandelen høyere enn noen gang.

Steinnes, K.K., Teigen, H.F. & Bugge, A.B. (2019). Photophop, fillers og falske glansbilder? En studie blant ungdom om kjønn, kropp og markedsføring i sosiale medier. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

Stortinget. (2011). Dokument 16 (2011–2012). Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.

Stortinget. (2021, 19. mars). Stortinget utsatt for IT-angrep.

Stortinget. (2021, 23. april). Historisk EU-regulering av kunstig intelligens (AI).

Svardahl, A. & Aalen, H.K. (2020). Can default options lead to credit card default? An empirical analysis of the effect of altered default options on credit card repayment behavior in Norway. [Masteroppgave Norges Handelshøyskole]. NHH Brage.

Søre Sunnmøre IKT. (2022). Om SSIKT.

ScienceNews. (2022, 25. januar). How AI can identify people even in anonymized datasets.

Slotten, S. & Wiese Schartum, D. (2021). Selvbetjent rettshjelp. CompLex 3/2021.

Statistisk Sentralbyrå. (2021). Norsk mediebarometer.

Stensrud, T.I. (2020). Retten i det digitale Norge. Senter for rettsinformatikk, 1970-2020. Bergen Fagbokforlaget.

Stortinget. (2021, 17. februar). Rådets enighet om ePrivacy åpner for datalagring.

Stousland, C. & Førde, K. H. (2020, 19. oktober). Privacy Shield kjent ugyldig: Hva nå? Digi.

Sun, T., Gaut, A., Tang, S., Huang, Y., ElSherief, M., Zhao, J., Mirza, D., Belding, E., Chang, K., Wang, W, Y. (2019). Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review. Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.

Solove, D.J. (2021). The Myth of the Privacy Paradox. The George Washington Law Review, 89(1).

Techcrunch. (2017, 27. juni). Google sued in Europe for $2.4BN in damages over Shopping

antitrust case.

TechCrunch. (2020, 9. desember). On encryption and counter-terrorism, EU lawmakers say they’ll work for ‘lawful’ data access.

TechDK Kommissionen. (2020). Analyse: Uddannelse og tech.

Teknologirådet. (2017). Denne gangen er det personlig.

Teknologirådet. (2018). Kunstig intelligens – muligheter, utfordringer og en plan for Norge.

Teknologirådet. (2020). Ansiktsgjenkjenning og personvern.

Teknologirådet. (2020, 18. februar). Når kunstig intelligens går på trynet. Dagens Næringsliv.

Teknologirådet. (2020, 30. desember). De viktigste teknologiske gjennombruddene i 2021.

Teknologirådet. (2021). Kommersiell sporing i offentlig sektor

The Atlantic. (2018, 20. mars). Can You Sue a Robocar?

The Guardian. (2017, 30. juli). Palantir: the ‘special ops’ tech giant that wields as much real-world power as Google.

The Guardian. (2018, 17. mars). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach.

The Guardian. (2021, 28. april). Facebook allows advertisers to target children interested in smoking, alcohol and weight loss.

The Guardian. (2021, 5. september). Social media giants increase global child safety after UK regulations introduced.

The Guardian. (2022, 13. februar). Plans for age checks on porn sites ‘a privacy minefield’, campaigners warn.

The Markup. (2021, 20. mai). Facebook Said It Would Stop Recommending Anti-Vaccine Groups. It Didn’t.

The National Institute of Standards and Technology. (2019). NIST Study Evaluates Effects of Race, Age, Sex on Face Recognition Software.

The New York Times. (2021, 20. august). Catholic Officials on Edge After Reports of Priests Using Grindr.

The Register. (2021, 16. desember). Apple quietly deletes details of derided CSAM scanning tech from its Child Safety page without explanation.

The Verge. (2018, 26. september). What happens when life insurance companies track fitness data?.

The Verge. (2021, 24. mai). Heat Listed.

The Verge. (2021, 15. desember). Apple scrubs controversial CSAM detection feature from webpage but says plans haven’t changed.

The Washington Post. (2021, 26. oktober). A whistleblower’s power: Key takeaways from the Facebook Papers.

The Washington Post. (2022, 8. mars). Why encryption can be a matter of ‘life or death’ in Russia, Ukraine.

Thon, B.E., Blyverket, I.E. & Egenæs, J.P. (2021, 21. oktober). Nok er nok! Gigantene må tøyles. Aftenposten.

Thon, B. E. (2018). Algoritmene må temmes. Aftenposten.

Thon. B.E. (2018, 29. november). Digitalt grenseforsvar, Personvernkommisjon og hva som er godt personvern. Personvernbloggen. Datatilsynet.

Tidemann, A. & Elster, A. C. (2022). Maskinlæring. Store norske leksikon.

Tidemann, A. (2020). Kunstig intelligens. Store norske leksikon.

Tracking-Free Ads Coalition. (u.å). Supporters.

Turow, J., Hennessy, M. & Draper, D. (2015). The Tradeoff Fallacy: How Marketers are Misrepresenting American Consumers and Opening Them Up to Exploitation.

Twetman, H., & Bergmanis-Korats, G. (2021). Data Brokers and Security. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence.

UK Competition and Markets Authority. (2021). Algorithms: How they can reduce competition and harm consumers.

UK Competition and Markets Authority. (2021, 30. november). CMA directs Facebook to sell Giphy.

UNESCO. (2015). World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Special Digital Focus 2015.

UNICRI. (2019). Artificial intelligence and robotics for law enforcement.

Utenriksdepartementet (EU-delegasjonen). (2009, 23. mars). Prüm forenkler DNA-sporing.

Utenriksdepartementet (Den faste delegasjonen til OECD og UNESCO). (2021, 1. mars). Et nytt paradigme for tillit til myndighetene.

Utdanningsdirektoratet. (2019). Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Utdanningsdirektoratet. (2011). Reklame i skolen – veileder.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen.

Utdanningsdirektoratet. (2020, 5. juni). Utvikle digital kompetanse i skolen.

Utdanningsnytt. (2021, 3. januar). Digital undervisning: – Kan kreve at elevene slår på kameraet.

Veale, M. & Borgesius, F.Z. (2021). Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act. Computer Law Review International,22(4), 97-112.

Venturebeat. (2021, 11. januar). Outlandish Stanford facial recognition study claims there are links between facial features and political orientation.

Version2. (2020, 29. januar). Gladsaxe-modellen spøger: Nyt AI-projekt skal forudsige mistrivsel hos børn.

Visma. (u.å.). Sikre testdata for NAV som ivaretar personvern.

Vox. (2020, 2. desember). A surprising number of government agencies buy cellphone location data. Lawmakers want to know why.

Wessel-Aas, J. (2017). Digital grenseovervåkning utenfor lovlige grenser. NRK Beta.

World Economic Forum. (2021, 1. april). How to tell reality from a deepfake?

Zetland. (2021, 4. mai). For fire år siden fik politiet et «supervåben». Her er, hvordan det har transformeret ordensmagten.

Zuboff, S. (2020). Overvåkingskapitalismens tidsalder: Kampen for en menneskelig framtid ved maktens nye frontlinje. Spartacus.

Til dokumentets forside